c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2015, številka 46 / letnik XIII.
 
Invitat culpam, qui peccatum praeterit.
Kdor se ne meni za prestopek, spodbuja (nove) prestopke.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> IZBRANI NAJVPLIVNEJŠI PRAVNIKI 2015
Po mnenju strokovne in splošne javnosti so najvplivnejši pravnice in pravniki letošnjega leta:Izmed dvajsetih finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstila kar enajsterica pravnic in pravnikov, ki so do 18. novembra do 12. ure, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. Ponovilo se je leto 2005, ko je bilo prav tako izbranih enajst najvplivnejših pravnic in pravnikov, kar pomeni, da sta finalista na desetem in enajstem mestu prejela popolnoma enako število glasov.

Družba IUS SOFTWARE, ki ureja in razvija portal IUS-INFO, bo izbrane pravnice in pravnike povabila na slovesno podelitev priznanj in okroglo mizo, ki bo v torek, 8. decembra 2015, ob 11. uri v ljubljanskem hotelu Lev. Razpravo bo povezoval dr. Matej Avbelj, izredni profesor za evropsko pravo in dekan Fakultete za državne in evropske študije, ki se že nekaj let uvršča med izbrano deseterico, letos torej enajsterico. V razpravi s skupnim naslovom »Pravo in odgovornost« bodo udeleženci odgovorili na zastavljena vprašanja glasovalcev ter predstavili svoja stališča in predlagali rešitve za aktualne probleme v pravu in družbi.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Solidarnostna klavzula o vzajemni obrambi iz 42.7 člena Pogodbe EU
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kandidati za slovenskega sodnika na ESČP
Državni zbor je s tajnim glasovanjem za tri kandidate za slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izvolil Nino Betetto, Marka Bošnjaka in Nino Peršak. Med kandidati, ki jih je DZ predlagal predsednik republike Borut Pahor, je bil še Klemen Jaklič, ki pa ni dobil zadostne podpore.

>> ZJN-3 ponovno potrjen
DZ je s potrebno večino potrdil novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), na katerega je državni svet v začetku novembra izglasoval odložilni veto. Zakon stremi k ekonomični porabi javnega denarja in transparentnim postopkom oddaje javnih sredstev. Prenovljeni zakon na novo določa pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, na nekaterih področjih, npr. pri naročanju inženirskih storitev, pa so prepovedali ceno kot edini kriterij izbire.

>> DZ sprejel proračun za prihodnji dve leti
Zaradi gospodarske rasti in posledično višjih davčnih prihodkov se bodo lahko sprostili nekateri varčevalni ukrepi, a ne vsi, saj želi vlada v nekaj letih odpraviti primanjkljaj. Proračunski prihodki so v letu 2016 načrtovani v višini 8,7 milijarde evrov, odhodki pa bodo z 9,5 milijarde evrov za približno 320 milijonov evrov manjši kot letos. Proračunskega primanjkljaja bo tako 839,3 milijona evrov oz. 2,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je najnižji primanjkljaj po začetku krize. Državni zbor je sprejel tudi novelo zakona o davku na dodano vrednost, s katero se bo v krizi zvišani stopnji tega davka ohranilo kot trajen ukrep, spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ, s katerimi je ohranil višino obremenitve študentskega dela, in spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v skladu s katerim bo del varčevalnih ukrepov pri otroškem dodatku prenehal veljati. Pri sproščanju nekaterih varčevalnih ukrepov na področju državne štipendije pa bo veljalo prehodno obdobje.

>> 522 evrov povprečnine
Državni zbor je med proračunskimi dokumenti sprejel tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Ta med drugim določa povprečnino za občine v višini 522 evrov, saj so poslanci zavrnili dopolnila, ki so sledila želji občin po višji povprečnini.

>> Subvencionirano zaposlovanje starejših
Državni zbor je sprejel tudi Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), v skladu s katerim bodo delodajalci, ki bodo zaposlili starejšega delavca, dve leti oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost. Ciljna skupina zakona so brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

>> Plače javnih uslužbencev
Sprejet je bil Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo, tako se bo septembra 2016 sprostila znižana plačna lestvica, regres pa bo prihodnje leto višji, čeprav še vedno nekoliko znižan. Redna delovna uspešnost se tudi v letu 2016 ne bo izplačevala, prav tako ostajajo omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

>> Začenja se kampanja pred referendumom
Začenja se kampanja pred referendumom, na katerem bodo 20. decembra volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o zakonski zvezi. Vključitev v kampanjo je že napovedala večina parlamentarnih strank, vlada pa v kampanji ne bo sodelovala. Novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je zakonsko zvezo določila kot z zakonom urejeno življenjsko skupnost dveh oseb in izenačila pravice istospolnih in heterospolnih parov. Več o spremembah, ki jih je prinesla novela ZZZDR.

>> Članice EU podprle prošnjo po členu 42.7
Francija je po terorističnih napadih v Parizu v Bruslju zaprosila ostale članice EU za pomoč v francoskih vojaških operacijah v tujini in v boju proti skrajni sunitski skupini Islamska država (IS). Obrambni ministri držav Unije so prošnjo soglasno podprli. Gre za pomoč po 42.7 členu pogodbe EU oz. klavzuli o vzajemni obrambi, ki predvideva pomoč držav Unije članici, ki je žrtev oboroženega napada na njenem ozemlju, in to z vsemi sredstvi, ki so jim na voljo.

>> Financiranje in birokracija med glavnimi težavami malih podjetij
Velik obseg sive ekonomije, zapoznela plačila in različne vrste davkov močno obremenjujejo podjetja, ugotavlja letošnje poročilo o izvajanju akta za mala podjetja za Slovenijo. Med nujnimi ukrepi omenja krepitev alternativnih mehanizmov financiranja ter zmanjšanje zapletenosti upravnih postopkov. Na ravni EU medtem prihajajo dobre novice.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ki bodo začele veljati 28. novembra, naj bi zagotovile racionalizacijo dela in prispevale k zmanjševanju stroškov v zvezi z vodenjem registra. Po novem uredba v 20. členu natančneje določa, kdo lahko vloži zahtevo za vpis v register, in sicer so to notar, izvršitelj, stečajni upravitelj in druge osebe oziroma organi, za katere zakon tako določa. Po spremembi 4. odstavka 21. člena lahko stečajni upravitelji vložijo zahtevo za vpis prenehanja zastavne pravice na premičnini, vpisani v register, ki je v stečajnem postopku prodana oziroma prenesena kot premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti. Potrdilo o opravljenem vpisu se upravičencu po novem ne pošilja več priporočeno po pošti, temveč po elektronski poti na naslov, ki ga je za prejemanje potrdil sporočil AJPES, ali pa se mu omogoči, da ga z uporabo informacijske tehnologije prevzame neposredno iz registra (38. člen).

>> Dvig starostne meje za pomožne policiste
13. novembra sta začeli veljati sprememba in dopolnitev > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki dvigujeta starostno mejo za pomožne policiste, saj je nujno potrebno njihovo večje število za obvladovanje migrantskega vala. Starostna meja je po novem določena s koncem koledarskega leta, v katerem policist dopolni 60 let - primerjalnik besedila 101. člena. Po dosedanji zakonodaji je za ženske v pomožni policiji veljala omejitev dela do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 40 let, za moške pa 50 let.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 86 in 87
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli ob javni podpori kandidatom za sodnika ESČP    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Temeljna sprememba miselnosti je v tem, da se je zanimanje javnosti od podlage sodnega odločanja - torej zakonodajnega postopka in zakonov v zadnjih letih - začelo vendarle obračati k samim »izvajalcem« te zakonodaje. Spoznanje, da ni dovolj samo spremeniti zakone, temveč da je treba upoštevati tudi, kako bodo o njihovi vsebini odločala sodišča, je postavilo v ospredje vprašanje, kdo so ti sodniki in kakšno je njihovo delovanje. Tak interes se kaže tudi z zahtevami po objavi sodb in snemanju glavnih obravnav. Bodisi zaradi strokovnih bodisi taktičnih analiz je delo posameznega sodnika očitno postalo bistveno bolj zanimivo. In tukaj poti nazaj ni, posledica pa bo tudi precej več ukvarjanja s sodnikovo osebo v celoti, in ne samo z njegovim strokovnim delovanjem.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Posodbena pogodba
Tovrstni dogovor je konsenzualni kontrakt, ki nastane že s sporazumom pogodbenih strank, za katero se ne zahteva posebna oblika ter so zato veljavni že ustni sporazumi. Izposojevalec lahko uporablja stvar samo za namen, ki je določen s pogodbo (prvi odstavek 580. člena OZ). Če izposojevalec nedovoljeno uporablja stvar, je odgovoren za morebitno naključno uničenje ali poškodovanje (tretji odstavek 580. člena). Izposojevalec je torej za škodo odgovoren samo, če je ta nastala iz mešanega naključja: to je za škodo, ki nastane po naključju, toda v položaju, ki ga izposojevalec zakrivi s tem, da stvar nedovoljeno uporablja. To je ne samo za rabo stvari v nasprotju z namenom rabe po pogodbi oziroma po naravi in namenu stvari, ampak tudi zaradi neupravičene prepustitve rabe tretji osebi.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP), ki je bil objavljen leta 1999, je doživel že 25 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve besedila so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1700 strokovnimi članki, 1559 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 30.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 654 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
13. november 2015 Zgornja starostna meja za delo v pomožni policiji 40 let(ž) oz. 50 let(m) 60 let
6. november 2015 Povprečna bruto plača v RS za avgust 2015, v primerjavi z julijem 1.541,83 1.524,44 EUR (- 1,1 %)
6. november 2015 Povprečna neto plača v RS za avgust 2015, v primerjavi z julijem 1.005,06 995,85 EUR (- 0,9 %)
6. november 2015 Povprečna bruto plača v RS obdobje junij-avgust 2015, v primerjavi s predh. tromesečjem 1.536,73 1.535,36 EUR
6. november 2015 Rast cen življenjskih potrebščin septembra 2015 v primerjavi z avgustom 2015 - 0,1 %
6. november 2015 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do sept. 2015, glede na 2014 - 0,5 %
6. november 2015 Rast cen življenjskih potrebščin oktobra 2015, v primerjavi s septembrom 0 %
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.