Avgust 2011, številka 8-4 / letnik IX.  

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Novi zakoni
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Pregled zakonodaje
•  Pravo EU
•  Strokovni članki
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Številčni podatki
•  Dogodki
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
 

  Ne spreglejte:  
 
"Sodnica je bila po pripovedi neprijazna, čudna, grozna, kaj vse je hotela vedeti."
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vložena so bila dopolnila k Predlogu zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki ga je Državni zbor RS v prvi obravnavi podprl julija. Z dopolnili naj bi se omogočila možnost uvedbe in izvedbe finančne preiskave za dejanja od leta 1990 dalje. VEČ

Vlada naj bi na današnji seji med drugim nadaljevala pogovor glede priprave rebalansa proračuna za prihodnje leto in proračuna za leto 2013. Obravnavala pa bo tudi predlog zakona o davčnih blagajnah in predlog novele Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). VEČ

Sodni svet, ki bi moral odločati o kandidaturi Jerneja Sekolca za slovenskega člana arbitražnega sodišča, je včeraj prekinil sejo, ker želi opraviti še pogovor s kandidatom, je povedal predsednik sveta Miro Cerar. VEČ

Delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja insolvenčne zakonodaje, je na sestanku na pravosodnem ministrstvu obravnavala predloge in vprašanja glede definicije insolventnosti, prednostnih terjatev, poslovodnih delavcev in odškodninske odgovornosti poslovodstva. VEČ

Vrhovno sodišče RS je v začetku julija zavrnilo revizijo preostalih tožnikov na sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča in višjega sodišča glede tožbe vlagateljev v vzajemne sklade Proficia Dadas proti državi in ATVP v zvezi z odgovornostjo za propad Dadasovih skladov in za finančno oškodovanje vlagateljev. VEČ

V nadaljevanju sojenja v zadevi Balkanski bojevnik bi morali zaslišati policijskega koordinatorja, a se je zapletlo, saj je tožilstvo predlagalo, da bi ga zaslišali kot anonimno pričo, obramba pa je temu nasprotovala. O načinu zaslišanja bo odločil predsednik senata Gorazd Fabjančič. VEČ

Sojenje v zadevi Satex, ki velja za eno od največjih posojilnih afer doslej v Sloveniji, se bo nadaljevalo v četrtek. Obramba je napovedala številna dodatna vprašanja za nekdanjega notarja Tomislava Ajdiča. Najverjetneje ne bodo izostala tudi vprašanja tožilstva in predsednice senata. VEČ

Državno pravobranilstvo po podatkih iz konca julija zastopa državo in njene organe v 25.310 zadevah. Med njimi so postopki pred mednarodnimi sodišči, različni zahtevki za odškodnino, delovno-pravni spori in denacionalizacijski primeri. VEČ

Vlada med 1. januarjem 2009 in 30. junijem lani ni vzpostavila celovite strategije upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo, ki bi omogočila ureditev razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih služb. Prav tako ni vzpostavila pravnega reda, ki bi sistemsko urejal razmerja pri tej infrastrukturi, ugotavlja računsko sodišče. VEČ

Aplikacija Supervizor, ki jo je razvila Komisija za preprečevanje korupcije, je naletela na velik odmev, hkrati pa so se pojavila opozorila, da je treba podatke razlagati previdno oziroma da je treba o nakazilih pridobiti dodatne informacije. VEČ

 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZOFVI?

Besedilo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) je od svoje objave leta 1996 doživelo že 15 vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZOFVI.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor tudi predhodnik tega zakona.
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Pravilnik o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela je začel veljati 20. avgusta, ureja pa vprašanja pridobitve koncesije za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve. Koncesijsko razmerje traja tri leta, pod določenimi pogoji se lahko enkrat podaljša. Predpis vsebuje tudi določbe o pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar in  določbe o komisiji za koncesije, v katero enega člana imenuje koncedent na predlog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ostale pa izmed zaposlenih pri koncedentu. VEČ

Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito začne veljati 27. avgusta in vsebuje določbe o postopku, ki se tičejo sprejema prošnje.

Sprejet je bil Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil, ki določa vrste pristojbin, ki jih v skladu z določbami Zakona o zdravilih (ZZdr-1) plača predlagatelj zadevnega postopka oziroma imetnik dovoljenja. Pristojbine so določene v točkah, pri čemer znaša vrednost ene točke pet evrov, višina pristojbine pa je zmnožek vrednosti točke in števila točk. Predlagatelj plača pristojbine v dobro Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, predpis, ki bo začel veljati 3. septembra, pa vsebuje  tudi določbe o vračilu pristojbin.

Pravilnik o izdaji dovoljenja za uvoz konopljinega semena iz tretjih držav, ki velja od 20. avgusta, določa, da je pristojni organ za izdajo dovoljenja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, ki tudi preverja točnost potrdil. Predpis določa še pooblaščene uvoznike in pogoje za izdajo uvoznih dovoljenj za uvoz konopljinega semena, ki ni namenjeno setvi.

 
 

 
  PRAVO EVROPSKE UNIJE


Evropska komisija je sprejela poročilo, v katerem je zapisano, da je lani okoli 23.700 delavcev, odpuščenih zaradi gospodarske krize, prejelo pomoč iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) v višini 83,5 milijonov EUR, kar je kar dvakrat več kot leto poprej. Izplačila iz ESPG pomenijo pomoč nacionalnim organom pri podpori odpuščenim delavcem, ki iščejo nove zaposlitve. VEČ

Komisar Füle je pozdravil predhodni dogovor v parlamentu Črne gore, da sprejmejo zakon o volitvah. Po besedah Komisarja gre za pomemben zakon na poti približevanja Črne gore v Evropsko Unijo. VEČ

Evropska komisija bo namenila dodatno pomoč beguncem na Okupiranem palestinskem ozemlju za gradnjo hiš, upravljanje voda, sanitacijo, izobraževanje in zdravstvene storitve. EU bo za pomoč namenila 115 milijonov EUR, od katerih bo nekaj šlo tudi za finančno pomoč podjetjem na Zahodnem bregu, da bi se ustvarila delovna mesta in rast oz. razvoj področja. Skupno je bilo Palestini s strani EU namenjeno 300 milijonov EUR. VEČ

Na podlagi sredstev, ki jih namenja EU, so astronomi razvili tehniko, s katero lahko dobijo posnetke oddaljenih galaksij v realnem času in v visoki ločljivosti. Gre za elektronsko interferometrijo z veliko osnovnico (e-VLBI), ki z natančnostjo, prostorsko prodornostjo in visokohitrostnim optičnim omrežjem omogoča sprejem podatkov in posledično ugotavljanje novih spoznanj o nastanku galaksij v skoraj realnem času. Tehnika omogoča združeno delovanje več radioteleskopov po vsem svetu kot bi bil en sam. VEČ

Sodišče EU je v zadevi C-506/08 odločalo o pritožbi glede zavrnitve zahteve za dostop do poročila delovne skupine glede koncentracije dveh podjetij (Airtours in First Choice), do delovnih dokumentov, uporabljenih za pripravo poročila in drugih notranjih dokumentov, ki so bili uporabljeni za izdelavo poročila, na katerem je tudi temeljila odločba. Komisija je dostop do vseh dokumentov vsaj delno zavrnila z razlogom, da nekateri dokumenti spadajo pod izjeme iz Uredbe 1049/2001 (drugi in tretji odstavek 4. člena in drugi odstavek 7. člena) in da ne obstaja prevladujoč javni interes za razkritje dokumentov. Sodišče je ugotovilo, da je Splošno sodišče glede na predložene dokaze napačno interpretiralo Uredbo in zato ne bi smelo zavrniti dostopa do dokumentov. Za tako odločitev Splošnega sodišča bi morala Komisija navesti natančne in konkretne razloge, zakaj bi dostop do dokumentov pomenil resno nevarnost za pravilno izpeljavo postopka odločanja, še posebej ker je bil ta že zaključen. VEČ

 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo sodbo II Ips 478/2009 Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava vrnitev dvojne are:

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki je začel veljati 1. avgusta 2004, določa pravila o prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi. VEČ
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom Ne strici, otroci so mi povedali izpod peresa Vlaste Nussdorfer, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisala: "Njena pripoved bi lahko bila učna ura za delavce v pravosodju, zlasti sodnike. Krčevito je pripovedovala o tem, da se je morala izjasniti pri kom bi bila po razvezi (očetu ali mami). Sodnica je bila po pripovedi neprijazna, čudna, grozna, kaj vse je hotela vedeti. Ugotovila sem, da je šlo za družinsko sodišče in povsem običajna vprašanja, ki jih sodniki zastavljajo, ta pa lahko prizadenejo otroke. Doživljajo jih drugače, saj so zaznamovani, morda se bojijo enega od staršev ali celo obeh." VEČ

 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti: 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 

© 1989-2011 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.