c S

Obvezne obteževalne okoliščine kot pritožbeni razlog po ZKP

07.08.2023

Z novelo KZ-1J1 je bil 49. člen Kazenskega zakonika (KZ-1), ki predpisuje splošna pravila odmere kazni, dopolnjen z novim tretjim odstavkom, po katerem se kot obteževalna okoliščina upošteva, "kadar je bil nagib za storitev kaznivega dejanja narodnostna, rasna, verska ali etnična pripadnost oškodovanca, njegov spol, barva kože, poreklo, premoženjsko stanje, izobrazba, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje, invalidnost, spolna usmerjenost ali katerakoli druga osebna okoliščina". Zakonodajalec je s tem predpisal nabor obveznih obteževalnih okoliščin, kar je glede na prejšnjo ureditev, ki je poznala zgolj izbirne ali fakultativne obteževalne in olajševalne okoliščine, precejšnja novost.2

Vlada je v svojem predlogu za sprejem novele navedla, da določbe drugega odstavka 49. člena KZ-1, po katerih sodišče odmeri kazen med drugim glede na "nagibe, iz katerih je storilec dejanje storil", in ki vključujejo odprt nabor okoliščin, ki jih je mogoče pri odmeri kazni upoštevati,3 že omogočajo ustrezno individualizacijo kazni glede na okoliščine konkretnega primera, vključno z upoštevanjem diskriminatornega ali sovražnega nagiba za storitev kaznivega dejanja. Vendar je bilo po njeni oceni upoštevanje takih nagibov preveč prepuščeno "diskreciji" državnih tožilcev in sodnikov ter njihovi občutljivosti za pojave diskriminacije. Glede na mednarodni kontekst boja proti diskriminaciji, tudi s kazenskopravnimi sredstvi, in ker naj bi lahko storitev kaznivega dejanja iz diskriminatornih nagibov povzročila občutek ogroženosti in napetosti v celotni skupnosti, je predlagala kasneje uzakonjeno rešitev, da se tak nagib šteje za obvezno obteževalno okoliščino.4

Po novem je torej določena strožja vezanost sodišč na zakon,5 kadar gre za diskriminatorne motive, kot to velja za druge okoliščine, ki jih sodišče pri individualizaciji kazni upošteva kot olajševalne ali obteževalne. Tudi kadar določene okoliščine, ki so povezane s kaznivim dejanjem ali storilcem, toliko odstopajo od povprečja, da sme sodišče kazen odpustiti ali omiliti pod mejo, določeno z zakonom, namreč kazenski zakon uporablja dikcijo, da sodišče "sme" odpustiti ali omiliti kazen ali da zakon to "dopušča".

Tradicionalno je torej v našem kazenskem pravu ovrednotenje pomena okoliščin, ki lahko vplivajo na izbiro in odmero kazni znotraj zakonskih okvirov,6 med katere sodijo tudi pravila glede odpusta in omilitve kazni, prepuščeno sodiščem. Tudi Zakon o kazenskem postopku (ZKP) vprašanja odmere kazni, če pri tem ni prekoračen zakonski okvir, sistemsko obravnava kot razlog za izpodbijanje sodbe zaradi odločbe o kazenski sankciji.7 Vprašanje je torej, pod kateri pritožbeni razlog se umešča kršitev tretjega odstavka 49. člena KZ-1.

Izhodišča umestitve med pritožbene razloge po ZKP

Tretji odstavek 49. člena KZ-1 vsebuje zapovedno normo, pri čemer je njena kršitev: ali da sodišče v odločbi o kazni določenega diskriminatornega nagiba za storitev kaznivega dejanja nepravilno ne upošteva kot obteževalne okoliščine ali da napačno oceni, da bi moralo neki nagib upoštevati kot obteževalno okoliščino, čeprav v konkretni zadevi ni šlo za diskriminatoren nagib.8 V prvem primeru pride že zaradi narave obvezne obteževalne okoliščine do nepravilne izbire ali odmere kazni v korist obdolženca. V drugem primeru pa je, ker se nagib, iz katerega je dejanje storjeno, že sicer upošteva kot obteževalna ali olajševalna okoliščina,9 njegov vpliv na izbiro in odmero kazni odvisen od tega, ali in v kakšni meri bi ga sodišče štelo za obteževalno okoliščino, tudi če ne bi napačno presodilo, da je šlo za diskriminatoren nagib.10

Kršitev tretjega odstavka 49. člena KZ-1 torej v določenih okoliščinah vzpostavlja domnevo, da je vplivala na pravilnost izbire in odmere kazni. Čeprav je nagib subjektivna okoliščina, ki ambivalentno vpliva na odmero kazni,11 v primeru diskriminatornega nagiba ex lege vpliva na strožje kaznovanje, le ovrednotenje končnega pomena takega nagiba za izbiro in odmero kazni je še naprej prepuščeno sodišču. Zato tudi če je sodišče diskriminatoren nagib pravilno upoštevalo kot obvezno obteževalno okoliščino, ni ovir za vložitev pritožbe zoper sodbo zaradi nepravilne odmere kazni.12 Vendar pa nas zanima zlasti umestitev kršitve tretjega odstavka 49. člena KZ-1 med pritožbene razloge.

Pravni občutek veleva, da bi bilo treba takšen položaj obravnavati kot kršitev kazenskega zakona. Najbližja se zdi tista iz 5. točke 372. člena ZKP, če je kazenski zakon prekršen v vprašanju, ali je z odločbo o kazni prekoračena pravica, ki jo ima sodišče po zakonu. Po ustaljenem razumevanju gre za prekoračitev pravice, če sodišče izreče kazen zunaj zakonskih meja, če izreče kazen, ki je zakon ne pozna, ali ne izreče kazni, ki bi jo po zakonu moralo izreči.13 Menim, da neupoštevanje obvezne obteževalne okoliščine ne spada med navedene primere niti pod pojem "prekoračitve", ki po SSKJ pomeni "preseči določeno stopnjo, mero".14

Vendar že komentarja ZKP pritožbeni razlog iz 5. točke 372. člena ZKP razumeta širše, kadar gre za eksces pri odmeri kazni v zakonskih okvirih, na primer če sodišče ugotovi številne olajševalne in nobene obteževalne okoliščine, pa obdolžencu kljub temu izreče maksimalno predpisano kazen, ali če obdolžencu izreče najnižjo predpisano kazen, čeprav je ugotovilo številne obteževalne in nobene olajševalne okoliščine.15 Prav tako se je po sodni praksi na navedeni pritožbeni razlog moč sklicevati v primeru samovoljne odločbe sodišča glede odmere kazni.16

Pri samovoljni odmeri kazni gre po vsebini tudi za kršitev pravice iz 22. člena Ustave, kar niso edini primeri, ko je Vrhovno sodišče presodilo, da je podan pritožbeni razlog iz 5. točke 372. člena ZKP, če je odmera kazni nezdružljiva z vsebino človekovih pravic, na primer domneve nedolžnosti,17 ali pravice stranke, da je enako obravnavana z drugimi strankami istega postopka.18 Zato bi bilo možno kršitev tretjega odstavka 49. člena KZ-1, če bi bila v njej hkrati vsebovana tudi kršitev človekovih pravic, obravnavati kot navedeno kršitev kazenskega zakona, s tega vidika pa je pomembna sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevi Stoyanova proti Bolgariji z dne 14. junija 2022.19

Neupoštevanje diskriminatornega nagiba kot kršitev kazenskega zakona

V zadevi Stoyanova je ESČP potrdilo svoje stališče, da iz povezave med človekovimi pravicami iz 2. (pravica do življenja) in 14. člena (prepoved diskriminacije) EKČP20 izhaja dolžnost oblasti:

1. da z razumnimi ukrepi odkrivajo morebitne diskriminatorne nagibe za nasilna kazniva ravnanja;

2. da se dolžnost ustreznega odzivanja na takšna dejanja razteza na sodni postopek, v katerem se odloča, ali in kako domnevne storilce kaznovati;

3. da pomeni enaka obravnava nasilnih kaznivih dejanj v primerih diskriminatornih nagibov storilca z dejanji, ki nimajo takega prizvoka, tudi spregled posebne narave dejanj, ki so posebej škodljiva za temeljne pravice, zato lahko pomeni opustitev njihovega drugačnega obravnavanja ravnanje, ki ni združljivo s 14. členom EKČP.21

V navedeni zadevi so bolgarska sodišča sodila za umor, storjen iz homofobnih nagibov.22 ESČP je ocenilo, da bi utegnila razlaga, da takšen nagib pomeni tudi kvalifikatorno okoliščino za umor, izvršen iz "huliganskih nagibov", sicer širiti polje kaznivosti v nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu, vendar da po drugi strani sodišča homofobnega nagiba niso ustrezno upoštevala pri odmeri kazni glede na olajševalne in obteževalne okoliščine, zlasti ne vrhovno kasacijsko sodišče, ki je celo uporabilo pravila o omilitvi kazni pod mejo, predpisano z zakonom.

Po presoji ESČP je šlo za sistemsko pomanjkljivost kot posledico ali pomanjkljivega kazenskega zakona ali načina, na katerega ga sodišče uporablja oziroma razlaga. ESČP se sicer ni opredelilo do vprašanja, kaj od tega bi bilo najbolje spremeniti,23 menim pa, da z vidika konvencijskih zahtev ni tako pomembno, ali je diskriminatoren nagib upoštevan že kot znak (kvalificirane oblike) kaznivega dejanja ali kot obteževalna okoliščina pri izbiri in odmeri kazni, če je razpoznavno, da so oblasti neko kaznivo dejanje zato ustrezno drugače obravnavale.24 Je pa navedeno pomembno z vidika presoje pritožbenega očitka, da diskriminatoren nagib pri storitvi kaznivega dejanja ni bil upoštevan pri izreku kazni. Tistih okoliščin, ki predstavljajo že znake kaznivega dejanja, namreč praviloma25 ni dovoljeno upoštevati še kot obteževalnih pri izbiri in odmeri kazni, in ni razlogov, da navedeno ne bi veljalo tudi za obvezne obteževalne okoliščine.

Glede na navedeno neupoštevanje diskriminatornega nagiba pri odmeri kazni lahko pomeni kršitev kazenskega zakona po 1. (nagib kot zakonski znak kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti po prvem odstavku 131. člena KZ-1), 4. (ob uporabi KZ bi bilo na primer mogoče uveljavljati, da je nagib predstavljal zakonski znak kvalificirane oblike kaznivega dejanja umora po 2. točki drugega odstavka 127. člena KZ)26 ali 5. točki 372. člena ZKP (če je pravica, ki jo ima sodišče po zakonu, prekoračena, ker je bil kazenskopravni odziv oblasti nezadosten glede na povezave med pravicami iz 2. in 14. ali 3. in 14. člena EKČP).27 V zadnjem primeru bi torej lahko hkrati šlo za kršitev tretjega odstavka 49. člena KZ-1.28 V vseh navedenih primerih pa bi bilo neupoštevanje diskriminatornega nagiba pri odmeri kazni dopustno uveljavljati tudi v zahtevi za varstvo zakonitosti.29


Nadaljevanje članka za naročnike >> Samo Košir: Obvezne obteževalne okoliščine kot pritožbeni razlog po ZKP

>> ali na portalu Pravna praksa, št. 25, 2023

>> Še niste naročnik? Preverite uporabniške pakete!
-----------------------------------------
Opombe:
1 Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - KZ-1J (Ur. l. RS, št. 16/23).
2 Glej Filipčič, K.,v: Bavcon, L., in drugi: Kazensko pravo, splošni del, peta izdaja, Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2009, str. 377.
3 Vlada se sklicuje tudi na dejstvo, da lahko sodišče upošteva vse druge okoliščine, ki se nanašajo na osebnost storilca ter pričakovani učinek kazni na njegovo prihodnje življenje.
4 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, EVA 2022-2030-0025.
5 Prvi odstavek 3. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 - UPB in nasl.), primerjaj prvi odstavek 3. člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 58/11 in nasl.).
6 Pojem odmere kazni v tem prispevku uporabljam v smislu določitve njene višine. Avtorji odmero kazni razumejo tudi kot zbirni pojem, ki vključuje tako izbiro vrste kazni kot tudi določitev njene višine.
7 Točka 4 prvega odstavka 370. člena ZKP v povezavi s 374. členom ZKP (Ur. l. RS, št. 32/12 - UPB in nasl.).
8 Možen je tudi idealni stek obveznih obteževalnih okoliščin, kadar pri istem oškodovancu storilec prepozna več osebnih okoliščin, zaradi katerih ga izbere za žrtev kaznivega dejanja.
10 Predpostavka je, da se sodišče v sodbi opredeli do vprašanja, ali gre za nagib, ki predstavlja obvezno obteževalno okoliščino iz tretjega odstavka 49. člena KZ-1.
11 Nerat, B., v: Šepec, M. (ur.): Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2021, str. 726.
13 Glej sodbo VS RS št. I Ips 50620/2014 z dne 2. decembra 2021. Zadnji primer, da sodišče ne izreče kazni, ki bi jo po zakonu moralo izreči, se nanaša na primere obligatornega izreka stranskih kazni.
14 Gogala, A. (ur.), Slovar slovenskega knjižnega jezika, Založba DZS, Ljubljana 1998, str. 995.
15 Horvat, Š.: Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 809; Erbežnik, A., v: Šepec, M. (ur.), Zakon o kazenskem postopku (ZKP) s komentarjem, 2. knjiga, Lexpera, GV Založba, Ljubljana 2023, str. 925-926.
17 Glej sodbi VS RS št. I Ips 20682/2012 z dne 19. maja 2011 in št. I Ips 290/99 z dne 12. decembra 2002.
18 Glej sodbo VS RS št. I Ips 59244/2020 z dne 13. oktobra 2022.
19 Nacionalna sodišča morajo namreč upoštevati tudi sodbe ESČP v zadevah, v katerih Republika Slovenija kot stranka ni bila udeležena, glej odločbo US RS št. U-I-65/05 z dne 22. septembra 2005 (Ur. l. RS, št. 92/05, in OdlUS XIV, 72), 12. točka obrazložitve.
20 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2 ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Ur. l. RS, št. 33/94).
21 Točki 63 in 64 obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Stoyanova, avtorjev lastni prevod.
22 Navedeni primer komentira tudi Vuksanović, I.: Prenizka izrečena kazen kot kršitev EKČP, PP, št. 28/2022, str. 12-13.
23 Točke 77-79 obrazložitve sodbe ESČP v zadevi Stoyanova.
24 Tudi priporočilo odbora ministrov Sveta Evrope o ukrepih za boj proti diskriminaciji na temelju spolne usmerjenosti ali identitete (orig. Recommendation CM/Rec(2010)5 on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, [ni prevedeno v slovenščino, op. ur.]) namreč govori o upoštevanju obravnavanih nagibov kot obteževalne okoliščine.
25 Take okoliščine je mogoče sicer izjemoma upoštevati, če to upravičuje njihova večja intenzivnost, pri čemer sodna praksa skoraj izključno upošteva objektivne okoliščine kaznivega dejanja, glej npr. Čejvanovič, J., Babnik, A.: Olajševalne in obteževalne okoliščine, PP, št. 36-37/ 2017, str. 23-25, ter Nerat, B., nav. delo, str. 727.
26 Glej sodbo VS RS št. I Ips 78/2010 z dne 28. oktobra 2010, primerjaj sodbo VS RS št. I Ips 44024/2018 z dne 10. junija 2022. Govorimo o uporabi prejšnjega Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 63/94), katerega uporaba bi prišla v poštev na podlagi drugega odstavka 3. člena KZ (drugega odstavka 7. člena KZ-1).
27 Glej poleg sodbe v zadevi Stoyanova tudi sodbo ESČP v zadevi Sabalić proti Hrvaški z dne 14. januarja 2021.
28 Sodba ESČP v zadevi Stoyanova, 73. in 74. točka obrazložitve.
29 Prvi odstavek 420. člena ZKP.

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.