c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2017, številka 14 / letnik XV.
 
Fatetur facinus iudicium fugit.
Kdor beži pred sodbo, priznava (svoj) zločin.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Poročilo o izvrševanju odločitev ESČP
Svet Evrope je objavil novo poročilo o izvrševanju odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Na splošno je sodišče leta 2016 zaprlo rekordnih 2066 primerov, število odprtih primerov pa je prvič po letu 2010 padlo pod 10.000. Lani je bilo sproženih tudi 1352 novih tožb, največ - 283 - proti Rusiji. Sledijo Romunija (151), Grčija (121), Turčija (114) in Ukrajina (99). Proti Sloveniji je bilo sproženih pet novih tožb. Največje število odprtih primerov so konec leta 2016 imele Italija (2350), Rusija (1573), Turčija (1430), Ukrajina (1147) in Romunija (588). Slovenija ima odprtih še 49 primerov. Skupno je odprtih še 9941 tožb.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2017
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Družinski zakonik (DZ)
Družinski zakonik (DZ) bo stopil v veljavo 14. aprila 2017, uporabljati pa se bo začel čez dve leti, razen določb, ki jih omenja 305. člen. Zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Razširjena je opredelitev družine, ki je po novem življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice. Zaradi sistemskega premika odločanja, ki je po novem skoraj v celoti preneseno s centrov za socialno delo na okrožna sodišča, naj bi se izboljšal položaj otrok v družinskih razmerjih pred postopkom na sodišču, med postopkom in po njem. Varovanje koristi otroka, ki je temeljno načelo družinskega prava, naj bi bilo tako izvajano bolj učinkovito. O začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja bo odločalo sodišče, o nujnih ukrepih pa center za socialno delo, kar naj bi zagotovilo hitrejše varstvo, kot ga lahko zagotovi sodišče z izrekom začasne odredbe. Sodišče bo lahko tudi odločilo, da sta skupna vzgoja in varstvo najboljša za otroka, pa čeprav se starša o tem ne sporazumeta.

>> Novela ZGD-1J
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 15. aprila 2017, v slovenski pravni red med drugim prenašajo določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljujejo pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb (15. člen - primerjalnik besedila). Spremenjeni 56. člen v povezavi z novim 70.c členom skladno z Direktivo 2014/95/EU določa obveznost za velike družbe, ki so subjekti javnega interesa in katerih povprečno število zaposlenih je večje od 500, da v poslovnem poročilu (lahko pa tudi ločeno) priloži tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Izjava se nanaša na preteklo obdobje poslovanja in vsebuje podatke o okoljskih, socialnih in kadrovskih zadevah, spoštovanju človekovih pravic ter zadevah v zvezi z bojem proti korupciji in podkupovanju.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 15
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča
Predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat je opozorila na nespoštovanje ugotovitvenih odločb ustavnega sodišča, ki jih je bilo konec lanskega leta kar 10. V pravni državi je treba odločitve ustavnega sodišča spoštovati, je dejala na novinarski konferenci ob predstavitvi poročila o delu sodišča v letu 2016, katero vsebuje nekatere pomembnejše lanske odločitve ustavnih sodnikov, med katerimi je Sovdatova omenila odločbe o t. i. odvetniški zasebnosti, diskriminaciji istospolno usmerjenih, pravici do stavke, dopustnosti podeljevanja posebnih pooblastil vojski, odškodninski odgovornosti države v primeru izbrisanih oseb, pravici do družinskega življenja, svobodi izražanja in izrednih ukrepih na bančnem področju. Ustavno sodišče od leta 2016 v obravnavo prejema vse več zadev, lani jih je bilo 1324, kar je osem odstotkov več kot leta 2015. Ustavno sodišče se bo danes sestalo v spremenjeni sestavi, prvič bodo namreč na seji sodelovali Matej Accetto, Klemen Jaklič in Marijan Pavčnik, ki so bili izvoljeni marca.

>> Ustavno sodišče odločilo glede ZKP
Prvi odstavek 154. člena zakona o kazenskem postopku je po odločbi ustavnega sodišča v neskladju z ustavo, kolikor določa, da podatke, sporočila, posnetke ali dokazila, pridobljene z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, hrani sodišče, dokler se hrani kazenski spis. Zakon namreč ne določa namena hrambe izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov. Sodišče je opozorilo, da ugotovitev protiustavnosti zakonske določbe ne pomeni, da se takšna odločba ne sme več uporabljati: "Ugotovitev protiustavnosti pomeni, da je takšno določbo treba uporabljati tako, da njena uporaba ne bo v nasprotju z razlogi, ki so ustavnemu sodišču narekovali ugotovitev njene neskladnosti z ustavo."

>> Razveljavljen del zakona o odvzemu premoženja
Ustavno sodišče je v postopku presoje ustavnosti dela Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) presodilo, da je prva točka 4. člena zakona v neskladju z ustavo. Pobudo je na ustavno sodišče vložilo Okrožno sodišče v Ljubljani, potem ko je začelo presojati v pravdi države proti Draganu Tošiću in soobtoženim.

>> Odprtost sej Sodnega sveta
Odbor DZ za pravosodje je podprl predlog zakona o Sodnem svetu. Predlog so poslanci popravili s številnimi dopolnili, med drugim so nekoliko omilili določbo, po kateri so seje Sodnega sveta zaprte za javnost. V skladu s sprejeto rešitvijo bodo seje zaprte le v v primerih odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznika. Med drugim bo Sodni svet po novem tudi podajal mnenje k organizacijski shemi sodišč ter predhodna mnenja v postopkih določitve števila sodniških mest. Imel bo tudi pristojnost za podajo mnenj k letnemu poročilu vrhovnega sodišča ter podajo zahteve za ustavno presojo. Pristojen bo tudi za izbiro kandidatov za sodnike, nadzor njihovega dela, odločanje o napredovanjih in disciplinskih kršitvah. Na sodni svet se namreč prenaša tudi pristojnost za vodenje disciplinskih postopkov.

>> Državno odvetništvo
Odbor za pravosodje je za plenarno sejo DZ pripravil tudi predlog zakona o državnem odvetništvu. Medtem ko zakon po mnenju vlade prinaša bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno delovanje, pa mu v državnem pravobranilstvu in opoziciji očitajo, da zmanjšuje samostojnost in avtonomnost državnega pravobranilstva. V državnem odvetništvu bodo delovali generalni državni odvetnik in njegov namestnik kot funkcionarja ter višji državni odvetniki, državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike, ki bodo imeli status javnih uslužbencev. Doslej so bili namreč državni pravobranilci funkcionarji, zaradi česar so bili po Klemenčičevih besedah vezani na usmeritvena navodila, s čimer jim je bila odvzeta "poslovna sposobnost".

>> Umik redefinicije odpovednega razloga nesposobnosti
Zadnji osnutek novele zakona o delovnih razmerjih - (prvotni osnutek) prinaša največjo spremembo v okviru celotnega zakonodajnega paketa na področju trga dela. V njem namreč ni več redefinicije razloga za odpoved delovnega razmerja iz nesposobnosti, ki naj bi delodajalcem omogočila lažje odpuščanje.

>> ZID povečuje moč Inšpektorata RS za delo
Zadnji osnutek novele zakona o inšpekciji dela - (prvotni osnutek) dodatno širi pooblastila inšpektorjev. Zadnja verzija namreč ohranja novo pristojnost inšpektorja, da lahko v primeru prisotnih elementov delovnega razmerja zahteva zaposlitev prekarnega delavca, hkrati pa mu daje še možnost, da delodajalcu v primeru neizplačila plač zapove ustavitev proizvodnje.

>> Razveljavljen stečaj družbe T-2
Ustavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in ponovno razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani iz marca 2016 o začetku stečajnega postopka telekomunikacijske družbe T-2. S to odločbo so tako vsi sodni postopki, povezani s stečajem T-2, dokončno zaključeni, so danes sporočili iz Garnola, večinskega lastnika T-2.

>> Ugodili Casiraghiju
Vrhovno sodišče je dokončno ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti v kazenski zadevi zoper Stephena Casiraghija ter obsojencu izreklo enotno kazen 20 let in pet mesecev zapora, ki pa jo je že prestal, so sporočili s sodišča. Vrhovno sodišče je sicer Casiraghiju kazen z začasno odredbo prekinilo pred manj kot enim mesecem.

>> Zadeva Novič
Sojenje Milku Noviču, obtoženemu umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika decembra 2014, se je prevesilo v zaključno fazo. Prihodnjo sredo bosta tožilstvo in obramba podala zaključne besede, je danes sklenila sodnica Špela Koleta. Pred tem je prebrala dopolnitev izvedenskega mnenja izvedenca za balistiko Franca Sabliča.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o nošnji verskih ali političnih simbolov v podjetjih
Sodišče EU je razsodilo, da imajo podjetja v EU pravico, da zaposlenim prepovedo nošnjo verskih ali političnih simbolov, kot je naglavna ruta, in da interno pravilo podjetja, ki prepoveduje nošenje vidnih političnih, filozofskih ali verskih simbolov ni neposredno diskriminatorno. Delodajalci bodo glede na razsodbo sodišča EU poslej lahko prepovedali naglavno ruto na delovnem mestu, a ob pogoju, da je nošenje vidnih svetovnonazorskih simbolov v podjetju prepovedano na splošno in da za to obstajajo dobri razlogi.

>> Evropsko javno tožilstvo
Šestnajst članic EU, med njimi Slovenija, želi vzpostaviti evropsko javno tožilstvo v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja. Evropsko javno tožilstvo bo po načrtih pristojno za pregon kaznivih dejanj proti finančnim interesom EU, opredeljenim v predlogu direktive o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom unije. To je peti primer, ko se je skupina članic odločila za okrepljeno sodelovanje na nekem področju v okviru pogodb EU, ko preboja sicer ni bilo mogoče doseči zaradi nasprotovanja nekaterih članic.

>> EU za pogajanja z Veliko Britanijo v dveh korakih
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je objavil smernice za pogajanja z Veliko Britanijo. Predlaga, da bi pogajanja z Londonom potekala v dveh korakih, in sicer najprej o ločitvi, ko bo na njih dosežen zadosten napredek, se bodo lahko začela pogajanja o prihodnjem sodelovanju.

>> Sprejeta strategijo za Sirijo
Zunanji ministri EU so danes v Luksemburgu sprejeli strategijo za Sirijo. V njej izpostavljajo šest ključnih ciljev, ki se nanašajo na humanitarno pomoč, vključujočo politično tranzicijo, spodbujanje civilne družbe, spodbujanje odgovornosti za vojne zločine in podporo sirskemu prebivalstvu.

>> Ukrepanje proti lažnim novicam in sovražnemu govoru
Lažne novice niso novost, a njihov obseg se je tudi zaradi družbenih medijev razširil do mere, ko niso več obvladljive, so včeraj v razpravi v Strasbourgu poudarili evropski poslanci in se zavzeli za ukrepanje. Obsodili so tudi sovražni govor v medijih in ocenili, da ga je treba omejiti, ne da bi pri tem omejevali svobodo mišljenja. Izpostavil so tudi nujnost sprejetja in izvajanja večstranskih ukrepov za upravljanje vedno večjih migracijskih tokov po vsem svetu in zaustavitev naraščanja žrtev med migranti v Sredozemlju.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj malega o pričah    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Pri preučevanju vplivov na spomin oziroma njegovo reprodukcijo so opazovali več dejavnikov, od (hotenega in nehotenega) vpliva akterjev v policijskih postopkih do različnih predsodkov in dejstva, da se spomin pri vsaki ponovitvi oziroma rekonstrukciji spremeni. Prav zadnje je dostikrat problematično, saj naj bi po nekaterih stališčih večkratno reproduciranje kvarno vplivalo na stvarnost spomina. Tako izkušnjo sem imel sam z neko pričo, ki je v postopku izpovedala okoli petkrat in opis okoliščin vsakič začela drugače ...
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP in njegov komentar?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 36 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

Časovna lestvica vsebuje vseh 37 verzij besedil zakona. Zadnjo in tudi vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 1.200 strokovnimi članki, skoraj 9.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.