c S

Ministrstvo za pravosodje se ne strinja z oceno Računskega sodišča

01.04.2022 07:03

Ministrstvo za pravosodje je danes prejelo Revizijsko poročilo Nova sodna stavba v Ljubljani. Prav tako smo prejeli odgovor Računskega sodišča RS na ugovor ministrstva zoper revizijska razkritja predloga Revizijskega poročila Nova sodna stavba v Ljubljani, katerega je ministrstvo Računskemu sodišču posredovalo 10.2.2022. Računsko sodišče je sprejelo ugovor ministrstva v kar osmih od 14-ih primerov.

Glede na to, da smo na ministrstvu revizijsko poročilo šele prejeli, zaenkrat podrobnih komentarjev ne moremo podati. Odzivno poročilo bomo pripravili v roku, ki je 90 dni od prejema revizijskega poročila. Trenutno lahko le izpostavimo, da se z oceno o neučinkovitosti nikakor ne strinjamo, in menimo, da je zastarela, oziroma nikakor ne odraža dejanskega stanja.

Računsko sodišče je z revizijo pričelo s Sklepom o izvedbi revizije 19.6. 2020, in sicer s ciljem, da  izreče mnenje o učinkovitosti Ministrstva za pravosodje pri realizaciji projekta nove sodne stavbe v Ljubljani v obdobju poslovanja od 1.1.2006 do 31.12.2020.

Revizija je potekala skoraj dve leti, zato ocena o neučinkovitosti ni več skladna z dejanskim stanjem na tem projektu, saj  je Ministrstvo za pravosodje po obdobju revizije  v letu 2021 izvedlo predhodne arheološke raziskave na lokaciji Bežigrajskega dvora, izdelalo dopolnitev geotehničnega poročila in  skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor dokončalo javni projektni enostopenjski natečaj.

Ob tem je potrebno še izpostaviti, da je Ministrstvo za pravosodje ministrstvo, ki je v letih revidiranja doživelo največ reorganizacij, katere so tudi pomembno vplivale na področje zagotavljanja prostorov pravosodnih organov in izvedbo investicij zanje. Ministrstvo za pravosodje je namreč leta 2012 postalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, s tem pa je prevzelo v upravljanje in investicije tako pravosodnih organov kot tudi vseh drugih organov, s katerimi je do tedaj upravljalo Ministrstvo za javno upravo.  Šele od novembra 2014,  z odcepitvijo Ministrstva za javno upravo, je Ministrstvo za pravosodje ponovno začelo delovati kot samostojno ministrstvo, in takrat tudi ustanovilo novo službo za nepremičnine in investicije pravosodnih organov. Le-ta je morala na novo začeti z nalogami zagotavljanja prostorskih pogojev pravosodnih organov in izvajanja investicij, predvsem pa na novo zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje investicij.

Leta 2015 je ministrstvo določilo prioritete investicij in začelo z izvajanjem dveh velikih investicij - izgradnjo ženskega zapora na Igu in moškega na Dobrunjah. Po začetku izdelave projektnih dokumentacij za obe investiciji je ministrstvo, že pred začetkom revizije v letu 2019, znova zagnalo še eno veliko investicije - izgradnjo Nove sodne stavbe v Ljubljani, s katero se bo rešila že več let izpostavljena prostorska problematika pravosodnih organov - prvostopenjskih sodišč v Ljubljani, ki delujejo na razpršenih lokacijah in v najetih prostorih. Ob tesnem sodelovanju z uporabniki je bila v letu 2020 izdelana prostorska preveritev in predlog idejne zasnove objekta, z usmeritvami za nadaljnje načrtovanje. To smo uvrstili med podlage za izdelavo natečajne naloge in razpisne dokumentacije za izvedbo Javnega projektnega enostopenjskega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za Novo sodno stavbo v Ljubljani, ki pa še ni pravnomočno zaključen, zato tudi projektant še ni izbran. Projektna dokumentacija bo izdelana in gradbeno dovoljenje  pridobljeno v obdobju 2022 – 2024, izgradnja pa bo predvidoma potekala v obdobju 2024 – 2027.

Ministrstvo za pravosodje si je ves čas prizadevalo, da se vse tri investicije prepozna kot strateške investicije Republike Slovenije. Pri tem smo bili uspešni, saj so vse tri investicije uvrščene na seznam strateških investicij za okrevanje gospodarstva, ki jih je leta 2020 potrdila Vlada RS.

  • Ministrstvo za pravosodje