c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2016, številka 43 / letnik XIV.
 
Ubi emolumentum, ibi onus.
Kjer je korist, tam je (tudi) breme.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Prvi del izbora se počasi zaključuje
Poteka že v drugi teden izbora 10 najvplivnejših pravnikov 2016, v katerem pravna in splošna javnost predlagata kandidate izmed slovenskih pravnic in pravnikov, ki so bili letos pri svojem delu posebej prizadevni in prodorni.V prvem delu izbora, ki traja le še do 2. novembra, lahko predlagate največ tri kandidate izmed uveljavljenih slovenskih pravnic in pravnikov. V drugi, glasovalni del izbora se bo uvrstilo dvajset najpogosteje predlaganih kandidatov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Upravnega sodišča RS
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejeta novela zakona o preprečevanju nasilja v družini
Državni zbor je sprejel novelo zakona o preprečevanju nasilja v družini, katere cilj je zaščititi žrtve nasilja v družini in izboljšati delovanje državnih institucij pri obravnavi tega. Novela izrecno prepoveduje nasilje v družini in telesno kaznovanje otrok, določa tudi možnosti za ukrepanje policije in sodišč. Novela tudi širi opredelitev nasilja v družini, saj je kot nasilje opredeljena že grožnja z nasiljem, pa tudi zalezovanje.

>> Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Poslanci so pretekli teden sprejeli nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki uradu za preprečevanje pranja denarja prinaša inšpekcijska pooblastila. Poleg tega se z novim zakonom vzpostavlja tudi register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja.

>> Sprejet zakon o dimnikarskih storitvah
Poslanci so v torek sprejeli zakon o dimnikarskih storitvah, ki uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev.

>> Miroslav Mozetič zaključuje devetletni mandat
Predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič zaključuje devetletni mandat ustavnega sodnika. Kot je povedal, se je pri svojih odločitvah spraševal predvsem, ali so v skladu z ustavo, na politične pritiske se ni oziral. Kot najbolj izpostavljene teme, s katerimi se je ukvarjalo ustavno sodišče, vidi "bolj ali manj vse referendumske zahteve", primer Patria (vključno s poslanskim mandatom Janeza Janše), vprašanje financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah, vprašanje Titove ceste, vprašanje volitev v poletnih mesecih in vprašanje nepremičninskega davka.

>> Slovensko sodstvo 2020
Vrhovno sodišče začenja s projektom Slovensko sodstvo 2020, s katerim želijo izboljšati kakovost in učinkovitost slovenskih sodišč in s tem celotnega pravosodja. Sestavljen je iz 12 podprojektov, ki zajemajo več kot 60 aktivnosti. Projekt, ki bo trajal do konca leta 2023, je vreden 11,8 milijona evrov, del tega je evropskih sredstev.

>> Manj zastaranj kazenskih postopkov
Zastaranja kazenskih postopkov so problem, kljub temu pa se v zadnjih letih njihovo število zmanjšuje, je bilo slišati na včerajšnji seji odbora DZ za pravosodje. Ta je namreč razpravljal o predlogu priporočila za odpravo zastaranja kazenskih postopkov in preprečevanje morebitnih zlorab, ki ga je v DZ vložila SDS. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je razpravo pozdravil, a hkrati menil, da zastaranja niso sistemski problem. "Od leta 2006 do 2010 je na prvostopenjskih sodiščih zastaralo 988 kazenskih zadev, kar je 198 na leto, od leta 2012 do 2015 pa 258 oziroma 65 na leto. Trendi so tako pozitivni," je dejal.

>> DZ sprejel poročilo varuha človekovih pravic
Državni zbor je v torek sprejel poročilo varuha človekovih pravic ter institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh svetoval upoštevanje njegovih priporočil. Varuh je sicer pozval k odpravi vseh oblik diskriminacije, učinkovitejšim ukrepom za kakovostno sodno odločanje in končanju novodobnega suženjstva delavcev.

>> Lobnika potrdili za zagovornika načela enakosti
Državni zbor je s 54 glasovi za in 14 proti Miho Lobnika imenoval za zagovornika načela enakosti. V imenovanje ga je predlagal predsednik republike Borut Pahor, ki je Lobnika izbral izmed 11 prijavljenimi kandidati, njegova kandidatura pa je požela večinsko podporo že na mandatno-volilni komisiji.

>> Prihodnost odvetništva
Odvetniški poklic bo v prihodnosti deležen mnogih preizkušenj. Vprašanje pa je, kako bo odvetništvo na to pripravljeno oz. ali bodo izzive obrnili tudi v lasten prid, so se strinjali udeleženci okrogle mize, ki je potekala v okviru dneva slovenskih odvetnikov 2016.

>> Vloga notarjev v sodobni družbi
Notarji so ob evropskem dnevu civilnega pravosodja opozorili na njihovo vse pomembnejšo vlogo v sodobni družbi pri uresničevanju pravic posameznikov v civilnem pravu, ki bi moralo biti dostopno vsem državljanom. Na posvetu so se strinjali, da je zaradi notarjev večja pravna varnost in da igrajo pomembno vlogo pri izvensodnem reševanju sporov.

>> Množično sodelovanje ljudi pri odločanju koristno
Množično sodelovanje ljudi oz. crowdsourcing je lahko na različnih področjih uporabno in koristno, saj omogoča neposredno vključevanje v odločanje. Ne sme pa postati mehanizem, na katerega bi politika prevalila del odgovornosti, so poudarili sodelujoči na panelu o množičnem sodelovanju in demokraciji. Izpostavili so pomen dobre informiranosti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vpliv na ZKP
V Uradnem listu RS, št. 65/2016 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Up-185/14, U-I-51/16, ki vpliva na Zakon o kazenskem postopku (ZKP), in sicer so ustavni sodniki pritrdili odvetniku Velimirju Cugmasu, da sodnik ne more odločati o domnevnih žalitvah v primerih, ko so te usmerjene zoper njega osebno. 78. člen ZKP namreč določa, da sodišče kaznuje z denarno kaznijo zagovornika, pooblaščenca, zakonitega zastopnika, oškodovanca, zasebnega tožilca ali oškodovanca kot tožilca, če v vlogi ali govoru žali sodišče ali koga, ki sodeluje v postopku. Ustavno sodišče je zadnjo določbo razveljavilo, v kolikor je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oz. senat, pred katerim je bila dana, oz. ki je pristojen odločiti o vlogi. V primerih kaznovanja za takšne žalitve pa je razveljavilo tudi možnost spremembe denarne kazni v kazen zapora.

>> Podatki o nepremičninah v registru
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin, ki bodo začele veljati 5. novembra, spreminjajo 3. člen - primerjalnik besedila, ki določa podatke o lastnostih stavbe in 4. člen - primerjalnik besedila, ki določa podatke o lastnostih dela stavbe, ter nadomeščajo prilogo 1 z novo prilogo 1 - Opis podatkov.

>> Vpisi v kataster stavb
Objavljene so bile spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vpisih v kataster stavb, ki bodo začele veljati 5. novembra, uporabljati pa z dnem prilagoditve informacijskega sistema katastra stavb določbam tega pravilnika. Novela med drugim v 10.a členu ureja etažni načrt, ki se izdela v digitalni obliki v postopku izdelave elaborata, in sicer za vsako etažo posebej. V pravilniku se nadomeščajo tudi obrazci v prilogi.

>> Valorizacija oseb zasebnega prava za delovanje v javnem interesu
Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je bil sprejet Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu, ki začne veljati 5. novembra. Pravilnik v 3. členu natančno določa kriterije za valorizacijo, in sicer od pomena dejavnosti in funkcij osebe zasebnega prava prek velikosti in obsega delovanja do reprezentativnosti.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 66 in 65
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> V Belgiji dosegli dogovor o Ceti
V Belgiji je bil danes dosežen dogovor, ki bo omogočil podpis trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (Ceta), je po srečanju s predstavniki regij sporočil belgijski premier Charles Michel. Dogovor so že posredovali veleposlanikom članic EU, do petka opolnoči pa morajo soglasje k dogovoru podati tudi regionalni belgijski parlamenti. Za danes predvidenega vrha EU-Kanada ne bo. Kanadska delegacija je namreč zaradi zastoja v pogovorih v sredo zvečer po krajevnem času odpovedala udeležbo na vrhu v Bruslju.

>> Reforma obdavčenja podjetij v EU
Evropska komisija je predstavila načrte za reformo obdavčevanja podjetij v EU, katere cilj je vzpostaviti pravičen sistem obdavčevanja dohodkov pravnih oseb. Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb bo po novem predlogu obvezna za vsa podjetja z letnimi prihodki nad 750 milijonov evrov.

>> Mehanizem za nadzor spoštovanja temeljnih pravic v EU
Evropski parlament je v torek na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel resolucijo, v kateri predlaga uvedbo mehanizma za reden letni nadzor spoštovanja temeljnih pravic v EU. Mehanizem bi nadomestil sedanje krizno obravnavanje domnevnih kršitev v posameznih državah članicah.

>> Delovna mesta in varnost v ospredju delovnega programa Komisije
Evropska komisija je predstavila delovni program za prihodnje leto, ki obsega 21 ključnih pobud za uresničitev desetih prednostnih nalog. Med glavnimi nalogami, ki si jih je v svojih političnih usmeritvah zadala komisija pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja, ostajajo delovna mesta in gospodarska rast, pa tudi varnost in zaščita državljanov.

>> Mavrič na čelu generalnega direktorata za prevajanje pri EP
Evropski parlament je v ponedeljek za generalnega direktorja Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropskem parlamentu imenoval Slovenca Valterja Mavriča. S tem imenovanjem je Mavrič postal najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske unije, z izjemo tistih, ki jih ima Slovenija pravico imenovati ali izvoliti, kot so na primer komisarji, sodniki in poslanci.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C 148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, z dne 19. oktobra 2016, so na Sodišču EU odločali o razlagi 34. in 36. člena Pogodbe o delovanju EU, in sicer je šlo za spor glede določitve enotnih cen za prodajo zdravil za uporabo v humani medicini na recept s strani lekarn v nemškem pravu. Na Sodišče EU je predložitveno sodišče (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) naslovilo vprašanje, ali ravnanje DPV pomeni omejitev, ki je v skladu s 34. členom PDEU prepovedana (prepoved količinskih omejitev). Povezano sprašuje, ali je določitev zavezujočih cen mogoče upravičiti na podlagi 36. člena PDEU iz razlogov varovanja zdravja in življenja ljudi. Po mnenju predložitvenega sodišča je glavno vprašanje, ali zgolj določitev zavezujočih cen za zdravila na recept zagotavlja ozemeljsko celovito in enakomerno oskrbo prebivalstva z zdravili na recept. Nemška ureditev z določitvijo enotnih cen za prodajo zdravil na recept s strani lekarn ni upravičljiva in primerna za dosego zastavljenih ciljev, tj. varovanja zdravja in življenja ljudi po 36. členu PDEU.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O sodnikih porotnikih    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Sodniki porotniki v praksi večinoma sledijo predlogom in namigom predsedujočega poklicnega sodnika, čeprav naj bi bila vloga sodnikov porotnikov enakovredna poklicnemu sodniku. Po kuloarjih sodnih hodnikov pa različni udeleženci sodnih obravnav vedo omeniti tudi ne tako redke konkretne primere, ko je kakšen sodnik porotnik nasprotoval predlogu predsedujočega poklicnega sodnika. Poklicni sodnik pa je nato »uporniškega« sodnika porotnika do naslednje obravnave zamenjal z njemu bolj naklonjenim sodnikom porotnikom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki in več kot 190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1870 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.