c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2015, številka 34 / letnik XIII.
 
Poena unius est metus multorum.
Kazen enega je strah mnogih.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> 1,5 milijona evrov za odškodnine
Podatki Državnega pravobranilstva kažejo, da je morala Slovenija do zdaj zaradi kršenja človekovih pravic neposredno na podlagi sodb ESČP izplačati za nekaj več kot 1,5 milijona evrov odškodnin, največ leta 2006. Še precej višje bodo posredne odškodnine, ki jih bo morala država izplačati na podlagi odškodninskih shem, za katere so bile podlaga sodbe ESČP. Precej bo državo stalo tudi poplačilo varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem in v BiH, kar ji je prav tako naložilo ESČP. Vlada ocenjuje, da bo za izvršitev sodbe za okoli 300.000 deviznih varčevalcev potrebnih skupno 385 milijonov evrov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo obsežno noveliranega ZGD-1
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Obrazložitve in učinkovitost dela    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Resnično me veseli, da se počasi, a zanesljivo odpira razprava o obrazložitvah sodnih odločb oziroma sodb. Najsi bo pogojena z željo po večji kakovosti izražanja ali po sposobnosti prenašanja sodb v podatkovne zbirke, bistvo je, da se začnejo postavljati prava vprašanja in iskati prave rešitve. Moje izhodišče je predvsem pozicija operativnosti, beri vidik, ki išče možnosti za učinkovitejše (hitrejše, kakovostnejše itd.) delo sodnika.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dostop do necenzuriranega gradiva
Poslanci SDS so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, s katerim bi omogočili "dostop do originalnega, necenzuriranega gradiva". Po njihovem mnenju se je namreč s sedanjim arhivskim zakonom omejil dostop do gradiva, gre predvsem za arhive nekdanje tajne politične policije.

>> Občine in vlada neuspešno o povprečnini
Predstavniki vlade in občin so na prvem pogovoru o povprečnini za leti 2016 in 2017 predstavili vsak svoja izhodišča. Medtem ko vlada tudi za naprej predlaga sedanjih 519 evrov, občine želijo 671 evrov in opozarjajo na dodatne stroške zaradi sprostitve plač v javnem sektorju.

>> Odvzem premoženja Tošiću
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva, ki je izpodbijalo sklep o prekinitvi pravdnega postopka za odvzem premoženja Draganu Tošiću. Preden bo ljubljansko okrožno sodišče izdalo sodbo o tožbenem zahtevku, s katerim želi tožilstvo Tošiću odvzeti premoženje, bo treba počakati na odločitev ustavnega sodišča.

>> Glavna obravnava v zadevi Niš
Ljubljanski župan Zoran Janković je ob začetku glavne obravnave v zadevi Niš na ljubljanskem okrožnem sodišču zanikal očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja pri vodenju Mercatorja. Po mnenju tožilstva so obtoženi pri urejanju gradbenih dovoljenj za izgradnjo Mercatorjevega trgovskega centra v Nišu pred desetimi leti pridobili protipravno premoženjsko korist. Ciprskemu podjetju Facim je namreč Mercator plačal 100.000 evrov za pridobitev dovoljenj, čeprav družba tega nikoli ni storila.

>> Sodišče zavrnilo zahtevek Pirc Musarjeve
Delovno in socialno sodišče je v celoti zavrnilo zahtevek Nataše Pirc Musar za razveljavitev imenovanja Marka Fillija za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ter za ugotovitev njenega mandata. Pirc Musarjeva s sodbo ni zadovoljna in se bo zoper njo pritožila na višje sodišče.

>> Sanader ostaja v zaporu
Sodišče v Zagrebu je zavrnilo predlog obrambe bivšega hrvaškega premierja Iva Sanaderja za odpravo preiskovalnega zapora v primeru Fimi Media. Sanaderjevi odvetniki so zaradi te odločitve že napovedali ustavno pritožbo.

>> Šainović odslužil kazen za vojne zločine
Haaško sodišče je za nekdanjega podpredsednika vlade Zvezne republike Jugoslavije Nikolo Šainovića, ki je prestal dve tretjini zaporne kazni zaradi vojnih zločinov na Kosovu, ugodilo prošnji njegovega odvetnika Tome File za odpis tretjine kazni in Šainovića izpustilo na prostost.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa
Jutri, 28. avgusta, začne veljati Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT), ki bo v celoti nadomestil Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT). Namen novega zakona je implementacija Direktive 2010/45/EU in Direktive 2012/25/EU, pri čemer prva narekuje vzpostavitev meril za kakovost in varnost v transplantacijski medicini na področju organov in določitev pogojev, ki bodo omogočali nemoteno zakonito izmenjavo organov na ravni Evropske unije, druga pa uveljavitev nadzornih mehanizmov, ki bodo zmanjševali tveganje za zlorabe. Zakon ločeno ureja pogoje za odvzem delov telesa od žive ali umrle osebe in pogoje za presaditev delov telesa v telo druge osebe zaradi zdravljenja, ob spoštovanju svobode osebnosti in drugih osebnostnih pravic. Določeni so tudi standardi kakovosti in varnosti za organe, ki so namenjeni za presaditev v človeško telo, ter obveznost spremljanja živih darovalcev po darovanju in možnost pisnega nasprotovanja darovanju po smrti (11. člen). Zakon določa tudi globe za prekrške (46. člen), organ, ki vodi postopek o prekršku in o njem odloča, pa je Zdravstveni inšpektorat RS.

>> Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev
V torek, 1. septembra, se začne uporabljati Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki uvaja enoten postopek izdaje dovoljenja za prebivanje in delo, ki tujcu omogoča, da vstopi, prebiva in dela v RS - t.i. princip vse na enem mestu (one - stop - shop), pri katerem tujec ali njegov delodajalec vložita enotno vlogo za izdajo enotnega dovoljenja na enem mestu. Zakon ščiti tudi prednost zaposlovanja domačih brezposelnih oseb oziroma oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani Republike Slovenije, pred zaposlovanjem tujcev. Nov zakon tudi vpliva na 12 drugih zakonov oziroma predpisov, tako da bodisi razveljavlja bodisi spreminja njihove določbe.

>> Posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo v RS
Na podlagi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) je bil sprejet Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v Republiki Sloveniji, ki bo začel veljati 1. septembra. Pravilnik določa način obdelave in posredovanja podatkov, ki jih na podlagi ZZSDT pridobiva in obdeluje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, in sicer gre za podatke iz 48. člena ZZSDT za namene, določene v drugem odstavku 47. člena ZZSDT.

>> Tarifna priloga h KP za lesarstvo
Objavljena je bila Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za lesarstvo, ki velja od 22. avgusta, uporabljati pa se bo začela 1. septembra. Tarifna priloga med drugim ureja višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih, ki se gibljejo od 428,78 evra za enostavna dela do 840,72 evra za visoko zahtevna dela. V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo poslovanje družbe, ima delodajalec možnost znižanja višine osnovnih plač, vendar največ do 20 % pod zneskom najnižjih osnovnih plač, skladno z dogovorom med sindikatom in delodajalcem.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 61
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Čezmejno dedovanje
17. avgusta je začela veljati Uredba 650/2012, ki poenostavlja čezmejno dedovanje v Evropski uniji. Nova pravila se uporabljajo za zapuščino oseb, ki so umrle po začetku veljavnosti uredbe, in zagotavljajo, da določeno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam organ v skladu s pravom ene države članice. Uporaba prava ene države članice s strani enega samega organa v čezmejnih zadevah na področju dedovanja preprečuje vzporedne postopke, zagotavlja pa tudi, da se sodne odločbe, izdane v eni državi članici, priznajo po vsej EU, ne da bi bil za to potreben kakršen koli poseben postopek. Uredba uvaja tudi evropsko potrdilo o dedovanju, ki ga izda organ, ki obravnava dedno zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah. Poleg uredbe je pomembna tudi izvedbena uredba o obrazcih, ki se uporabljajo v skladu z uredbo o dedovanju.

>> Program pomoči Grčiji
Evropska komisija je po več mesecih pogajanj, ki so dobila drugačen obraz s prihodom nove grške vlade, vendarle dosegla dogovor z Grčijo o novem programu pomoči za stabilnost. Gre za 86 milijard evrov posojil, ki jih bo Grčija prejela iz Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) v naslednjih treh letih. V zameno za pomoč mora Grčija izvesti reforme za reševanje temeljnih gospodarskih in socialnih izzivov. S pomočjo, ki se bistveno ne razlikuje od prejšnjih, naj bi Grčija ponovno dosegla vzdržno rast, ki bo temeljila na zdravih javnih financah, večji konkurenčnosti, delujočem finančnem sektorju, ustvarjanju delovnih mest in socialni koheziji. Izjave mednarodnega denarnega sklada pa kažejo, da niti IMF ne verjame več tem zgodbam. Evropska komisija je objavila tudi podatkovni list glede stabilizacijskega mehanizma za Grčijo.

>> Sodišče EU: Omejitev socialnih ugodnosti
V zadevi C-299/14 je generalni pravobranilec Wathelet podal mnenje, da se državljanu EU, ki se preseli v državo članico, katere ni državljan, lahko odreče določene socialne ugodnosti v prvih treh mesecih. Vendar pa v tem obdobju ne smejo biti izključeni iz socialnih ugodnosti, ki pospešujejo dostop do trga dela, ne da bi se jim dala možnost, da dokažejo obstoj resnične povezave s trgom dela v gostujoči državi članici. V zadevi je bila uporabljena Direktiva 2004/38.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 12 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP. V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 350 strokovnimi članki in več kot 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.