c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2015, številka 06 / letnik XIII.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razprava o svežnju pravosodnih zakonov
Odbor DZ za pravosodje se je lotil svežnja petih zakonskih novel s področja pravosodja, a po večurni razpravi še ni uspel zaključiti obravnave prvega iz svežnja zakonov, novele zakona o sodiščih. Ta je sicer naletela na precej pomislekov, najbolj pa je razburila sodne cenilce in izvedence, saj jim med drugim omejuje uporabo nazivov zunaj sodišč. Novela zakona o sodiščih po besedah pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča krepi etiko in integriteto sodstva ter odpravlja korupcijska tveganja v sodstvu na podlagi priporočil Greca. Med drugim sodnemu svetu nalaga pripravo kodeksa sodniške etike ter ustanovitev komisije za etiko in integriteto. Poleg tega novela predvideva možnost razporejanja okrajnih sodnikov na okrožna, kar bo po Klemenčičevem mnenju odpravilo neenakomerno obremenitev sodišč.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Neznosne protiustavnosti: Poteze policijske države
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Podpora noveli zakona o zakonski zvezi
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes po daljši razpravi podprl predlog novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sredi decembra lani v parlamentarni postopek vložila ZL. Predlog registrirano istospolno partnersko skupnost v vseh elementih izenačuje z zakonsko zvezo. Ob tem pa Komisija za pravičnost in mir pri SŠK opozarja, da je novela zakona o zakonski zvezi neprimerna, zato poslance poziva, naj jo zavrnejo.

>> BS zavrnila očitke o manipuliranju s podatki
Guverner BS Boštjan Jazbec je po naraščajočih pritiskih javnosti in politike po pojasnilih glede obtožb o prirejanju in manipuliranju s podatki pri izrednih ukrepih za banke decembra 2013 včeraj zavrnil vse očitke. Premier Miro Cerar je poudaril, da dogajanje pozorno spremlja in da bo vlada pristojne pozvala k preiskavi.

>> Osebno dopolnilno delo
Na javno dostopnem seznamu aktivnih izvajalcev osebnega dopolnilnega dela, ki ga po novem zakonu o delu na črno od 1. januarja vodi Ajpes, je trenutno vpisanih 590 fizičnih oseb. Tistim, ki so osebno dopolnilno delo opravljali že po določbah prejšnjega zakona, se sicer pri Ajpesu še ni bilo treba priglasiti. To morajo storiti v pol leta.

>> Na slovenjgraškem sodišču se zmanjšuje pripad novih zadev
Sodišči v Slovenj Gradcu beležita trend zmanjševanja pripada novih zadev, zmanjšuje se število nerešenih zadev in tudi skrajšuje čas reševanja zadev. Kot je med drugim izpostavila predsednica okrajnega sodišča Vesna Rebernik Jamnik, bi bil lahko precejšen upad pripada kazenskih zadev tudi posledica ukinitve policijske uprave v Slovenj Gradcu.

>> Razveljavitev sodbe za bombni napad v Dobruški vasi
Vrhovno sodišče je znova razveljavilo sodbo višjega sodišča za bombni napad v Dobruški vasi leta 2005, v katerem sta umrla dve ženski. Spis bo tako že petič vrnjen višjim sodnikom.

>> Patria II
Senat Višjega sodišča v Ljubljani, ki obravnava pritožbi upokojenega brigadirja Petra Zupana in slikarja Jureta Cekute na prvostopenjsko sodbo v zadevi Patria II, je v torek izvedel javno sejo. Na njej je bil predstavljen dokument, ki ga je v fazi pritožbe na višje sodišče vložil Zupan in naj bi ga razbremenjeval krivde.

>> Kapitanu Coste Concordie 16 let zapora
Kapitana leta 2012 ponesrečene luksuzne potniške ladje Costa Concordia Francesca Schettina je sodišče v Grossetu včeraj obsodilo na 16 let zapora zaradi njegove vloge pri brodolomu ladje, v katerem je umrlo 32 ljudi. Na pet let so ga obsodili zaradi povzročitve brodoloma iz malomarnosti, na deset let pa zaradi večkratnih ubojev. Ker je ladjo zapustil, ko so na njej bile še mladoletne osebe in invalidi, je bil obsojen še na leto dni zapora.

>> Telekom zlorabil prevladujoči položaj
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je zaključila postopek presoje zlorabe prevladujočega položaja podjetja Telekom Slovenije pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja alternativnim operaterjem. Od 15 očitanih dejanj je agencija kršitve ugotovila v petih primerih.

>> Davčni svetovalci naklonjeni blagajnam
Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije podpira uvedbo davčnih blagajn, in sicer za vse davčne zavezance, brez izjem. Ministrstvu za finance predlaga, da pri pripravi zakona k sodelovanju povabi vse delodajalske organizacije, saj zakon zadeva vse njihove člane.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O pogajanjih in priznanjih krivde    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Glede na zakonsko opredelitev pogajanj v določbah XXVI.a poglavja Zakona o kazenskem postopku mi je bilo kot praktiku že na začetku jasno, da bo šlo bolj za izjemno obliko, ki bo v praksi potrebovala bistveno več časa, da se bo delovanje glavnih akterjev, zlasti tožilcev in odvetnikov, uskladilo. Kot sem v neki kolumni pred časom že omenil, bi bilo težko pričakovati, da bodo odvetniki zdaj za svoje kliente hodili do tožilstva in se začeli pogajati o tem, kako zaključiti kazenski postopek. Nedvomno je takšna pot razumljivejša pri kompleksnejših in težjih zadevah, da bi pogajanja postala vsakdanji institut, pa po moji oceni ni bilo pričakovati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Nina Plavšak:
Upniška prisilna poravnava
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Državnopravobranilski red

Na podlagi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra) je bil objavljen Državnopravobranilski red, ki bo začel veljati 21. februarja. Novi DPR, ki zagotavlja pogoje za zakonito, strokovno pravilno, vestno in učinkovito delovanje državnega pravobranilstva, v 177 členih ureja notranjo organizacijo dela, poslovanje v zadevah pravobranilske uprave in pisarniško poslovanje. Pregled zakonitosti, strokovne pravilnosti, poenotenosti in pravočasnosti poslovanja državnega pravobranilstva izvaja generalni državni pravobranilec, in sicer sam ali prek vodij oddelkov.

Spisi z določenega pravnega področja se dodeljujejo posameznemu pravobranilcu ali strokovnemu sodelavcu praviloma po vrstnem redu v skladu z letnim razporedom in DPR. Glede dodeljevanja novih zadev posameznemu pravobranilcu pa 45. člen DPR določa:

»  dnevno prispele zadeve se dodeljujejo pravobranilcem po vrstnem redu prispetja ob upoštevanju šifranta pravobranilcev,

»  če na isti dan prispe več zadev, se te najprej razdelijo po abecednem redu začetnic priimkov oziroma nazivov strank, ki so sprožile postopek oziroma predlagale uvedbo postopka, ter se dodelijo pravobranilcem ob upoštevanju šifranta pravobranilcev,

»  če se vodijo vpisniki po različnih vrstah zadev, se zadeve dodeljujejo pravobranilcem po vrstnem redu šifrantov za vsako vrsto zadev posebej,

»  zadeva, ki jo je pravobranilec že obravnaval (predhodni postopek, mnenje, ponovno aktivirana zadeva ipd.) se dodeli v reševanje istemu pravobranilcu.

Za pripravo predloga skupnega kadrovskega načrta in za koordiniranje zaposlovanja je pristojna služba za organizacijo in kadre na državnem pravobranilstvu. Generalni državni pravobranilec sprejme skupni kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Državno pravobranilstvo upravlja imenike, ki so podlaga za delovanje informacijskega sistema. Vrsta in vsebina uporabe sta opredeljeni v klasifikacijskem načrtu, ki je priloga tega DPR.

DPR v 173. členu ureja tudi konkurenčno prepoved, ki javnim uslužbencem poleg svojega dela dopušča opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah ali opravljati enaka oziroma podobna dela, kot jih opravlja na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji le na podlagi pisnega dovoljenja generalnega državnega pravobranilca. Dejavnosti pa ne smejo opravljati, če bi to lahko vplivalo na nepristransko opravljanje dela, če bi pri opravljanju dejavnosti lahko zlorabili informacije, do katerih ima dostop pri opravljanju nalog v službi in niso javno dostopne, ter je opravljanje dejavnosti v škodo ugledu organa.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 8
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. marec 2015 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Direktiva o PNR
Parlament EU je potrdil direktivo o uporabi podatkov o letalskih potnikih (PNR). V predlogu skupne resolucije o protiterorističnih ukrepih izstopa člen, v katerem se Evropski parlament zavezuje, da si bo prizadeval za dokončanje direktive EU o PNR do konca leta. Hkrati poziva Komisijo, naj pripravi za direktivo o PNR oceno morebitnih posledic lanske sodbe Sodišča EU, ki je zaradi čezmernega posega v zasebnost razveljavila sporno direktivo o hrambi podatkov.

>> Spoštovanje temeljnih pravic
V parlamentu EU razpravljajo o ideji, da bi vzpostavili okvir za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice, na podlagi katerega bi se ocenjevalo, katere države članice spoštujejo obveznosti na teh področij. Države kandidatke morajo spoštovati in izpolnjevati kopenhagenske kriterije na področjih kot so svoboda tiska, enake pravice manjšin, neodvisnost sodstva ipd. Ko postanejo države članice, ni več nobene redne kontrole oz. ocenjevanja spoštovanja obveznosti.

>> Pranje denarja in financiranja terorizma
Svet EU je potrdil poostrena pravila za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Pravila sestavljata direktiva in uredba, ki bosta tudi zagotovili doslednost pristopa do teh vprašanj na mednarodni ravni. Uredba bolj podrobno ureja informacije, ki spremljajo transferje sredstev. Pravila vključujejo tudi priporočila Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force), ki se smatra za globalno referenco glede pravil za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Glede določenih vprašanj nova pravila EU nudijo tudi širšo in dodatno zaščito od priporočil.

>> Pošteno sojenje za mladoletnike
Člani odbora za civilne svoboščine so potrdili predlog pravil, ki naj bi zagotovila mladoletnikom, osumljenim ali obtoženim kaznivega dejanja, pomoč odvetnika na vseh fazah kazenskega postopka v katerikoli državi EU. Med pravili so tudi določbe, ki zagotavljajo individualno oceno mladoletnika s strani usposobljenega osebja, zaslišanje in izpovedbo mladoletnika ter ločeno pridržanje od odraslih zapornikov.

>> Izmenjava podatkov o prometnih kršiteljih
Prenovljena pravila glede čezmejne izmenjave podatkov o prometnih kršiteljih, ki naj bi zagotovila, da kršitelji prometnih pravil v tujini ne uidejo kaznim, so bila potrjena s strani parlamenta EU.

>> Sodišče EU
V zadevi C-172/13 so na sodišču EU odločili, da je britanska zakonodaja, ki pod določenimi pogoji omogoča čezmejno olajšavo za skupino in je bila uvedena po sodbi Marks and Spencer, skladna s pravom EU. V Združenem kraljestvu olajšava za skupino družbam, ki so del skupine, omogoča, da lahko med seboj poravnajo svoje dobičke in izgube.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.