c S
Pregleden seznam ukrepov, ki so v veljavi 02.11.2020 Vlada je sprejela več odlokov, ki prinašajo nove omejitve pri zbiranju in gibanju ljudi ter izvajanju nekaterih gospodarskih dejavnosti. Objavljamo pregleden seznam ukrepov, ki so v veljavi.

30. oktobra je Vlada sklenila, da se za teden dni med drugim podaljša zaprtje trgovin z nenujnim blagom ter omejitev zbiranja več kot šestih ljudi ter gibanja med občinami. Medtem pa se ukrepi za zajezitev širjenja virusa, kot je obvezno nošenje maske ter razkuževanje rok, podaljšujejo za 14 dni.

OMEJITVE PRI ZBIRANJU IN GIBANJU LJUDI (NOV ODLOK)

Od 27. oktobra je z novim odlokom začasno omejeno prehajanje med občinami, vendar odlok določa tudi trinajst izjem (4. člen odloka), med njimi  tudi dostop do trgovin in nujno vzdrževanje groba. 

Uveljavljanje izjem po odloku velja tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Izjema je vzdrževanje groba, ki velja le za posameznika.

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo za dokazovanje upravičenosti.

Šteje se, da oseba prebiva v občini, če ima v tej občini stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.


Omejitev gibanja med 21. in 6. uro ter prepoved zbiranja nad šest oseb še naprej v veljavi

Še naprej je začasno omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za pet izjem (odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, potovanje oseb).

Z odlokom ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Športno-rekreacijska dejavnost in sprehodi

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov (5. člen odloka). To so na primer športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).


NOŠENJE MASK OZ. ZAŠČITE ZA NOS IN USTA (prečiščeno besedilo odloka)

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih in v osebnih vozilih, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Izjema so otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, učenci v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, vzgojitelji predšolskih otrok in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oz. učenci, višješolski in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Od 27. oktobra pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske (5. člen odloka).

ZDRAVSTVO

Od 25. oktobra je z odredbo začasno prekinjeno izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. Izjeme so onkološke storitve ter obravnave nosečnic in novorojencev, cepljenja in medicina športa.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz teh odredb minister za zdravje ugotavlja vsakih 14 dni.


ŠOLSTVO IN VRTCI (nov odlok)

Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu (od 2. do 6. novembra) delovali omejeno, v srednjih šolah in fakultetah bo pouk potekal na daljavo, za osnovnošolce pa se počitnice podaljšujejo še za en teden, do 13. novembra.

Od 26. oktobra bodo začasno zaprti vrtci, lahko pa župan občine, kjer vrtec obratuje, oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtec ne velja.

Prav tako bodo od 26. oktobra začasno zaprte osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) pa tudi srednje šole in višje strokovne šole ter fakultete. V tednu od 26. oktobra in 1. novembra so učenci in dijaki sicer na jesenskih počitnicah.

Zbiranje je prepovedano tudi v domovih za učence in v dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito.

Zaprtje od 26. oktobra velja tudi za organizacije za izobraževanje odraslih ter za študentske domove, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča).

Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), in člane organov zavodov.

Vlada mora strokovno utemeljenost ukrepov presojati vsakih 7 dni.


PROFESIONALNI ŠPORT (nov odlok)

Še naprej je dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a le kategoriziranim športnikom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter ostalim poklicnim športnikom. Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Tekmovanja so dovoljena le na ravni najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni.

OMEJITVE PRI PONUJANJU IN PRODAJANJU BLAGA IN STORITEV (prečiščeno besedilo dopolnjenega odloka)

GOSTINSKA DEJAVNOST

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih je prepovedano. Brez časovne omejitve pa je dovoljena dostava jedi in pijač ter priprava jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oz. varovance.

Kot za vse druge dejavnosti ponujanja storitev je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro.

Strokovno utemeljenost ukrepov vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

TRGOVINE

Od 31. oktobra so s spremembo odloka v veljavi nove izjeme, tako je znova omogočeno opravljanje nekih storitev, ki so lahko opravljene z minimalnim stikom s potrošniki, med drugim gradbena, vzdrževalna in montažna dela, servis in popravila tehničnega blaga. Vlada je z novim odlokom med izjeme dodala tudi knjižnice.

Od 24. oktobra velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom. Izjeme pa so: prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, odprte so tudi tržnice in prodajalne s hrano za živali, pa tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material. Odprte ostajajo tudi trafike in kioski za prodajo časopisov in revij. Izvajajo se tudi vse druge druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko, ali na 1 stranko, če je prostor manjši od 20 kvadratnih metrov. Ob nespoštovanju pravil ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov oz. opravljanje dejavnosti.

Normalno bodo delovale tudi dostavne službe. Ne glede na dejavnost je dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

LEKARNE

Lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki ostajajo odprte. Enako velja za drogerije.

CVETLIČARNE, VRTNARIJE ...

Odprte ostajajo kmetijske prodajalne, program vrt in kmetijstvo v drugih prodajalnah, drevesnice in vrtnarije ter cvetličarne.

BENCINSKI SERVISI in AVTOMEHANIKI

Bencinski servisi, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles) ostajajo odprte. Avtopralnice so zaprte.

FINANČNE STORITVE

Banke, zavarovalniške storitve in pošta ostajajo odprte.

FRIZERJI IN KOZMETIČNI SALONI

Frizerske in kozmetične storitve so od 24. oktobra začasno prepovedane.

BAZENI

Velnes storitve in storitve bazenov so začasno ustavljene.

KULTURA IN ZABAVA

Diskoteke, nočni klubi in igralnice so zaprti. Enako velja za kinematografe in kulturne ustanove.

Vladni odlok dostopa do igrišč in igral ne zapira, tudi mestne občine ga v skladu z medsebojnim dogovorom ne bodo omejevale.

HOTELI

Nastanitveni objekti so začasno zaprti. Izjemoma pa jih lahko koristijo: osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev, tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji ter tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij; osebe, ki so s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje ali napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost; športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z zakonom o športu.

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z novim koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oz. karantene.

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristijo do njenega poteka.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih sedem dni.

JAVNI PROMET

Vozni redi avtobusnih prevoznikov se zaradi trenutnih razmer prilagajajo in dnevno spreminjajo. Od 26. oktobra vlaki Slovenskih železnic vozijo po prilagojenem počitniškem voznem redu, glede na ukrepe zajezitve in obvladovanja epidemije pa bo še mogoče dodatno prilagajanje voznih redov. V vseh mestnih občinah bo s 26. oktobrom mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red.

SODIŠČA (odredba VSRS)

Procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah. Uradne ure na sodiščih so nespremenjene, vendar nevabljene stranke lahko na sodišče pridejo le ob predhodnem dogovoru preko objavljenih elektronskih naslovov oz. telefonskih številk.

Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena zakona o sodiščih, morajo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagati le po pošti ali v postopkih, kjer je to omogočeno, preko portala eSodstvo.

V sodnih stavbah veljajo preventivni ukrepi za preprečitev okužbe z novim koronavirusom. Naroki, seje in zaslišanja se, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji, lahko izvedejo videokonferenčno. Dodatno se vodijo tudi seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih oseb.

UPRAVNE ENOTE

Od 22. oktobra velja, da se mora za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, nenaročene stranke pa upravne enote sprejemajo zgolj v nujnih primerih. Plačila (na primer upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic.

Posamezne upravne enote sicer lahko dnevno prilagajajo delo glede na morebitne pojave okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi.

Na ministrstvu za javno upravo ob tem opozarjajo, da lahko številne upravne zadeve (denimo izdajo osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ipd.) ljudje uredijo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji in ne nujno na svoji. Več informacij je dostopnih na spleti strani ministrstva.

UKREPI NA MEJI (NOV ODLOK)

Od 24. oktobra v skladu s petim protikoronskim zakonom policija na meji osebam, ki prihajajo iz držav z visokim epidemiološkim tveganjem, ne izdaja več karantenskih odločb, ampak jih napoti v karanteno na domu, pri čemer izda poseben obrazec. Karanteni se je sicer mogoče izogniti z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav območij, pa lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Od 26. oktobra velja tudi nov seznam zelenih in rdečih držav. Zelena ni več Srbija, ki je bila še edina evropska država na njem doslej. Medtem so z izjemo hrvaške Istre in Primorsko-goranske županije ter avstrijske Koroške rdeče vse regije sosednjih držav ob meji s Slovenijo.

Pravila dovoljujejo vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi, pri čemer nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj.

>>> Pregled vseh dosedanjih ukrepov

Ljubljana, 29. oktobra (STA in IUS-INFO)

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.