c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2018, številka 29 / letnik XVI.
 
Affectus punitur, etsi non sequatur effectus.
Kaznuje se volja, četudi ne sledi posledica.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predstavitev novega portala IUS-INFO
Največji pravni portal v Sloveniji dobiva novo podobo in vsebine. Predstavljamo vam testno različico portala, na kateri je mogoče preizkusiti nove uporabnosti in pregledati posodobljene vsebine ter si ustvariti vtis, kakšno uporabniško izkušnjo bo ponujal novi portal IUS-INFO.Posodobitev portala je namenjena preskoku v nov kakovostni razred uporabniškega doživetja. V tem razvoju smo upoštevali vaše želje in zahtevnost vašega dela ter storitev nadgrajevali v smeri vaše najučinkovitejše uporabe.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 86
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišča letno rešijo vse manj zadev
Sodna statistika kaže, da se število zadev, ki jih letno rešijo sodišča, zmanjšuje, kljub temu pa število skupno nerešenih zadev na sodiščih upada. Slednje je po oceni vrhovnega sodišča predvsem posledica tega, da se zmanjšuje tudi letni pripad zadev. Pri tem zanikajo, da bi lahko ti podatki kazali, da so sodišča vse manj učinkovita.

>> Manj kršitev delovnopravne zakonodaje
Inšpektorat RS za delo je pred dnevi objavil poročilo za leto 2017. Ključna ugotovitev je, da je sicer res, da je Slovenija prebrodila gospodarsko krizo, se pa na področju delovnopravne zakonodaje še naprej srečujemo s številnimi kršitvami pravic delavcev. V letu 2017 so inšpekcijske službe posebno pozornost namenile izplačevanju plač in regresa, zato so odstopanja od prejšnjih poročil in ugotovitev na tem področju največja. V lanskem letu so tako inšpekcijske službe opravile 7.694 inšpekcijskih pregledov, kar je sicer manj kot v letu poprej, kar pa je moč pripisati zahtevnosti in kompleksnosti posameznih nadzorov. V letu 2017 so prejeli 5.573 novih prijav, največ s strani delavcev, pogosto pa so med pobudniki tudi Finančna uprava, policija, Komisija za preprečevanje korupcije, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Tržni inšpektorat, Zavod za zaposlovanje, Varuh človekovih pravic idr. Ugotovljenih kršitev je bilo v primerjavi z letom 2016 nekoliko manj, skupno 11.363 (11.788 leta 2016). Največ kršitev je bilo ugotovljenih v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini, čemur so v inšpekcijskih službah namenili tudi posebno pozornost.

>> Zakon o drugem tiru tik pred uveljavitvijo
Poslanci so se na današnji izredni seji seznanili s sklepom o razglasitvi rezultatov na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom. Referendum zaradi premajhne udeležbe ni uspel, zato bo zakon o drugem tiru po objavi sklepa v uradnem listu stopil v veljavo. Na ponovljenem glasovanju 13. maja je glasovalo 49,94 odstotka, proti pa 50,06 odstotka volivcev. Ker kvorum 20-odstotne udeležbe ni bil dosežen, zakon ni zavrnjen. Pobudnik referenduma Vili Kovačič je, enako kot po prvem glasovanju, poročilo o izidu glasovanja Državne volilne komisije izpodbijal na vrhovnem sodišču, a so sodniki tokrat pritožbo zavrnili.

>> Podpora zakonski zaščiti naložbe države v NLB
Večina poslanskih skupin je na seji DZ izrazila podporo predlaganemu zakonu za zaščito vrednosti kapitalske naložbe države v NLB. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je poslancem zagotovila, da je to najboljša možnost, ki jo ima država, da zaščiti svojo naložbo in NLB, in zavrnila očitke, da gre za odločanje o privatizaciji banke.

>> Predloga novel zakonov o DDV in davku od dohodkov pravnih oseb
Ministrstvo za finance je v sredo v javno obravnavo posredovalo predloga novel zakonov o davku na dodano vrednost (DDV) in davku od dohodkov pravnih oseb. S predlogoma se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki jih država mora prenesti do konca leta, so sporočili z ministrstva, kjer bodo predloge sprejemali do 1. septembra.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavnost »tekočih poslov« odhajajoče vlade    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Vsakokratna odhajajoča vlada se mora tako zavedati, da lahko po dnevu, ko preneha njena funkcija, opravlja le tekoče naloge, največ na področju strokovnega dela izvršilne veje oblasti. Pri vseh drugih poslih se mora samoomejevati in zadrževati skladno z načelom vladavine prava in delitve oblasti, pri čemer mora vsako svojo odločitev v času opravljanja tekočih poslov primae facie prepričljivo in javno obrazložiti. Če odhajajoča vlada opravlja in razlaga »tekoče posle« kot »business as usual« ne krši le 115. člena ustave, temveč tudi ustavni načeli vladavine prava in ustavne demokracije, s čimer posega v srce slovenskega ustavnopravnega reda.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poziv za predlaganje kandidatov za sodnika ustavnega sodišča
Objavljen je bil Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča, in sicer za eno prosto mesto, saj predsednici ustavnega sodišča 18. decembra 2018 poteče mandat. Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predloge možnih kandidatov za sodnika ustavnega sodišča je treba poslati najkasneje do 14. septembra 2018 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.

>> Dopolnitev Zakona o zdravniški službi
Danes, 19. julija, je začela veljati dopolnitev > Zakona o zdravniški službi (ZZdrS), ki prinaša nov 12.č člen. Dopolnitev zakona bo olajšala zaposlitve zdravnikov iz držav zunaj EU in je prvenstveno namenjena reševanju kadrovskih težav na področju otroške kardiologije v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Tako lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, v primeru kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ne more zagotoviti neprekinjene nujne zdravniške pomoči, dovoli za največ 12 mesecev opravljanje zdravniške službe zdravniku specialistu, ki ima povabilo izvajalca zdravstvene dejavnosti, posebno strokovno znanje na določenem specialističnem področju ter ima sklenjeno zavarovalno kritje v višini, kot velja za zaposlene zdravnike v zvezi z odgovornostjo za škodo. Od vabljenih zdravnikov se ne zahteva znanje slovenskega jezika, mora pa izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravnika povabil, zagotoviti, da sporazumevanje med zdravnikom in bolnikom poteka v slovenskem jeziku.

>> Evidentiranje podatkov v zemljiškem katastru
Objavljen je bil nov Pravilnik o evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru, ki bo začel veljati 28. julija, uporabljati pa se bo začel 22. novembra, VIII. poglavje o dejanski rabi zemljišč pa se začne uporabljati 1. junija prihodnje leto. Pravilnik ureja način evidentiranja meje parcel in podatkov o zemljiškokatastrskih točkah ter način grafičnega prikazovanja mej parcel s parcelnimi številkami in zemljišči pod stavbo ter natančnost koordinat zemljiškokatastrskih točk. Natančno se določa tudi vsebina in sestavine elaborata za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave ter elaboratov za ureditev meje, novo izmero, parcelacijo, pogodbeno komasacijo, izravnavo dela meje, lokacijsko izboljšavo, za vpis zemljišča pod stavbo in spremembo bonitete zemljišča ter obvezno vsebino tehničnega poročila označitve meje v naravi.

>> Komisija za vrednotenje nepremičnin
28. julija bo začel veljati Pravilnik o Strokovni komisiji vrednotenja, ki podrobneje določa postopek in merila za imenovanje in razreševanje članov Strokovne komisije vrednotenja, način delovanja Komisije ter nagrade, sejnine in povračilo stroškov članov Komisije.

>> Novi obrazci za pridobitev dovoljenj za prebivanje in delo
14. julija je začela veljati sprememba > Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje, načinu zajemanja prstnih odtisov in načinu označitve prenehanja dovoljenja za prebivanje, ki prinaša nove obrazce k Prilogi 1, in sicer se spreminjajo obrazci prošenj za izdajo dovoljenj.

>> Preizkus znanja za osebe z mednarodno zaščito
19. julija je začel veljati Pravilnik o preizkusu znanja za osebe z mednarodno zaščito brez dokazil o izobrazbi, ki določa podrobnejšo vsebino, organizacijo in merila za vrednotenje preizkusa znanja, ki ga morajo za vključitev v srednješolsko izobraževanje opraviti osebe z mednarodno zaščito, ki svoje formalne izobrazbe ne morejo dokazati z ustreznimi dokumenti.

>> Podpora v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah
Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, ki je začelo veljati 7. julija, določa obliko in vsebino obrazcev za dajanje podpore volivcev v postopku določanja kandidatur za župana občine oziroma za člane občinskega sveta (predstavnike italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti). Dajanje podpore se tako opravi po obrazcih, ki so predpisani s tem navodilom in so tudi priloženi.

>> Od 1. julija višji regres za prehrano med delom
6. julija je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje, ki določa povišanje regresa za prehrano med delom iz 3,79 evra na 3,88 evrov za zaposlene v javnem sektorju.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Komisija Googlu naložila globo v višini 4.34 milijarde evrov
Evropska komisija je Googlu naložila globo v višini 4,34 milijarde evrov zaradi kršitve protimonopolnih pravil EU. Komisija v sklepu ugotavlja, da Google uporablja tri ločene vrste praks, da bi utrdil svoj prevladujoči položaj na področju splošnega spletnega iskanja: nezakonita vezava Googlovih aplikacij za iskanje in brskanje, nezakonita plačila, pogojena z izključno prednamestitvijo aplikacije Google Search ter nezakonito oviranje razvoja in distribucije konkurenčnih operacijskih sistemov Android. Google mora ustaviti vse tri vrste praks ter jih ne sme ponovno uporabiti. Komisija tudi zahteva, da se podjetje vzdrži vseh ukrepov z enakim ali enakovrednim ciljem ali učinkom teh praks. Google mora zdaj v 90 dneh dokončno prenehati s takim ravnanjem ali pa mu bo naložena denarna kazen v višini do 5 % povprečnega dnevnega svetovnega prometa podjetja Alphabet, ki je njegova matična družba.

>> Postopki Komisije proti članicam
Evropska komisija v današnjem rednem mesečnem svežnju odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja v korist državljanov in podjetij. Komisija je zaključila 80 zadev, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila vprašanja, tako da postopka ni treba nadaljevati. Komisija je med drugim proti Sloveniji začela postopek pred Sodiščem, ker ni v celoti prenesla predpisov EU o trgih finančnih instrumentov.

>> Nova pravila za preprečevanje pranja denarja
5. julija je začela veljati t. i. peta direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila, ki jih je Evropska komisija predlagala julija 2016, prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Strožje zahteve glede preglednosti med drugim zadevajo poln javni dostop do registrov dejanskih lastnikov podjetij, večjo preglednost registrov dejanskih lastnikov trustov in povezanost obeh registrov. Med pomembnimi izboljšavami so tudi omejitev uporabe anonimnih plačil s predplačniškimi karticami, vključno z menjalnimi platformami za virtualne valute v okviru pravil o preprečevanju pranja denarja, več zahtev glede preverjanja strank, zahteve po strožjem preverjanju tretjih držav z visokim tveganjem ter več pooblastil za nacionalne finančnoobveščevalne enote in tesnejše sodelovanje med njimi. Nova pravila prav tako krepijo sodelovanje in izmenjavo informacij med nadzorniki za področje preprečevanja pranja denarja in bonitetnimi nadzorniki, vključno z Evropsko centralno banko.

>> Nadzor državnih pomoči
Evropska komisija je sprejela novi kodeks najboljših praks za nadzor državnih pomoči. Kodeks bo v pomoč Komisiji, državam EU, podjetjem in drugim deležnikom pri vodenju postopkov o državnih pomočeh, prav tako naj bi izboljšal njihovo učinkovitost, preglednost in predvidljivost. Kodeks med drugim vsebuje nasvete, kako zagotoviti učinkovitost vodenja zapletenih primerov državnih pomoči, kako ukrepati v zvezi s pritožbami ali kako spremljati izvajanje državnih pomoči s strani držav v praksi. Komisija je v zadnjih letih izvedla velik sveženj reform o posodobitvi področja državnih pomoči. Države EU lahko po reformi hitro izvedejo državne pomoči za spodbujanje naložb, gospodarske rasti in novih delovnih mest, Komisija pa se osredotoča na nadzor le v primerih, ki bi lahko izkrivljali konkurenco na notranjem trgu.

>> Ukrepi za zaščito evropskega trga pred povečanim uvozom jekla
Danes v veljavo stopajo začasni zaščitni ukrepi pri uvozu jeklenih izdelkov v EU. Ukrepi, ki jih je Evropska komisija napovedala v sredo, so odziv na preusmerjanje izvoza jekla iz drugih držav na trg EU zaradi carin, ki so jih uvedle ZDA. Šlo bo za 25-odstotne tarifne kvote, ki jih bodo uvedli, ko bo uvoz presegel določeno vrednost.

>> Priprave na izstop Združenega kraljestva iz EU
Evropska komisija je objavila sporočilo o pripravah na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Združeno kraljestvo bo 30. marca 2019 postalo tretja država in ne bo več imelo enakih ugodnosti kot članice EU, izstop pa lahko prinese številne motnje. Komisija zato poziva države članice in zasebne subjekte, naj pospešijo priprave na izstop. Te niso samo naloga institucij EU, ampak različnih deležnikov, zlasti gospodarskih subjektov in drugih zasebnih strank, na evropski, nacionalni in regionalni ravni.

>> Sodišče EU: Odgovornost za zamudo letala
Za zamudo letala je odgovorno tisto podjetje, ki ima operativno odgovornost v zvezi z letom (sprejme odločitev za izvedbo leta, vključno z določitvijo njegove poti), čeprav let izvaja drugi pogodbenik. Tako je odločilo Sodišče EU (sodba št. C-532/17), ki je ugotavljalo, ali je dejanski prevoznik tisti, ki drugemu da v zakup letalo s posadko, ali tisti, ki zagotavlja let. Skladno z 2. členom Uredbe št. 261/2004 se pojem »dejanski letalski prevoznik« razume tako, da se nanaša na »letalskega prevoznika, ki opravi ali namerava opraviti let na podlagi pogodbe s potnikom ali v imenu druge, pravne ali fizične osebe, ki ima s tem potnikom sklenjeno pogodbo«. Uredba torej določa dva kumulativna pogoja za to, da je mogoče letalskega prevoznika opredeliti kot dejanskega letalskega prevoznika. Ta pogoja se nanašata po eni strani na izvedbo leta in po drugi strani na obstoj pogodbe, sklenjene s potnikom.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
dr. Maja Ovčak Kos, mag. Žiga Razdrih:
Nova ureditev revizije v ZPP in vrednostni kriterij
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUPJS, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že 17 vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je na voljo vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi vplivi na 24 drugih predpisov. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 26. člen ZUPJS, ki določa subvencijo kosila za učence.

ZUPJS je povezan tudi z 49 strokovnimi članki in več kot 270 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.