c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2018, številka 45 / letnik XVI.
 
Simplicitas legibus amica.
Preprostost je prijateljica zakonov.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Povzetek slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže
Sodišče EU je v Uradnem listu EU objavilo povzetek tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Z objavo povzetka na dveh straneh in v šestih točkah je del vsebine tožbe prvič javno dostopen. Slovenija, ki jo v postopku zastopa Maja Menard, sodišču predlaga, naj ugotovi, da je tožena stranka kršila 2. in 4. člen Pogodbe o EU, Uredbo o skupni ribiški politiki, Schengenska pravila o gibanju oseb prek meja ter Direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
dr. Andraž Teršek: Kratek ustavnopravni ekskurz o svobodi izražanja politikov o politikih
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP uvedlo postopek proti Sloveniji v povezavi z bančno sanacijo
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je uvedlo postopek proti Sloveniji zaradi več vprašanj, povezanih z zagotavljanjem pravnih sredstev za male delničarje in imetnike podrejenih obveznic, katerih premoženje je bilo izbrisano v sanaciji bank konec leta 2013, je povedal odvetnik Miha Kunič.

>> Radan oproščen vseh obtožb, tožilstvo že napovedalo pritožbo
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je po skoraj triletnem sojenju nekdanjega zdravnika na nevrološki kliniki Ivana Radana danes oprostil obtožb uboja štirih bolnikov. Radana je oprostilo tudi neupravičenega snemanja petih bolnikov, zlorabe položaja s predpisovanjem receptov ter ponarejanja listin za upravičevanje daljše bolniške odsotnosti. Predsednik sodnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani Martin Jančar je ob utemeljitvi oprostilne sodbe tožilki Katarini Bergant, ki je vodila primer, očital, da je obtožbe proti Radanu gradila na osebnih okoliščinah obdolženca. A če je nekdo lažnivec, odvisnik ali osebnostno moten, to še ne pomeni, da je morilec, je dodal.

>> Razprava o imenovanju sodnikov in preizkusnem sodniškem mandatu
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je na slovesnosti ob dnevu pravosodja na Brdu pri Kranju za prihodnje leto napovedala sprožitev širše družbene razprave o imenovanju sodnikov in uvedbi triletnega preizkusnega sodniškega mandata. "Zdi se namreč, da je dozorelo prepričanje, da je treba imenovanje sodnikov umakniti iz DZ," je dejala.

>> Ministrstvo bi z novelo ZKP jasneje določilo preiskovalna dejanja
V javni obravnavi je predlog novele zakona o kazenskem postopku. Ta ne vsebuje sprememb glede sodne preiskave, jasneje pa določa posamezna preiskovalna dejanja. Uvaja tožilsko zaslišanje priče v predkazenskem postopku in ureja zaslišanje osumljencev brez navzočega odvetnika. Povečuje tudi možnost vsebinskega odločanja pritožbenih sodišč.

>> Predlog novega zakona o nepravdnem postopku
Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo poslalo predlog novega zakona o nepravdnem postopku. Zakon je med drugim potreben zaradi družinskega zakonika, s katerim je bilo odločanje o družinskih zadevah s centrov za socialno delo skoraj v celoti preneseno na sodišča. Predloge in pripombe je mogoče podati do 16. novembra.

>> Predlog novele zakona o preprečevanju korupcije
V javni obravnavi je tudi predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki med drugim jasneje določa pravila vodenja postopkov, ki jih vodi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ter pravice in obveznosti sodelujočih v njih, to so prijavitelji, vabljeni in obravnavani. Med pogoje za imenovanje predsednika ali namestnika predsednika KPK predlog uvaja pogoj, da mora kandidat v izbirnem postopku izkazati, da je osebnostno primeren in strokovno usposobljen za opravljanje funkcije. Predvsem tisti, ki jih bo KPK obravnaval, bodo imeli po predlogu možnost aktivneje sodelovati v postopku in se sproti izrekati o dejstvih in očitkih. Predloge in pripombe je mogoče podati do 30. novembra.

>> Predlogi možnih rešitev glede razveljavljene omejitve odškodnin za izbrisane
Strokovna medresorska skupina je za vlado pripravila štiri predloge možnih rešitev glede razveljavljene omejitve višine odškodnin za izbrisane. Med drugim predlaga, da vlada ne stori nič, kar bi pomenilo, da višina ne bi bila omejena za vse izbrisane, ali pa da določi merila, kdaj se odškodnina omeji. S predlogi se je danes že seznanila vlada.

>> Vlada v želji po izognitvi kazni hiti z novelo zakona o revidiranju
Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o revidiranju, s katere uveljavitvijo naša država že zamuja, zato ji grozi denarna kazen. Novela zakona natančneje opredeljuje vlogo pooblaščenih revizorjev, krepi njihovo neodvisnost in izboljšuje javni nadzor nad njimi. Cilj je zagotoviti višjo kakovost revizij računovodskih izkazov.

>> Vlada in občinska združenja dogovorili povprečnino
Vlada in tri občinska združenja so včeraj podpisali pismo o nameri, ki višino povprečnine za prihodnje leto določa pri 573,5 evra na prebivalca. Obenem pa so se zavezali, da bodo v roku šestih mesecev skupaj pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Upravni spor v zvezi s kandidacijskim postopkom za lokalne volitve
Upravno sodišče je s sodbo št. I U 2128/2018-5 zavrnilo pritožbo tožene stranke v upravnem sporu v zvezi s kandidacijskim postopkom za lokalne volitve. V obrazložitvi je pojasnilo, da mora pri sestavljanju kandidatur sodelovati več članov stranke iz občine, na katere se nanaša kandidatura. Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) v 51. členu govori o članih stranke, torej o množinski obliki. V spornem primeru pa je sodeloval samo en član s stalnim prebivališčem v tej občini, ki je v eni osebi opravil funkcije zbora članov, sklicatelja, vabljenega in predsedujočega, pri čemer je bil tudi kandidat na obeh zavrnjenih kandidatnih listah. S takim postopkom je nedvomno kršeno načelo demokratičnosti iz 1. člena Ustave Republike Slovenije (URS).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./149. Ali lahko Varuh v resnici ponovi mandat    

Vlasta Nussdorfer
   
Kot Varuh si zagotovo nakoplješ sovraštvo, negodovanje, napade in še marsikaj, saj odločitve in zavzeta stališča, kakršnakoli že, nekomu niso povšeči. Vedno znova nekomu in če si, s svojim kolektivom vred, strokoven in pravičen, se ta "nekdo" precej menjuje. Ne nazadnje, imaš štiri namestnike in okoli 20 strokovnih sodelavcev, pod vsa njihova stališča pa se vedno podpisuješ sam in s tem prevzemaš celotno breme odločitev in tudi odgovornosti. Hvalijo in grajajo te tudi zaradi tega. Prav sodelavci morajo biti zato visoko usposobljeni strokovnjaki, ki ti brez sleherne politične motiviranosti in "fige v žepu" ponudijo stališča, ki ti, ko ti novinarji ob koncu mandata vzamejo "prstne odtise", prinesejo tako pozitivne kot tudi negativne točke. Vse to moraš preprosto sprejeti. Saj si se vendar podpisoval in tudi njihova mnenja sprejel za svoja. Kdaj z večjo vnemo in kdaj celo z rahlim dvomom. Institucija namreč lahko deluje le kot celota. In tako je tudi prav.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zunanji oddelki okrožnih državnih tožilstev
30. oktobra je bila objavljena sprememba > Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2019. Sprememba ukinja Ljutomer kot zunanji oddelek okrožnega državnega tožilstva v Murski soboti, pod katerega območje spadata Okrajno sodišče v Ljutomeru in Okrajno sodišče v Gornji Radgoni. Okrožno državno tožilstvo v Murski soboti bo tako delovalo brez zunanjih oddelkov, do začetka uporabe spremembe pa je potrebno uskladiti Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest z opisano spremembo.

>> Etična komisija za poskuse na živalih
V Uradnem listu št. 69/2018 z dne 30. oktobra je bila objavljena sprememba > Pravilnika o etični komisiji za poskuse na živalih. Sestava etične komisije se bo z dnem uveljavitve spremembe, 14. novembra, povečala iz šest na osem članov, poleg tega bodo sejnine, potni stroški in nadomestila za naloge, povezane s pripravo strokovnih mnenj, zagotovljene tudi namestnikom članov komisije.

>> Ravnanje z odpadno embalažo
27. oktobra je začela veljati sprememba > Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Na podlagi dopolnjenega 18. člena (primerjalnik besedila) lahko izvajalec javne službe v primeru, ko količina zbrane odpadne embalaže presega 80 odstotkov količine odpadne embalaže, ki jo izvajalec javne službe lahko skladišči glede na zmogljivosti zbirnega centra in o tem obvesti družbo za ravnanje z odpadno embalažo in ta ne prevzame odpadne embalaže v dveh delovnih dneh, odda to odpadno embalažo izvajalcu obdelave odpadkov namesto družbi za ravnanje odpadkov. Izvajalca izbere v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), stroške ravnanja z odpadno embalažo pa začasno krije Republika Slovenija po predloženem računu izvajalca obdelave.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 68, 69 in 70
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se naročite na storitev IUS Alert ali Zakonodajna sled.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP in njegov komentar?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 38 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

Časovna lestvica vsebuje vseh 39 verzij besedil zakona. Zadnjo in tudi vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 1.320 strokovnimi članki, več kot 10.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.