September 2011, številka 9-1 / letnik IX.  

Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
Nihče ne more prenesti na drugega več pravic, kot jih ima sam.

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  IUS-INFO Prekrški
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Portal FinD-INFO
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
Družinski zakonik v luči diktature večine in ustavne demokracije
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše novice tega tedna

Predsednik republike Danilo Türk bo po sredinih posvetih z vodji poslanskih skupin o kandidaturi Jerneja Sekolca za člana arbitražnega sodišča predvidoma še danes njegovo kandidaturo poslal v Državni zbor RS. VEČ

Za odločanje o zaupnici vladi na podlagi potrditve petih novih ministrov po besedah pravnega strokovnjaka prof. dr. Mira Cerarja zadošča navadna večina poslanskih glasov. Pojasnil je tudi, da lahko predsednik vlade Borut Pahor predlaga odločanje o listi kandidatov ali pa o vsakem kandidatu posamezno. VEČ

Parlamentarni odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje je na današnji seji sklenil, da se še pred obravnavo predlaganih sprememb kazenskega zakonika in sprememb zakona o kazenskem postopku na matičnem odboru v DZ opravi javna predstavitev mnenj o spremembah zakonov. Ta bo potekala predvidoma 14. ali 16. septembra. VEČ

Odbor DZ za delo je podprl zahtevo za oceno ustavnosti pobude za referendum o družinskem zakoniku. Vlagatelji zahteve menijo, da bi z odložitvijo uveljavitve ali padcem zakonika lahko nastale protiustavne posledice. VEČ

Izredna seja, na kateri bodo poslanci odločali o novem predsedniku DZ, bo v petek, je sklenil kolegij predsednika DZ. Na isti seji se bo DZ seznanil z odločitvijo predsednika vlade, da bo vodenje notranjega ministrstva začasno prevzel pravosodni minister Aleš Zalar. VEČ

Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o preprečevanju zamud pri plačilih in predlog sprememb zakona o državnem poroštvu za zagotavljanje finančne stabilnosti v območju evra. Glede na napovedi v prejšnjem tednu naj bi vlada sprejela tudi osnovni razrez sprememb proračuna za 2012 in proračuna za 2013. VEČ

Po oceni ministrstva za delo bodo z referendumsko kampanjo in morebitno zavrnitvijo družinskega zakonika lahko nastale protiustavne posledice. Javna kampanja bo, sklepajo, kršila ustavno prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti, je na predstavitvi argumentov za zahtevo za oceno ustavnosti referenduma dejal minister Ivan Svetlik. VEČ

Dokument o tranzitu orožja iz leta 1993, ki ga je novinar Matjaž Frangež v petek objavil na svoji spletni strani, na podlagi odločbe informacijske pooblaščenke državnemu zboru ni v celoti javen, pač pa le del tega dokumenta, so pojasnili v Državnem zboru RS. Ministrstvo za obrambo RS pa bo zaradi objave dokumentov na spletu sprožilo ustrezne postopke. VEČ

Zbor članov Združenja družb za nepremičninsko posredovanje je danes sprejel Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Ta v delu reguliranja odnosov na področju prometa z nepremičninami nadomešča stari kodeks in uvaja nove možnosti za reševanje sporov. VEČ

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so odprli enoto za forenzično psihiatrijo, ki bo skrbela za psihiatrično zdravljenje obsojencev in pripornikov z območja celotne Slovenije. VEČ
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?

Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že kar 22 vplivov in zadnja novela je začela veljati 16. aprila 2011.

Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZIZ.

V ČASOVNI LESTVICI pa lahko pregledate tudi vseh 23 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v PRIMERJALNIKU ČLENOV - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere, ko je podana domnevana nevarnost.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Danes začne veljati novela Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB), ki je bila objavljena v začetku decembra leta 2010. Varnostni organ na področju železniškega prometa določi pooblaščene organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu, evidenco izdanih certifikatov o usposobljenosti voznikov vozil za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu pa po novem vodi ministrstvo za promet in ne več policija.

Novi Pravilnik o vozniških dovoljenjih začne veljati 15. septembra in natančneje določa postopek za izdajo vozniškega dovoljenja, podaljšanje veljavnosti, nadomestitev in zamenjavo vozniških dovoljenj, enotne kode dodatnih informacij in omejitev, ki jih mora voznik upoštevati pri vožnji vozila , način vodenja evidenc ter izdajo mednarodnih vozniških dovoljenj.

30. septembra začne veljati Pravilnik o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito. Med najpomembnejšimi pravicami, ki pripadajo omenjenim osebam, je verjetno pravica do prebivanja v RS, katero prosilec izkazuje z izkaznico, ki velja največ 60 dni z možnostjo podaljšanja. Med ostalimi pravicami so še pravica do spremljanja postopka v jeziku, ki ga prosilec razume, pravica do informiranja, do osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi, pa tudi pravica do nujnega zdravljenja, izobraževanja ter humanitarne pomoči.

Uredba o preiskovanju pomorskih nesreč je začela veljati 27. avgusta in predstavlja poizkus izboljšanja varnosti pomorskega prometa in preprečevanja nesreč. Za preiskovanje nesreč na morju je pristojen preiskovalec pomorskih nesreč, sredstva za preiskovanje pa se zagotavljajo v okviru finančnega načrta ministrstva. Predpis določa globe za kršitve določb, prekrškovni postopek vodi pomorska inšpekcija.

27. avgusta je začel veljati Pravilnik o parkirni karti, ki določa, da ima parkirna karta neomejeno veljavnost, nameščena mora biti na vidnem mestu na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla. Pravilnik narekuje določbe o pogojih in postopku za izdajo parkirne karte, evidenca izdanih parkirnih kart pa se vodi računalniško in v obliki kartoteke zadev imetnikov parkirnih kart. VEČ

10. septembra začne veljati Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu, ki državam članicam nalaga, naj predpišejo kazni za kršitev določb glede pravic potnikov. V Sloveniji je za izvajanje uredbe pristojno ministrstvo za promet, za nadzor nad izvajanjem uredbe pa bodo zadolženi inšpektorji, pristojni za železniški promet.

Pravilnik o obliki potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah je začel veljati 27. avgusta in za pridobljene poklicne vozniške izkušnje priznava samo izkušnje, ki jih je voznik motornega vozila pridobil pri poklicni vožnji motornih vozil kategorije B, C, D1 ali D pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih ali posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost.

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Komisija EU ima namen zagotoviti kar največje spoštovanje predpisov EU v zvezi s prostim gibanjem v vseh državah članicah. Da bi evropski državljani v celoti izkoristili svoje pravice, so podrobneje preučili težave pri prenosu Direktive o prostem gibanju in zavzeli stališče glede njihovega reševanja. Velike težave so se pokazale glede procesnih in materialnih jamstev na podlagi Direktive, zato je Komisija sprejela ukrepe za celostno spoštovanje pravic v zvezi s prostim gibanjem. VEČ

Pod okriljem programa Digitalna agenda je Komisija začela s financiranjem projekta za zagotovitev večje dostopnosti samopostrežnih terminalov za različne storitve (prodaja vozovnic, informacijske točke, bankomati za invalide ali starejše osebe). Polovico proračuna programa „APSIS4All“ bo prispevala Komisija, cilj pa je oblikovati vmesnike, ki bodo kar najbolje prilagojeni uporabnikom. Testiranje že postavljenih terminalov se bo začelo septembra 2011. VEČ

Komisija je sprejela predlog za izboljšanje varnosti hrane in boljšo zaščito zdravja živali. Predlog Komisije zagotavlja pravni okvir za vzpostavitev prostovoljnega sistema elektronske identifikacije govedi. Ta sistem že uporabljajo v zasebne namene v nekaterih državah članicah, večinoma za upravljanje kmetij. Vpeljava sistema na širšem nivoju bo izboljšala hitrost in natančnost sledljivosti živali in njihovih prehranskih izdelkov. S predlagano novostjo naj bi se poenostavili postopki in s tem zmanjšali administrativni stroški. VEČ

Evropski ekonomski in socialni odbor bo 2. septembra organiziral javni posvet o glavnih vidikih upravljanja podjetij z namenom, da se izoblikuje niz priporočil glede Zelene knjige, ki so jo sestavili na Komisiji. V odboru menijo, da bi bilo potrebno več pozornosti nameniti izboljšanju nadzora, učinkoviti uporabi zakonodaje in kodeksov ter spodbujanju podjetij k delovanju po kodeksih, vkolikor jih še ne upoštevajo. Glavna teza odbora je, da podjetja potrebujejo več fleksibilnosti, če želijo preživeti in uspeti. VEČ 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IUS-INFO PREKRŠKI


Objavljeni so bili nekateri predpisi, ki v IUS-INFO PREKRŠKE prinašajo nove oziroma spreminjajo ali dopolnjujejo obstoječe prekrške.


Zaradi počitnic v Državnem zboru RS v mesecu avgustu ni bilo izdanih veliko predpisov, posledično pa tudi zelo malo prekrškov. Nekaj sta jih prinesli le Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu ter Uredba o preiskovanju prometnih nesreč.

Prva uredba začne veljati 10. septembra in vsebuje kazenske določbe za prevoznika, prodajalca vozovnic, upravljavca postaje in organizatorja potovanja. Prevozniku je tako zagrožena globa v višini od 1.000 do 40.000 evrov, če ne zagotovi obveščanja potnikov o njihovih pravicah ali če ne omogoči prodaje vozovnic v skladu z Uredbo 1371/2007/ES. Upravljavec postaje je lahko kaznovan z globo med 500 in 30.000 evri za prekršek neizpolnjevanja svojih obveznosti in pogojev do invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo.

Uredba o preiskovanju pomorskih nesreč je začela veljati 27. avgusta in grozi z globo od 50 do 500 evrov vsakomur, ki se neupravičeno nahaja na območju pomorske nesreče oziroma na ladji ali kdor se neupravičeno dotika in premešča razbitine, spreminja območje pomorske nesreče, briše ali spreminja sledi pomorske nesreče, premešča predmete ter drugo vsebino vse do konca varovanja območja pomorske nesreče oziroma območja razbitin, pa tudi vsakomur, ki ne nudi pomoči ali informacij pri opravljanju preiskave.

 VEČ
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo odločbo Vrhovnega sodišča RS (Sodba VIII Ips 154/2009), ki je obravnavalo omejitev svobodne izbire zaposlitve.

Po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu morajo sodniški pripravnik, ki je le-tega opravil v delovnem razmerju na sodišču ter državnotožilski in državnopravobranilski pripravnik z opravljenim pripravništvom v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja državno tožilstvo oziroma državno pravobranilstvo kot delodajalec, skleniti delovno razmerje na sodišču ali drugih določenih organih, najdalj za čas trajanja pripravništva (prvi odstavek 11.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI)). VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali zanimivo včerajšnjo kolumno z naslovom Ob odprtju enote za forenzično psihiatrijo izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Nasprotno splošnemu prepričanju, da si storilci kaznivih dejanj olajšajo življenje in se seveda izognejo »pravi« kazenski obravnavi, s tem ko se »delajo nore«, je namreč nesporno, da obstaja velika stopnja korelacije med kaznivimi dejanji in takšnimi ali drugačnimi duševnimi motnjami storilcev ali pa osebnostnimi značilnostmi, ki terjajo bodisi psihiatrični ali pa psihološki vpogled." VEČ

 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Obdavčitev prokurista je odvisna od vrste poslovnega odnosa

Obdavčitev prokurista je potrebno obravnavati glede na vrsto poslovnega odnosa oz. glede na vrsto pogodbe o njegovem delu.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) je prokurist poslovni pooblaščenec, ki ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam in ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi. Nasprotno pa gre pri pogodbi o poslovodenju za vodenje družbe, saj je poslovodja v skladu z 10. členom ZGD-1 pooblaščen, da vodi posle družbe, kar je tudi osnova za opredeljevanje do obdavčitve njegovih dohodkov iz tega naslova. Pravni temelj za vodenje poslov družbe je imenovanje na vodstveno funkcijo s sklepom o imenovanju poslovodstva, kar je tudi pogoj za vpis v sodni register. VEČ

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO Finance in Davki.  
 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.