c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2015, številka 38 / letnik XIII.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sprejeta nov zakon in novela, tri zavrnjene
Državni zbor je sprejel sistemski zakon o agrarnih skupnostih - dopolnjen predlog zakona, ki naj bi prispeval k ureditvi in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Poslanci so podprli tudi novelo > Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), ki prinaša poenostavitve nekaterih upravnih postopkov za izvajalce sevalne dejavnosti in poenostavljeno izdajo dovoljenj za vire sevanja ter spremembe določb o varnostnem preverjanju oseb, ki delajo v jedrskih objektih.

Zavrnjena sta bila predlog novele > Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in predlog dopolnitve > Zakona o javnih skladih (ZJS-1). Prvega je z namenom večje transparentnosti privatizacije v parlamentarni postopek predložila ZL, drugega pa z namenom dodatnega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov skupina nepovezanih poslancev, a DZ nista prepričala. Poslanci so zavrnili tudi sklep o primernosti sprememb > arhivskega zakona za nadaljnjo obravnavo. Spremembe so z namenom popolnega odprtja arhivov nekdanje Službe državne varnosti predlagali v SDS.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V ustavno presojo 287. člen kazenskega zakonika
Vrhovno sodišče je dalo v ustavno presojo 287. člen kazenskega zakonika, ker je zakonski opis preveč nedoločen in ne omogoča določne presoje, kdaj je kaznivo dejanje protipravno. Prekinilo je tudi kazenski postopek po zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je po pravnomočni obsodbi vložil eden od štirih obsojenih po tem členu.

>> US znova o dopustnosti referenduma o noveli ZZZDR
Ustavno sodišče bo danes nadaljevalo obravnavo pritožbe skupine državljanov zoper sklep DZ o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Ali bo usoda referenduma danes tudi že znana, pa še ni mogoče napovedati.

>> Ukinitev registrskih računov
DZ bo tretjo obravnavo predloga zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki določa ukinitev registrskih računov pri KDD, opravil v petek, so pa poslanci včeraj izglasovali dopolnilo koalicije, s katerimi bodo omilili obremenitev fizičnih oseb in podaljšali prehodno obdobje za njihovo odločitev o tem, kaj bodo z njimi storili.

>> Vlada o varčevalnih ukrepih
Vlada je določila spremembe treh zakonov, s katerimi se delno odpravlja varčevalne ukrepe iz zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je bil sprejet v letu 2012. Med predlogi je tudi zvišanje denarne socialne pomoči na 288,81 evra. Po drugi strani pa želi vlada veljavnost nekaterih varčevalnih ukrepov podaljšati.

>> Redefinicija minimalne plače
Vlada je podprla predlog novele zakona o minimalni plači, ki so ga s podpisi volivk in volivcev v DZ vložili sindikati. Predlog predvideva izvzetje dodatkov za nočno, nedeljsko in praznično delo iz definicije minimalne plače, čemur delodajalci nasprotujejo.

>> Spodbude za zaposlovanje starejših
Vlada je potrdila tudi predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katerim uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih. Spodbude bodo na voljo za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v letih 2016 in 2017, in sicer največ za 24 mesecev.

>> Prenos direktiv o azilu v pravni red
Notranje ministrstvo intenzivno pripravlja nov zakon o mednarodni zaščiti, ki v nacionalni pravni red prenaša direktivi o azilnih postopkih ter o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil, v zvezi s katerima je Slovenija dobila opomin iz Bruslja.

>> O poteku arbitraže s Hrvaško
Premier Miro Cerar je v ponedeljek v DZ odgovarjal tudi na poslansko vprašanje glede arbitraže o meji med Slovenijo in Hrvaško. Ponovil je, da Slovenija pričakuje popolnitev sodišča, nadaljevanje dela in razsodbo. Slovenija ima sicer tudi "plan B", vendar pa je o njem sedaj nesmiselno govoriti, saj bi to slabilo slovenske argumente, je dejal.

>> Klemenčič proti pomilostitvi Bajrovića
Potem ko je prejšnji teden odmevalo, da je predsednik republike Borut Pahor pomilostil lastnika Sportine Bahtijarja Bajrovića, so danes s pravosodnega ministrstva sporočili, da je minister Goran Klemenčič predsedniku predlagal, da se prošnji za pomilostitev ne ugodi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih, ki bodo začele veljati 3. oktobra, med drugim glede obveznosti sklenitve pogodbe s Centrom za informatiko dopolnjujejo 7. člen (primerjalnik besedila), ki ureja elektronsko vročitev in modul e-poštne knjige. Novost je tudi pri pogojih za vključitev zunanjega kvalificiranega uporabnika v varnostno shemo, in sicer se uporabnik (fizična oseba in pravna oseba) lahko vključi v varnostno shemo kot samostojni zunanji kvalificirani uporabnik tudi samo z veljavnim kvalificiranim potrdilom, povezanim z njegovo davčno številko.

>> Ovojnica za vročanje
Objavljene so bile spremembe > Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, ki bodo tudi začele veljati 3. oktobra. Spremeni se besedilo drugega odstavka 9. člena (primerjalnik besedila), ki ureja obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi pisma, ki se vroča po določbah ZSReg, in sicer besedilo na njegovi zadnji strani. Pravni pouk obvestila o prispelem pismu, ki se vroča po določbah ZSReg (primerjalnik 11. člena) se dopolni z besedilom, da bo sodišče vročitev opravilo z nabitjem na sodno desko, razen če gre za sklep o dovolitvi vpisa, kjer velja vročitev za opravljeno s potekom osemdnevnega roka od objave sklepa na spletnih straneh AJPES - eObjave sodnih zadev (26. člen Zakona o sodnem registru). Sprememba pravilnika prinaša tudi novo prilogo 1, ki vsebuje vzorec ovojnice za vročanje oziroma vročilnice.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 68 in 67
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Novo sodišče za reševanje sporov med vlagatelji in državo – sodišče za naložbe
Evropska komisija je odobrila predlog novega in preglednega sistema za reševanje sporov med vlagatelji in državami, ki naj bi nadomestil obstoječi mehanizem reševanja sporov med vlagateljem in državo. Nov sistem naj bi bil uporaben tako za TTIP kot tudi za druga pogajanja EU o trgovini in naložbah. Predlog temelji na prispevkih Evropskega parlamenta, držav članic, nacionalnih parlamentov in zainteresiranih strani, prejetih v okviru javnega posvetovanja o reševanju sporov med vlagateljem in državo. Poleg predloga je komisija objavila tudi bralni vodič, ki vsebuje kratek pregled predlogov sprememb, skupaj z njihovo bolj natančno razlago.

>> Prenovljena »pravila proti mučenju«
Odbor za mednarodno trgovino v evropskem parlamentu je podal predlog za poostritev pravil proti mučenju, da se prepove izvoz blaga ali snovi, ki bi se lahko zlorabili za mučenje ali usmrtitve. Parlamentarci so na seznam želeli uvrstiti še storitve kot je trženje na velikih razstavah ali spletnih katalogih, pa tudi storitve v sektorju financ, prevoza in zavarovalništva. Predlog zajema tudi prepoved tranzita prepovedanega blaga.

>> Dolgotrajna brezposelnost
Komisija EU je objavila vprašanja in odgovore glede predloga priporočila o dolgotrajni brezposelnosti. Problem dolgotrajne brezposelnosti je kroničen, saj se je vedno težje vrniti na delo. Delež dolgotrajno brezposelnih med brezposelnimi je približno polovičen, njihova ponovna vključitev na trg dela pa je del "Junckerjevega" načrta.

>> Sodna praksa sodišča EU
V zadevi C-266/14 so sodniki odločali o vštevanju časa prihoda na delo v delovni čas. O zadevi je že podal mnenje generalni pravobranilec. Sodniki so potrdili mnenje generalnega pravobranilca, da potovanja delavcev brez stalnega ali običajnega kraja dela med domom in prvo ter zadnjo stranko predstavlja del delovnega časa. Če se ta čas ne bi upošteval v delovnem času, bi bilo to v nasprotju z načelom zaščite varnosti in zdravja delavce

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Med pravno varnostjo in pravičnostjo v EU    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Moje razmišljanje izhaja iz dejstva, da je Zvezna republika Nemčija zaradi begunske situacije odstopila od izvajanja t. i. dublinskega režima, skratka, zaradi svojih interesov je opustila striktno spoštovanje pravil, ki na tem področju veljajo za države članice. Sam sicer pravne ureditve po Dublinski uredbi nikoli nisem doživljal kot pravične, saj je že iz zasnove jasno, da bremeni države na robu EU, a je vendarle veljaven pravni akt, ki naj bi se spoštoval.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 15 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 850 strokovnimi članki, več kot 900 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 697 judikati Sodišča EU ter več kot 200 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.