c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2014, številka 08 / letnik XII.
 
Lex plus laudatur, quando ratione probatur.
Zakon je deležen večje hvale, kadar ga odobrava razum.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremembe nepremičninskega davka
Vlada bo danes predvidoma obravnavala niz predlogov sprememb zakona o davku na nepremičnine, ki jih je v sredo pripravil vladni svet za spremljanje izvajanja novega sistema obdavčitve nepremičnin. Ustavno sodišče pa je v okviru odločanja o zahtevah za presojo ustavnosti zakona o davku na nepremičnine za danes sklicalo javno obravnavo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljiv številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Evropski parlament potrdil direktivo o tobačnih izdelkih
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Hranjenje profilov odvzetih vzorcev DNK
Ustavno sodišče je odločilo, da je bila prva alineja prvega odstavka 63. člena zakona o policiji v neskladju z ustavo, kolikor je omogočala, da so se lahko profili odvzetih vzorcev DNK oseb, ki so bile osumljene, niso pa bile pravnomočno obsojene za očitano kaznivo dejanje, hranili vse do zastaranja kazenskega pregona.

>> Interventni zakon
DZ je soglasno sprejel zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda, s katerim se odpravlja ovire pri sanaciji škode. Z ukrepi želi vlada zagotoviti proračunska sredstva ter odpraviti postopkovne ovire, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov.

>> Energetski zakon
DZ je z 49 glasovi za in 23 proti znova potrdil energetski zakon, potem ko so državni svetniki nanj v začetku meseca izglasovali odložilni veto. Svetnike je v sistemskem zakonu, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj, najbolj zmotilo področje energetskih izkaznic. DZ je ponovno potrdil tudi zakon o zdravilih.

>> Potrjeni novi ministri
Gospodarski in zdravstveni resor sta po treh mesecih znova dobila vodstvo s polnimi pooblastili. DZ je potrdil Alenko Trop Skaza za ministrico za zdravje, Metoda Dragonjo pa za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi koalicijske računice je prišlo do zamenjave na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, prevzema ga Gorazd Žmavc.

>> Ocena EU glede napredka Slovenije
Evropska komisija v pregledu napredka Slovenije pri odpravljanju makroekonomskih neravnovesij izpostavlja predvsem ukrepe za prestrukturiranje gospodarstva in izvedbo privatizacije. Ob tem navaja zavezo o prodaji NKBM in Abanke še letos. Iz Bruslja je slišati pozitivne odzive na dosedanje slovenske dosežke, a tudi vnaprej štejejo le rezultati. Bruselj pa je tudi izboljšal gospodarsko napoved za Slovenijo.

>> Revizije računskega sodišča
Računsko sodišče bo predvidoma čez kakšen mesec dni izdalo poročilo o reviziji pravilnosti poslovanja kar 14-ih nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikov v letu 2011. Senat sodišča mora namreč še odločiti o nekaterih ugovorih, ki so jih dobili na predlog poročila, izdanega že lani.

>> Država 22 let po izbrisu čaka na mnenje evropskega sodišča
Slovenija 22 let po izbrisu čaka na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice o tem, ali je zakon o odškodninah za izbrisane primerna osnova, s katero bo mogoče popraviti krivice okoli 25.000 izbrisanim. Kdaj bo sprejeta odločitev, ni znano, medtem ko na ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo že vse potrebno za sprejemanje prvih vlog. Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov pa je znova izrazila nezadovoljstvo s predvideno odškodninsko shemo.

>> Začetek glavne obravnave v sojenju Šrotu
Nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot je po mnenju tožilca Jožeta Kozine pri vodenju pivovarne zlorabil svoj položaj za "nezakonito financiranje svojega zasebnega projekta menedžerskega prevzema". Pivovarno in njene hčerinske družbe je, kot je na začetku glavne obravnave dejal Kozina, oškodoval za več kot 100 milijonov evrov.

>> Patria II
V zadevi Patria II je v ponedeljek na Okrožnem sodišču v Ljubljani pričal nekdanji zastopnik Patrie za Slovenijo Reijo Niittynen. Pojasnil je, da je slikar Jure Cekuta za svoje storitve od Patrie prejemal honorar v višini 4000 evrov mesečno. A se je kmalu izkazalo, da je bilo precej informacij, ki jim jih je Cekuta posredoval, napačnih.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./26. Revščina vseh vrst je tu    

Vlasta Nussdorfer
   
Preoblikovanje delovanja davčnega sistema oziroma transparentnost porabe države, je prvi korak k temu, da bi se ljudje osvobodili čuta, da mora predvsem država poskrbeti zanje in bi začeli sami razmišljati o kreiranju sistema in o tem, kaj lahko storijo, da bo ta še naprej socialen. Socialna država je mogoča, če oblast deluje pregledno, predvsem pa, če delujejo nadzorni mehanizmi (KPK, računsko sodišče, varuh, inšpekcijske službe, informacijski pooblaščenec, mediji, pa tudi sami prebivalci …), ki opozarjajo na deviacije, ki jih učinkovit pravosodni sistem tudi primerno sankcionira.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izplačilo provizij med letnim dopustom
Na Sodišču EU je generalni pravobranilec Bot v zadevi C-539/12 podal mnenje, da bi morala plača med dopustom delavca vključevati znesek, ki odraža povprečno provizijo/bonus/dodatek k redni plači, kot jo je delavec prejel v preteklih mesecih. V zadevi je obravnavan angleški delavec Lock, prodajni svetovalec v družbi British Gas, ki je poleg redne plače mesečno dobil plačan tudi določen bonus. Bonus je bil variabilen (odvisen od dejansko dosežene prodaje, od števila in vrste novih pogodb), vendar je znašal približno 60 odstotkov celotne plače.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Okoljska dajatev
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki je začela veljati 22. februarja, določa osnovo za obračun, višino ter način obračunavanja in plačevanja okoljske dajatve, poleg tega pa tudi zavezance in plačnike okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Osnova za obračun okoljske dajatve je enota obremenitve okolja za kilogram odloženih odpadkov na odlagališču. Število enot obremenitve okolja za kilogram posamezne vrste odloženih odpadkov znaša: 1 enoto obremenitve okolja za kilogram inertnih odpadkov, 5 enot obremenitve okolja za kilogram nenevarnih odpadkov in 10 enot obremenitve okolja za kilogram nevarnih odpadkov. Globe za prekrške iz urebe znašajo od 1000 do 50.000 evrov.

>> Oprostitev plačila takse
Zaradi žleda, ki je prizadel Slovenijo med 30. januarjem in 10. februarjem, je vlada izdala sklep o oprostitvi plačila upravne takse, ki velja od 22. februarja. Tako so taksni zavezanci, ki morajo zaradi žleda zamenjati javne listine iz tarifne številke 14, 17 ali 22 taksne tarife Zakona o upravnih taksah, oproščeni plačila upravne takse. Oprostitev plačila takse se uveljavi na zahtevo taksnega zavezanca in se lahko uveljavlja tudi tako, da se taksnim zavezancem, ki so do uveljavitve tega sklepa plačali takso, pa je v skladu s tem sklepom ne bi bili dolžni plačati, plačana taksa vrne.

>> Učinkovitejše črpanje evropskih sredstev
22. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitev Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki so bile potrebne zaradi organiziranja samostojnega urada v ministrstvu, ki bo izvajalo projekte, financirane iz evropskih sredstev. Za učinkovitejše črpanje sredstev bo znotraj urada možno oblikovati ožje enote, ne glede na siceršnje številčne omejitve iz uredbe.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 14
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 11 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
17. februar 2014 Cene življenjskih potrebščin januarja 2014 v primerjavi s prejšnjim mesecem - 0,6 %
1. marec 2014 Zmanjšanje povprečne plače na zaposlenega v socialnovarstvenih ustanovah - 0,2 %
1. marec 2014 Zmanjšanje premij kolektivnega dodatnega pok. zavarovanja v socialnovarstvenih ustanovah - 60 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.