c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2014, številka 25 / letnik XII.
 
Deceptis, non decipientibus opitulator.
Pomaga se prevaranim, ne (pa) tistim, ki varajo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Lokalne volitve 5. oktobra
Na oktobrskih lokalnih volitvah bodo volivci oddajali svoj glas za 212 županov ter okoli 3400 občinskih svetnikov, pa tudi za člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Medtem ko volitve za župana povsod potekajo enako, pa bodo volitve občinskih svetnikov ponekod potekale po večinskem, drugod pa po proporcionalnem volilnem sistemu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele ZKP-M vsebuje »Obvestilo o pravicah osebe, ki ji je vzeta prostost«
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Razkritje slabih bančnih posojil
DZ je podprl novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki določa, da so v prihodnje javni ne le podatki o slabih posojilih, prenesenih na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), ampak tudi o tistih, enako slabih, ki so ostali na državnih bankah.

>> 53-odstotni delež Mercatorja bo prodan Agrokorju
Agrokor naj bi za delnico odštel 86 evrov, s čimer bo za približno 53-odstotni delež plačal 172 milijonov evrov. Po tem bo moral objaviti prevzemno ponudbo za preostali del Mercatorja, tako da naj bi za vse delnice Mercatorja odštel približno 325 milijonov evrov. Agrokor naj bi poleg tega zagotovil Mercatorju 225 milijonov evrov podrejenega posojila, od česar naj bi banke prejele 200 milijonov evrov, preostanek pa naj bi bil namenjen za obratni kapital. Največja slovenska trgovska družba ima za sabo dolgo in burno zgodovino lastništva, skozi katero jo je ves čas tepla nestabilnost lastniške strukture.

>> Izboljšanje poslovnega okolja podjetnikov
DZ je sprejel novelo zakonov o dohodnini in novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se zvišuje prag letnega prometa za pavšalno obdavčitev s 50.000 evrov na 100.000 evrov, hkrati pa zvišujejo normirani stroški s 70 na 80 odstotkov. Zato naj bi se za vstop v pavšalno obdavčitev odločilo večje število samostojnih podjetnikov.

>> Socialnim podjetjem bo olajšan dostop do državnih in občinskih nepremičnin
Sprejeta je bila novela zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti, ki socialnim podjetjem olajšuje dostop do državnih in občinskih nepremičnin, kar naj bi olajšalo in spodbudilo tovrstno dejavnost.

>> Vračanje preveč izplačanih plač
Poslanci DZ so potrdili tudi novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju glede vračanja preveč izplačanih plač javnih uslužbencev. V skladu z dogovorom med vlado in sindikati javnega sektorja bo predlagana novela zakona o sistemu plač v javnem sektorju omogočila poravnavo med delodajalcem in delojemalcem.

>> Svojega župana bodo volili tudi Ankarančani
Predsednik DZ Janko Veber je ob razpisu volitev poudaril, da volitve razpisuje v skladu z zakonom o lokalni samoupravi in tudi v skladu z odločbo ustavnega sodišča, ki se nanaša na ustanovitev Občine Ankaran. Tako bodo v Ankaranu letos prvič lokalne volitve.

>> Masleša zavrača očitke o zavlačevanju
Zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil v zadevi Patria obsojeni predsednik SDS Janez Janša, je bila skladno s pravili dodeljena novi sodnici poročevalki, so sporočili z vrhovnega sodišča. Predsednik sodišča Branko Masleša ob tem odločno zavrača vsa namigovanja o zavlačevanju odločanja ali manipuliranju postopka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Ugotavljanje identitete oseb, ki zahtevajo potrdilo
Spremembe in dopolnitve > Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki bodo začele veljati 8. julija, dopolnjujejo oddelek kvalificiranih potrdil in overiteljev, ki jih izdajajo. Trije novi odstavki v 31. členu - primerjalnik besedila dodatno urejajo ugotavljanje identitete in drugih pomembnih lastnosti osebe, ki zahteva potrdilo. Tako je po novem to mogoče tudi na podlagi veljavnega kvalificiranega potrdila, ki ga je izdal overitelj, uvrščen na zanesljivi seznam nadzorovanih overiteljev v skladu z Odločbo Komisije 2009/767. Overitelj mora pri državnih organih preveriti naslednje podatke o osebi, ki zahteva izdajo potrdila: identifikacijsko oznako, ime in priimek imetnika potrdila oz. firmo in sedež pravne osebe. V kazenskih določbah se globe v tolarjih spremenijo v globe v evrih, tako je po 1. odstavku 47. člena (overitelju) po novem možno izreči globo od 2.000 do 20.000 evrov, po drugem odstavku (odgovorni osebi overitelja) od 200 do 400 evrov, po tretjem (overitelju posamezniku) pa od 400 do 1.200 evrov. Po 48. (imetniku potrdila) in 49. členu (posamezniku, ki brez vednosti podpisnika ali imetnika potrdila uporabi njegove podatke za elektronsko podpisovanje) je mogoče izreči globe od 200 do 600 evrov.

>> Gotovinski prispevek za stranke zvišan na 420 evrov
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o političnih strankah (ZPolS), ki med drugim zvišujejo najvišji še dovoljeni znesek gotovinskega prispevka, ki ga lahko posameznik donira strankam, in sicer s 50 na 420 evrov - primerjalnik besedila 22. člena. Višji prispevki v denarju morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek ponudnikov plačilnih storitev. Nadalje se znižujejo globe, ki lahko doletijo stranke, če pri financiranju ne spoštujejo zakonodaje, tako se globe za nekatere prekrške političnih strank z razpona od 6.000 do 30.000 evrov znižujejo na razpon 4.200 do 21.000 evrov - primerjalnik besedila 28. člena. Spremenjen je tudi odstavek, ki ureja uporabo sredstev, ki jih DZ določi v svojem finančnem načrtu za dodatno strokovno pomoč poslancem - primerjalnik besedila 21. člena.

>> Krajši rok za predkupno pravico države
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o ohranjanju narave (ZON), ki bodo začele veljati 8. julija, odpravljajo nekatere administrativne ovire in stremijo k povečanju učinkovitost varovanja narave. Novela pri naravovarstvenih soglasjih razširja možnost določitve primerov, ko se soglasje ne izda, kar naj bi zmanjšalo število postopkov ter hkrati uredilo omejitev časovne veljavnosti soglasij - primerjalnik besedila 87. člena. Rok za uveljavitev predkupne pravice države do nakupa zemljišč v zavarovanih območjih se skrajšuje s 60 na 30 dni, delno se bo sprostil promet z zemljišči v državni lasti na naravnih vrednotah, omogočen pa je tudi dogovor med državo in lokalno skupnostjo, po katerem bodo lahko slednje skrbele tudi za naravne vrednote državnega pomena. Novost je tudi ureditev vožnje z motornimi vozili (28.b člen) in kolesi (28.d člen) v naravnem okolju, tako bo vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne bo nasprotoval lastnik ali upravljalec poti.

>> Pokojnine rudarjem RTH
Novela > Zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) določa posebne pogoje za poklicne pokojnine rudarjev, ki se niso oziroma se ne bodo mogli prezaposliti, razliko v višini pokojnine pa bo zagotovila država. Upravičenci bodo delavci, ki so bili na dan 1. januarja 2014 zaposleni v RTH, so bili v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje vključeni od začetka leta 2001 do konca leta 2013 ter so stari vsaj 49 let in imajo skupaj z dodano dobo 40 let pokojninske dobe (16.b člen). Višino poklicne pokojnine bodo izračunali na podlagi doslej zbranih sredstev delavca, ne bo pa smela biti nižja, kot bi znašala starostna pokojnina, ki bi jo delavec prejel za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe. (16.c člen). Razliko med sredstvi na osebnem računu zavarovanca in izračunano poklicno pokojnino bo zagotovila država. Poklicno pokojnino bodo delavcem izplačevali, dokler ne bodo izpolnili pogojev za starostno pokojnino.

>> Zbiranje mobilnih številk študentov
Novela > Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP), ki bo začela veljati 8. julija, spreminja določbo o upravičencih (primerjalnik besedila 6. člena), in sicer se dodaja zahteve, da študirajo in niso v delovnem razmerju ter še ne opravljajo gospodarske, poklicne ali kmetijske dejavnosti oz. poslovodne funkcije kot glavni poklic in niso prejemniki pokojnine, razen družinske. Enako velja tudi za tuje študente. V 8.a členu - primerjalnik besedila se dodajajo naslednji osebni podatki, ki se lahko obdelujejo v evidenci upravičencev do subvencionirane prehrane: številka mobilnega telefona, če študent uveljavlja prehrano prek mobilnega telefona, naslov elektronske pošte ali številke mobilnega telefona na podlagi privolitve upravičenca. V tem členu se dodaja tudi upravljanje evidence upravičencev do desetih dodatnih obrokov po enakih pravilih kot osnovna evidenca. Ali je oseba upravičenec, se ugotavlja iz evidence študentov in diplomantov pri ministrstvu za višje in visoko šolstvo ter evidence zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja (delovno razmerje, opravljanje dejavnosti, prejemanje pokojnine) pri izvajalcu zavarovanja. Ob ugotovljenih kršitvah ni več sankcije prepovedi prodaje bonov - primerjalnik besedila 8.b člena. Odpoved pogodbe se izreče, ko je kršitev ugotovljena tretjič oz. se ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz razpisa.

>> Po novem tudi vračilo neupravičeno prejete subvencije
Spremembe in dopolnitve > Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki bodo začele veljati 8. julija, se začnejo uporabljati 1. septembra. Novelirani zakon ne predpisuje več splošne in dodatne subvencije, tako 13. člen - primerjalnik besedila in 14. člen - primerjalnik besedila urejata le še subvencioniranje ene malice in kosila dnevno za učence in dijake iz socialno manj vzpodbudnega okolja. Črtata se 15. in 16. člen, ki urejata subvencijo za kosilo in obdobje upravičenosti do subvencije. V 17. členu - primerjalnik besedila se doda nov tretji odstavek, ki določa, da se v centralni evidenci po 135.a členu ZOFVI vodi tudi podatek o prijavi učencev in dijakov na malico oz. kosilo. Dodan je bil tudi 18.a člen, ki ureja vračilo neupravičeno prejete subvencije.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 45, 46 in 47
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Uroš Ilić, Marko Ketler, Tilen Tacol:
Bančne garancije v postopkih zaradi insolventnosti
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Sodna praksa Sodišča EU: Parodija - izjema po avtorskem pravu
V zadevi C-201/13 je generalni pravobranilec Villalon podal mnenje, da je parodija avtonomni koncept avtorskega prava EU. Da se neko delo šteje za parodijo in s tem za izjemo v luči avtorskega prava (k. točka 3. odst. 5. člena direktive 2001/29; 2. točka 1. odst. 53. člena ZASP), mora imeti elementa izvirnosti in šaljivosti. Kljub temu pa je velika diskrecija glede opredelitve dela kot parodije še vedno na nacionalnih sodiščih.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ozadje procesa Patria    

dr. Matej Avbelj
   
Potem ko je Ustavno sodišče presenetljivo in bržkone škandalozno, na vsak način pa popolnoma neprepričljivo, zavrglo ustavno pritožbo v zadevi Patria in vroči kostanj, beri osebno svobodo pritožnika ter poštenost volitev, potisnilo nazaj v roke rednih sodišč, se je proces začel dokončno razkrajati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.