c S

Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?

12.12.2022

Vrhovno sodišče je na svoji spletni strani1 objavilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (ZKP).2 Zahtevo3 je podalo v postopku, ki teče na podlagi dopuščene revizije zoper sodbo Upravnega sodišča. Gre za izročitveno zadevo,4 ki teče na podlagi zahteve za izročitev Ruske federacije. Ta zahteva izročitev (svoje) državljanke, ki ji očita izvršitev kaznivega dejanja poneverbe po četrtem odstavku 160. člena Kazenskega zakonika.

Vrhovno sodišče v zahtevi ne navede konkretnega člena ZKP, katerega presojo zahteva. Logično, ker Vrhovno sodišče v ZKP vidi protiustavno pravno praznino. Ta naj bi se kazala v tem, da ZKP ne opredeljuje niti materialnopravnih niti procesnih podlag za odločanje ministra za pravosodje na način, da v postopku izročitve tujca5 ne bi prišlo do kršitve človekove pravice iz 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (v nadaljevanju: EKČP)6 in 18. člena Ustave RS.7

Vsebinski vidik

Konkretna izročitvena zadeva je zanimiva z več vidikov.

Prvi je gotovo vsebinski.

V tej zadevi je zahtevo za izročitev podala Ruska federacija. Gre za državo s poraznim slovesom na področju varstva človekovih pravic nasploh,8 še toliko bolj pa v primeru političnih disidentov.9 Ruska zloraba zahtev za izročitev (Interpolovih rdečih tiralic) ima dolgo brado in je znana vsem, ki se ukvarjajo s pravom človekovih pravic.10 Zato ne čudi, da so nekatere evropske države še pred rusko agresijo v Ukrajini začele na splošno zavračati vse zahteve za izročitev, ki jih je podala Ruska federacija. Med temi državami žal ni bilo Slovenije, ki je previdno plesala balet na mednarodnem parketu ter verjela diplomatskim zagotovilom in jamstvom ruskega javnega tožilstva. Morda bo aktualna ruska agresija vendarle povzročila labodji spev ruskih zahtev za izročitev tudi v Sloveniji.

Tudi v konkretni zadevi Ruska federacija zahteva izročitev osebe, ki je povezana s stranko Alekseja Navalnega, zaradi očitka kaznivega dejanja, s katerim po navadi Ruska federacija lovi politične disidente izven svojih meja.11

Zaradi tega me čudi, da je konkretna zadeva sploh prestala "sodno" fazo izročitvenega postopka in se mora z njo ukvarjati Vrhovno sodišče. Slednje je, na srečo, v postopku izdalo začasno odredbo, v zahtevi pa pohvalno poudarilo,12 da je treba v izročitvenem postopku učinkovito varovati človekove pravice.

Zahteve za izročitev, ki jih podajo države, kot je Ruska federacija, bi moralo (kazensko) sodišče a priori zavrniti (ugotoviti, da niso izpolnjeni pogoji za izročitev). Obstaja namreč verjetnost,13 da bi bila oseba, katere izročitev se zahteva, v državi prosilki mučena, da bi se z njo nečloveško ali ponižujoče ravnalo oziroma bi se jo na ta način kaznovalo.14 Če to ni dovolj: ker obstaja verjetnost, da bodo osebi, katere izročitev se zahteva, v državi prosilki flagrantno kršene temeljne kavtele poštenega postopka.15 Pod črto: obstajajo prepričljivi pravni in moralni argumenti, da se s takšnimi državami ne sodeluje. Tudi zato, ker se jim s sodelovanjem dajeta potuha in spodbuda za nadaljnje kršenje človekovih pravic.

Dialog med najvišjima sodiščema

Nadaljnji zanimiv vidik konkretne zadeve pa (dobesedno) presega njen pomen in se nanaša na dialog med našima najvišjima sodiščema, ki si podajata žogico glede vprašanja ustavnopravnih mej pri interpretaciji 530. člena ZKP.

Zame kot odvetnika je to precej zanimivo, za stranko, ki je že več let v negotovosti izročitvenega postopka, malo manj.16

Za kaj gre?

Zahteva za oceno ustavnosti ZKP, ki jo je tokrat podalo Vrhovno sodišče in v kateri opozarja na protiustavno pravno praznino (poenostavljeno) pri ureditvi podlag za odločanje ministra za pravosodje v izročitvenem postopku, ni prva. Vrhovno sodišče je zahtevo za oceno ustavnosti ZKP, v kateri je izpostavilo identično pravno vprašanje (natančneje: domnevno obstoječe protiustavne pravne praznine), vložilo tudi leta 2021, Ustavno sodišče pa je o njej odločilo (jo zavrglo) s sklepom, opr. št. U-I-779/21-8 z dne 7. aprila 2022.17

Konkretno (novo) zahtevo je torej Vrhovno sodišče vložilo pet mesecev po sklepu Ustavnega sodišča, s katerim je to zavrglo prejšnjo zahtevo glede identičnega pravnega vprašanja. Sicer drži, kot to izpostavi Vrhovno sodišče, da Ustavno sodišče o prejšnji zahtevi za oceno ustavnosti ZKP ni odločilo meritorno.18

A vendarle iz sklepa Ustavnega sodišča izhaja jasno pravno stališče:...

Nadaljevanje članka za naročnike >> mag. Matija Urankar, Vrhovno sodišče vrača žogico Ustavnemu sodišču: kako je treba razlagati 530. člen ZKP?
>> ali na portalu Pravna praksa, št. 44-45, 2022

>> Še niste naročnik? Preverite uporabniške pakete!

-------------------------------------
Opombe:

2 Ur. l. RS, št. 176/21 - UPB in 96/22 - odl. US.
3 Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku, opr. št. X Ips 3/2022-38 z dne 28. septembra 2022 (v nadaljevanju: zahteva).
4 Konkretni primer je še aktiven in Odvetniška pisarna Senica v tej zadevi zastopa stranko. Zaradi tega se do vsebinskega vidika opredeljujem na splošno in na kratko.
5 Postopek je urejen v XXXI. poglavju ZKP z naslovom "Postopek za izročitev obdolžencev in obsojencev".
6 Republika Slovenija je EKČP ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, Ur. l. RS - MP, št. 7/94.
7 Zahteva, 10. točka na četrti strani.
8 Iz statistike ESČP izhaja, da je sodišče zoper Rusko federacijo v letu 2021 izdalo 232 sodb, jo od tega 219-krat obsodilo, največkrat izmed vseh članic Sveta Evrope, https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_2021_ENG.pdf (18. 11. 2022). Vzorec se ponavlja tudi v prejšnjih letih.
9 Prim. sodbo ESČP v zadevi Navalnyye proti Rusiji, opr. št. 101/15 z dne 17. oktobra 2017.
10 Prim. Satter, D.: Russia's Abuse of Interpol, Russia Studies Centre, Policy Paper No. 6 (2015), The Henry Jackson Society, junij 2015, https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2015/07/Russias-Abuse-of-Interpol.pdf .
11 Gre za očitek poneverbe po 160. členu Kazenskega zakonika Ruske federacije.
12 Zahteva, 9. točka na četrti strani.
13 Ki meji na gotovost.
14 Prim. 14. točko prvega odstavka 522. člena.
15 Prim. sodbo ESČP v zadevi Othman (Abu Qatada) proti Združenemu kraljestvu, opr. št. 8139/09 z dne 17. januarja 2012, par. 285.
16 Mislim, da bi moral vsak slovenski pravnik vsaj enkrat na leto na glas prebrati legendarni roman Franza Kafke s pomenljivim naslovom "Proces". Tisto, kar človeka v resnici psihično zlomi, je negotovost in neskončno čakanje na odločitev. Pomislite, kako ste se počutili tistih pet minut med tem, ko je učiteljica stopila v razred in imela v roki popravljene teste, do trenutka, ko vam je sporočila oceno. Kaj mislite, kako se počuti človek, ki je tri leta v izročitvenem postopku?
17 Prim. sklep Ustavnega sodišča, opr. št. U-I-779/21-8 z dne 7. aprila 2022.
18 Zahteva, 13. točka na deveti strani.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.