c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2014, številka 11 / letnik XII.
 
Leges suum ligent latorem.
Zakoni vežejo svojega (zakono)dajalca.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ocena stanja v slovenskem pravosodju

Slovenija glede na zaznano neodvisnost pravosodja spada med manj uspešne države EU, v zvezi s številom nerešenih zadev, stopnjo reševanja in povprečnim trajanjem pa se uvršča v povprečje, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Tako namreč kaže druga izdaja pregleda stanja na področju pravosodja v EU za leto 2014.

Po podatkih iz leta 2012 je v Sloveniji za razrešitev civilnih, gospodarskih in upravnih zadev na prvi stopnji potrebnih nekaj več kot 100 dni. Za nepravdne civilne in gospodarske zadeve pa je na prvi stopnji po podatkih iz leta 2012 potrebnih 400 dni. Naša država spada med države članice, ki glede na število prebivalcev za sodstvo porabijo več denarja, kot znaša povprečje EU. Kot je razvidno iz pregleda, je Slovenija po podatkih iz leta 2012 z 80 evri na prebivalca na petem mestu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz zadnje številke revije Odvetnik
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe nepremičninskega davka v DZ
Vlada je včeraj potrdila predlog novele Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), ki bo za vse stanovanjske nepremičnine, ne glede na rezidenčnost, določila stopnjo 0,15 odstotka in presečni datum za odmero davka premaknila na 1. maj. Tako bodo imeli lastniki čas za urejanje podatkov do konca aprila.

>> Širši inšpekcijski nadzor
Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o inšpekcijskem nadzoru in ga posredovala v DZ. Gre za še enega v nizu korakov za zajezitev sive ekonomije. Predlog predvideva ukrepe za večjo usklajenost inšpekcijskih služb in širi določbe na več inšpekcij. Inšpektorjem krepi dostop do osebnih podatkov, omogoča jim tudi možnost navideznega nakupa.

>> Predlog novele zakona o prevzemih
Odbor DZ za gospodarstvo je brez razprave potrdil predlog novele zakona o prevzemih, ki bo omilila pogoje za ponovno pridobitev glasovalnih pravic podjetjem, ki so ob sprejemu novele leta 2006 že presegala prevzemni prag, a jim ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe, kasneje pa so povečala delež in izgubila glasovalne pravice.

>> Pripad zadev na ustavno sodišče se še zmanjšuje
Ustavno sodišče je lani v obravnavo prejelo za 12,8 odstotkov manj zadev kot leto prej, rešilo pa je več zadev, kot jih je prejelo, kaže statistika. Kljub temu predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič ocenjuje, da je ustavno sodišče še vedno preobremenjeno. Zakonodajalca zato poziva h kakovostni pripravi zakonov in predpisov.

>> Slaba zakonodaja na področju boja proti korupciji
V Ljubljani je potekala okrogla miza na temo korupcije v javnih gospodarskih okoljih in vloge korporativne varnosti, na kateri so razpravljali o različnih vidikih boja proti korupciji. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je med drugim izpostavila slabo zakonodajo na tem področju.

>> Višje sodišče končalo pritožbeno sejo v zadevi Patria
Na ljubljanskem višjem sodišču je včeraj potekala javna seja višjega sodišča v zadevi Patria. Na odločitev sodišča bo verjetno treba počakati okoli mesec dni, sodba pa bo strankam poslana po pošti. Predsednik SDS Janez Janša je prepričan, da bo prvostopenjska sodba padla, vprašanje je le, na kateri instanci.

>> Balkanski bojevnik junija ponovno na prvi stopnji
Ljubljanska okrožna sodnica Andreja Sedej Grčar, ki bo v drugo vodila sojenje v zadevi Balkanski bojevnik, je predobravnavne naroke v tej zadevi razpisala za 2., 3., 4., 9., 10., 11. in 16. junij, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Sprva je sicer bilo napovedano, da se bo zadeva na prvo stopnjo vrnila šele konec leta.

>> Darko Šarić po več kot štirih letih za zapahi
Skoraj pet let po sprožitvi kazenskega postopka in več kot štiri leta po razpisu mednarodne tiralice je balkanski "kralj kokaina" Darko Šarić za zapahi. V mednarodni operaciji, ki sta jo vodili Srbija in Črna gora, so Šarića priprli v Latinski Ameriki in ga preko Podgorice prepeljali v Beograd, kjer so ga že zaslišali in mu odredili pripor.

>> Postopki pri imenovanju namestnikov predsednika KPK
Predsednik republike Borut Pahor je k sebi povabil pravnike Cirila Ribičiča, Rajka Pirnata in Janeza Čebulja, ki so na predsednikovo prošnjo pred kratkim pripravili tudi ustavnopravno analizo predlogov za spremembe zakonodaje s področja preprečevanja korupcije.

>> Menjava na čelu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij
Vlada je razrešila generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Dušana Valentinčiča in za v.d. direktorja imenovala dolgoletnega direktorja zapora na Dobu Jožeta Podržaja.

>> Možnost preverjanja izdanih zemljiškoknjižnih sklepov
Na voljo je spletno orodje, prek katerega lahko državljani preverijo, kdaj so bili sklepi, vezani na njihove zemljiškoknjižne zadeve, posredovani Geodetski upravi RS (Gurs). Do spletnega vpogledovalnika se lahko dostopa prek >>povezave.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Povečanje učinkovitosti delovne inšpekcije
Zakon o inšpekciji dela (ZID-1), ki naj bi pripomogel v boju zoper sivo ekonomijo, je predvsem tehnično-organizacijski predpis, ki ureja postopkovne in organizacijske zadeve Inšpektorata RS za delo. Med novostmi je vzpostavitev sveta inšpekcije dela, to je tripartitnega strokovnega posvetovalnega organa, katerega naloga bo sprejemanje stališč in priporočil za učinkovitejše delovanje inšpekcije dela. Zakon uvaja tudi institut strokovnega pomočnika, ki bo razbremenil inšpektorja administrativnih del in bo lahko opravljal tudi nekatere enostavnejše naloge v okviru inšpekcijskega nadzora. Novi zakon bo začel veljati 1. aprila.

>> Poenostavitve javnega naročanja
Noveli ZJN-2 in ZJNVETPS naj bi poenostavili postopke javnega naročanja ter omogočili hitro oddajo naročil po zadnji ujmi. Pri nujnem javnem naročilu bo lahko naročnik pogodbo o oddaji sklenil nemudoma, torej brez obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki običajno vložijo zahtevke za revizijo. Noveli, ki se v največji meri nanašata na naročila manjših vrednosti, tako prinašata ukinitev postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, nadomestitev doslej obveznega soglasja nadzornega organa oz. vlade z obveznim obveščanjem ter možnost spremembe ponudbe, če gre za odpravo formalne pomanjkljivosti ali napak ponudb, ki so jih morali naročniki doslej kot nepopolne izločiti. Črta se odstavek, ki od ponudnika zahteva, da v ponudbi predloži izjavo o poravnanih obveznostih do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Noveli določata tudi obvezno skupno javno naročanje v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, kar je pomembno zlasti za področje zdravstva. Novelirana zakona začneta veljati 16. aprila.

>> Omejitev plačevanja z gotovino
Novela Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) znižuje prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5.000. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le še preko nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij. Sprejete spremembe naj bi omogočile boljši pregled nad tokovi denarnih sredstev posameznega poslovnega subjekta in tudi iskanje izvora protipravno pridobljene premoženjske koristi ter možnost njenega kasnejšega zasega ali odvzema.

>> Družinske invalidnine
Novela Zakona o vojnih invalidih (ZVojI), ki bo začela veljati 1. aprila, črta starostni pogoj za uveljavitev pravice do družinske invalidnine, ki jo vdove po padlih borcih v vojaški agresiji na Slovenijo leta 1991 uveljavijo kot samostojne uživalke. To pomeni, da lahko vdova uveljavi družinsko invalidnino neodvisno od tega, ali se skupni otroci redno šolajo ali ne, ter brez zahtevanega pogoja starosti 55 let ali trajne popolne nezmožnosti za delo - primerjalnik besedila 57. člena ZVojI.

>> Spremenjena organizacija Kobilarne Lipica
Novela Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL) sledi priporočilom računskega sodišča glede ločevanja opravljanja javne službe in gospodarske dejavnosti. Javni zavod po novem tako sestavljata enota kobilarna, ki bo opravljala javno službo, in enota turizem, ki bo tržila produkte na trgu. Novela med drugim omogoča oddajo nepremičnin, ki se ne uporabljajo za izvajanje javne službe in so namenjene za gostinsko-hotelirsko dejavnost, prek javnega razpisa. Črtana pa je določba, ki je kobilarni doslej dovoljevala ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 18 in 19
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Hinko Jenull:
Čas tožilcev
 
Urban Vrtačnik, Neža Pogorelčnik:
Pogoji za izdajo začasne odredbe
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Zaplemba premoženja
Svet Evropske unije je sprejel direktivo o zamrznitvi in zaplembi premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj. Nacionalni organi bodo tako lažje zaplenili in povrnili prihodke kriminalcev iz čezmejnega in organiziranega kriminala.

>> Standardi za ravnanja na trgu
Komisija EU je sprejela paket zavezujočih tehničnih standardov, ki so potrebni za izvajanje pomembnih določb uredbe in direktive o kapitalskih zahtevah. Gre za devet standardov, ki določajo na kakšen način morajo pristojni organi in udeleženci na trgu ravnati z razkritji povezanimi z vrednostnimi papirji, meriti potencialne izgube z vidika izvedenih finančnih instrumentov ipd.

>> Register za preglednost lobiranja
Odbor za ustavne zadeve pri evropskem parlamentu je podprl predlog, ki uvaja ukrepe, s katerimi bi spodbudili lobiste, da bi se vpisali v register za preglednost. Parlamentarci so v zahtevah sicer še strožji, saj želijo, da bi bil register obvezen.

>> Zaščita spletne nevtralnosti
Parlamentarci so potrdili pravila za zaščito spletne nevtralnosti, tako da ponudniki storitev dostopa do spleta ne bi smeli več omejiti ali upočasniti spletnih storitev konkurentov. V sklopu telekomunikacijskega paketa se je glasovalo tudi proti zaračunavanju gostovanja v tujini. Prepoved tega zaračunavanja naj bi začela veljati 15. decembra 2015.

>> Sodna praksa sodišča EU
V sodbah C-167/12 in C-363/12 so sodniki odločali o porodniškem dopustu v primeru nadomestnega materinstva. V obeh primerih sta materi, naročnici nadomestnega materinstva, zaprosili za plačan dopust v smislu porodniškega ali posvojiteljskega dopusta. Prošnji sta bili zavrnjeni, ker ženski nista bili nikoli noseči in ker starši otrok niso nikoli posvojili. Vprašanja na sodišču EU so bila, ali je nepriznanje v nasprotju z direktivo o nosečih delavkah in ali pomeni diskriminacijo zaradi spola (direktiva 2006/54) oz. zaradi invalidnosti (direktiva 2000/78).

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O (ne)diskriminaciji pri izbiri predsednika KPK    

prof. dr. Miro Cerar
   
Glede na celotno dogajanje in odziv javnosti tudi sam menim, da novi predsednik KPK ne bo mogel prepričljivo oziroma verodostojno opravljati svoje funkcije. Protestni odstop njegovih dveh namestnikov nas zdaj postavlja tudi pred zanimivo vprašanje, ali bo sploh mogoče imenovati dva nova namestnika. Nihče, ki se mu zdi imenovanje sedanjega predsednika KPK sporno, seveda ne bo hotel kandidirati za mesto podpredsednika komisije, ki je zdaj nekako etično in pravno okužena.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 32 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.