c S

ZJN-3C - še ena nepremišljena, politično všečna novela

04.11.2021 V drugi parlamentarni obravnavi (po skrajšanem postopku) je predlog novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C),(1) ki ga je vložila skupina poslank in poslancev.(2) Kot se je izkazalo, tudi po izjavah v medijih, je predlog ZJN-3C nastal na pobudo nekaterih članov delovne skupine za ureditev področja javnega naročanja pri Ministrstvu za zdravje (ki je razpadla praktično takoj po ustanovitvi), v kateri je imel vidno vlogo prof. dr. Marko Noč.(3)

Verjamem, da je lahko namen predloga spremembe zakona znižanje cen medicinske opreme in medicinskih pripomočkov, vendar sta način in vsebina predloga zakona po mojem mnenju nepremišljena, neskladna z evropsko zakonodajo in sodno prakso, poleg tega pa predlog ne upošteva dejanskega stanja dobav opreme oziroma medicinskih pripomočkov v Sloveniji in na enotnem evropskem trgu. Predlog zakona tako ocenjujem kot zaletav poskus reševanja problematike dobave medicinske opreme in pripomočkov v zdravstvu, ki je politiki in javnosti sicer lahko čisto všečen. To pa je tudi vse.

O posledicah tovrstne ureditve predlagatelj očitno ni celovito in poglobljeno razmišljal. Sicer bi se moral zavedati tveganja negativnega vpliva novele na uporabnike zdravstvenih storitev - paciente in na davkoplačevalce z vidika transparentnosti porabe javnih sredstev.

Predlog vnaša naslednje tri ključne spremembe:

1. ustanovitev Urada Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco, ki bi določal in objavljal referenčno ceno za medicinske pripomočke in medicinsko opremo vsakih šest mesecev;

2. če v postopku oddaje javnega naročila oddana najugodnejša ponudba presega referenčno ceno za več kot 10 odstotkov, dolžnost naročnika, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave na enotnem trgu Evropske unije;

3. prekinitev pogodbe, če se med izvajanjem pogodbe ugotovi, da cena opreme ali pripomočka presega referenčno ceno, in dolžnost naročnika, da če izvajalec ne zniža cene, naročnik blago netransparentno kupi na trgu.

Najprej o transparentnosti postopka

Torej, ustanovil naj bi se še en nov organ, to je Urad Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno evidenco, ki naj bi določal referenčne cene. Če naročnik v transparentnem postopku oddaje javnega naročila prejme ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, katere cena bo presegala 10 odstotkov referenčne cene, lahko izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave in opremo ali pripomoček kupi neposredno na trgu.

Postopek s pogajanji brez predhodne objave predstavlja nejaven, netransparenten, neposreden postopek oddaje javnega naročila. To pomeni, da je za pogajanja brez predhodne objave značilno, da potekajo v konkurenčno zelo omejenem okolju (pogosto celo z enim samim ponudnikom) in da ne vključujejo javne objave javnega naročila.(4) Za ta postopek se v teoriji in praksi zato povsem upravičeno uporablja tudi izraz "neposredno naročanje" ali "neposredna sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila".(5) Postopek s pogajanji brez predhodne objave na splošno dopušča naročniku, da opusti obveznosti, kot se zahtevajo za zagotovitev konkurence in transparentnosti. Njegova uporaba je mogoča samo v točno določenih okoliščinah, in sicer le takrat, ko je to nujno potrebno.(6)

Namen evropske zakonodaje s področja javnega naročanja je, da se zagotovita transparentnost in enakopravna obravnava ponudnikom na enotnem evropskem trgu.

Kot izhaja iz 50. točke preambule Direktive 2014/24/ES:(7)

"Zaradi škodljivih učinkov na konkurenco bi se morali postopki s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu uporabljati samo v zelo izjemnih okoliščinah."

Direktiva 2014/24/ES ne dopušča uporabe nejavnega, netransparentnega postopka v drugih okoliščinah, kot so jasno določene in opredeljene z direktivo in tudi v ZJN-3.(8) ZJN-3 je v ureditvi postopka s pogajanji brez predhodne objave identičen opredelitvam iz Direktive 2014/24/ES. Gre za posebne okoliščine, kot so razlogi nujnosti, neobstoj konkurence iz tehničnih razlogov, nakup v likvidacijski masi, zaščita izključnih pravic in podobno.(9)

Postopek s pogajanji brez predhodne objave predstavlja skrajen odmik od temeljnega načela, načela transparentnosti, zato si država članica ne sme in ne more pridržati ali ustvariti drugih okoliščin, ki bi dopuščale izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave. Iz sodne prakse Sodišča EU(10) tako jasno izhaja, da je pravila, ki urejajo uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave, treba vedno razlagati restriktivno(11) in da mora biti dokazno breme o tem, da obstajajo okoliščine, ki upravičujejo uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave, vedno na strani naročnika.(12)

ZJN-3 eksplicitno navaja, da ureditev, razvoj in sistem javnega naročanja temeljijo na temeljnih svoboščinah, na katerih sloni delovanje notranjega evropskega trga.(13) S spoštovanjem svoboščin o prostem pretoku se uresničuje čezmejni interes kot osnova za delovanje notranjega trga. Naročniki morajo pri postopkih oddaje javnih naročil venomer zagotavljati uresničitev čezmejnega interesa in s tem ponudnikom iz drugih držav članic omogočiti sodelovanje. Varovanje čezmejnega interesa(14) se tako zagotavlja predvsem prek obveznosti objav o naročilu, kar zagotavlja transparentnost postopka(15) ...


Nadaljevanje članka za naročnike >> Milena Basta Trtnik: ZJN-3C - še ena nepremišljena, politično všečna novela
>> ali na portalu Pravna praksa, št. 39-40, 2021

>> Članek lahko preberete tudi, če niste naročnik.

----------------------
Opombe:

1 EPA: 1937-VIII. Predlog je bil vložen v Državni zbor Republike Slovenije 9. junija 2021,
2 Prvopodpisani Danijel Krivec, poslanec SDS.
3 Glej v zvezi s tem izjavo dr. Marka Noča v oddaji Tarča, Dobavitelji v zdravstvu, TV Slovenija, 23. september 2021, 
4 Basta Trtnik, M.,. in drugi: ZJN-3 s komentarjem, Uradni list RS, Ljubljana 2016 str. 237.
5 Ang. direct contracting, single-source procurement.
6 Tako tudi Arrowsmith, S.: The Law of Public and Utilities Procurement, Volume 1, Sweet and Maxwell, London 2014, str. 1061.
7 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, UL L 94 z dne 28. marca 2014.
8 Ur. l. RS, št. 91/15 in nasl.
9 Glej določilo 46. člena ZJN-3.
10 Glej npr. sodbe Sodišča EU št. C-20/01 in C-28/01, C-385/02, Komisija proti Italiji, C-126/03, Komisija proti Nemčiji, točki 23 in 37; C-394/02, Komisija proti Grčiji, točka 33.
11 Glej 23 točko sodbe Sodišča EU C-126/03, Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji: "Nemška vlada zatrjuje, da bi bilo sporno naročilo v skladu s členom 11(3)(b) Direktive 92/50 v postopku s pogajanji mogoče oddati brez predhodne objave obvestila o naročilu. V zvezi s tem je treba spomniti, da je treba člen 11(3) Direktive 92/50 kot izjemo od predpisov za zagotavljanje pravic, podeljenih s Pogodbo ES na področju javnih naročil storitev, razlagati ozko in da dokazno breme za dejanski obstoj izrednih okoliščin, ki izjemo opravičujejo, prevzame tisti, ki se nanj sklicuje (glej sodbo z dne 10. aprila 2003 v zadevi Komisija proti Nemčiji, C-20/01 in C-28/01, Recueil, I-3609, točka 58)."
12 Glej tudi ustaljeno pravno prakso Državne revizijske komisije, kot izhaja iz odločitev 018-163/2020, 018-235/2017, 018-015/2016 idr.
13 Tako tudi določilo 1. točke preambule direktive 2014/24/EU: "Sistem in delovanje javnega naročanja v posamezni državi članici mora biti v skladu z načeli Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti z načeli prostega pretoka blaga, svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev ter načeli, ki izhajajo iz njih, kot so načela enake obravnave, nediskriminacije, vzajemnega priznavanja, sorazmernosti in transparentnosti."
14 Glej sodbo Sodišča EU v zadevi C-507/03, Komisija proti Irski.
15 Glej sodbo Sodišča EU v zadevi C-91/08, Wall.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.