Oktober 2012, številka 10-2 / letnik X.  

Nihil iniquius venali iustitiae.
Nič ni bolj krivično od kupljive pravičnosti (tj. sodstva).

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  Portal FinD-INFO
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Brezplačen ogled preteklih spletnih seminarjev za učinkovito delo s portalom IUS-INFO
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Vlada je Ministrstvu za pravosodje in javno upravo zaradi razkritih nepravilnosti v stečajnih postopkih naložila spremembo insolvenčne zakonodaje v smeri večje transparentnosti. Minister Senko Pličanič bo spremembe zakonodaje predlagal do konca meseca. VEČ

Zakon o Slovenskem državnem holdingu, ki bo moral zaradi veta DS vnovič čez parlamentarno sito, obeta pa se mu tudi referendum, bi lahko bil postavljen pred novo preizkušnjo. Po ocenah Rajka Pirnata z ljubljanske pravne fakultete bi lahko bil zakon namreč ustavno sporen. VEČ

Predlog državnih proračunov za 2013 in 2014, ki ga je prejšnji teden sprejela vlada, je trenutno v fazi redakcijskih popravkov in bo še ta teden posredovan v DZ, so povedali na ministrstvu za finance. Proračunski odhodki so prihodnje leto načrtovani v višini 9,6 milijarde evrov, za leto 2014 pa v višini 9,3 milijarde evrov. VEČ

Ministrstvo za notranje zadeve ne pripravlja sprememb tožilskega zakona, ki bi povečevale pristojnosti ministra pri kadrovanju na državnih tožilstvih in zmanjševale pristojnosti generalnega državnega tožilca. VEČ

Socialni partnerji so se v nadaljevanju pogajanj o pokojninski reformi, na katerih so obravnavali problematiko poklicnih pokojnin, dogovorili, da bodo natančnejši odgovori na odprta vprašanja mogoči šele po določenih izračunih. Te naj bi po pričakovanju sindikatov dobili do konca tedna. VEČ

Ministrstvo za delo je v nadzoru dela zavoda za zaposlovanje v letih 2011 in 2012, ki ga je izvedlo junija letos, ugotovilo negospodarno in netransparentno ravnanje ter neskladja v evidencah. Ministrstvo je ugotovitve odstopilo pristojnim organom in zavodu naročilo izvedbo popravljalnih ukrepov. VEČ

Člani odbora DZ za pravosodje, javno upravo in lokalno samoupravo so se opredelili do predloga novele zakona o lokalnih volitvah, pri čemer so največ razpravljali o ustreznosti predloga za znižanje nadomestil članom oz. predsednikom in tajnikom občinskih volilnih organov. VEČ

Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar je vse poslanske skupine opozorila na sporno določbo pred kratkim predlaganega novega zakona o elektronskih komunikacijah, ki se nanaša na pooblastila policiji za poseg v komunikacijsko zasebnost uporabnikov. VEČ

Slovenija se zavzema za hitro uvedbo enotnega evropskega nadzora nad bankami v območju evra. Ta je zanjo pomembna tudi zato, ker je vzpostavitev tega nadzora eden od pogojev za neposredno dokapitalizacijo bank iz stalnega reševalnega mehanizma ESM. VEČ

Državno ali občinsko pravobranilstvo lahko že po obstoječi zakonodaji ob vložitvi zemljiškoknjižnega predloga pretvori listine v elektronsko obliko, so sporočili iz Notarske zbornice Slovenije. V Skupnosti občin Slovenije pa pravijo, da bi za ustanovitev občinskih pravobranilstev morali zaposlovati nove kadre. VEČ

Pri velikih in gospodarsko pomembnih projektih je bistveno, da vlada projekt odobri; tako je v vseh državah, po vsem svetu, je na zaslišanju v zadevi Patria povedal predstavnik Patrie za Slovenijo Reijo Niittynen. Je pa večkrat poudaril, da se v Patrii nikoli niso dogovorili za podporo "stranki" niti je nihče ni zahteval. VEČ

Po medijskih razkritjih domnevnih nepravilnosti v nekaterih stečajnih postopkih so upniki ovadili stečajnega upravitelja Igorja Bončino in sodnico Matejo Levstek ter ob tem napovedali tudi ovadbo sodnice Jelke Rozman ter upravitelja Braneta Goršeta, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče ta teden že suspendiralo. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:


Novela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) je začela veljati 6. oktobra, sprejeta pa je bila z namenom zagotovitve pravne podlage upravljavcem nepremičnega premoženja države za pripravo načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem, pa tudi z namenom zagotavljanja možnosti samoupravnim lokalnim skupnostim, da razvijejo industrijsko obrtne cone in s tem spodbudijo investitorje k nakupu ali najemu nepremičnega premoženja znotraj njih. Poenostavljeni naj bi bili tudi postopki brezplačnih prenosov nepremičnega premoženja med državo in samoupravnimi lokalnimi skupnostmi.
Novela med drugim narekuje, da je upravljavec premičnega premoženja tisti subjekt, ki premoženje dejansko uporablja in ga ima evidentiranega skladno s predpisi. Določena je obvezna priprava načrta pridobivanja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države, ne pa tudi najemov nepremičnega premoženja.
Po novem lahko samoupravne lokalne skupnosti sklepajo pravne posle v zvezi s stvarnim premoženjem tudi izven načrta ravnanja (12. člen).
Spremenjena je višina vrednosti stvarnega premoženja, ki ga je potrebno oceniti pred izvedbo postopka razpolaganja - skladno z novelo bo potrebno oceniti nepremično premoženje v posamični vrednosti nad 10.000 evri in premično premoženje v posamični vrednosti nad 5.000 evri. Cenitev po novem ne bo potrebna tudi takrat, kadar se premoženje države oziroma samoupravne lokalne skupnosti odsvoji brezplačno, s tem pa se zmanjšajo stroški tovrstnih postopkov.
Nov drugi odstavek 28. člena omogoča oddajo nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti v najem pod ocenjeno vrednostjo.
Evidenco nepremičnega premoženja v lasti države in v lasti drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je država, bo spet vodilo ministrstvo, pristojno za upravo.
Novela je razveljavila Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS).

Novela ZSPDSLS je spremenila tudi 74. člen Zakona o sodiščih (ZS). Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije (ZJNepS) je namreč določil, da 1. junija 2011 preneha veljati omenjeni člen v delu besedila, ki se glasi "in prostorskih", sedaj pa je novela ZSPDSLS enako besedilo znova dodala v člen.

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-74/12-6 delno razveljavilo peti odstavek 98. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in sicer je razveljavilo besedi "tožbo ali". Citirani odstavek namreč določa, da sodišče odvetniku, ki vlogi ni predložil pooblastila, ne dovoli, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, ampak tožbo ali pravno sredstvo takoj zavrže. Vrhovno sodišče je poudarilo, da je obstoj veljavnega pooblastila procesna predpostavka, na katero pazi sodišče po uradni dolžnosti. Sklenilo je, da zavrženje tožbe v konkretnem primeru ni ovira za njeno ponovno vložitev, vendar ima ob součinkovanju s togimi in kratkimi prekluzivnimi roki za vložitev številnih tožb iz civilnih in tudi delovnih in socialnih razmerij izpodbijana določba učinke posega v pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave Republike Slovenije (URS). Sankcija iz petega odstavka 98. člena ZPP prizadene najprej stranko, odvetnika pa šele sekundarno in pogojno, če bo stranki odškodninsko odgovarjal zaradi opustitve predložitve pooblastila, ki je onemogočila meritorno odločanje o njeni pravici.

Vlada RS je sprejela dva nova poslovnika in sicer Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu in Poslovnik sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Oba poslovnika sta začela veljati 9. oktobra. Določata, da sta sveta posvetovalni telesi vlade, njuna naloga je sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politike in strategije RS na področju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Oba sveta sestavljajo predsednik, podpredsednik in 19 članov, poslovnika pa v 5. členu prvič urejata predčasno razrešitev članov.

6. oktobra je začel veljati nov Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki ne določa samo načina uveljavljanja davčnih olajšav, ampak tudi vrste vlaganj, ki štejejo za vlaganja v raziskave in razvoj. Vsebuje obrazec za uveljavljanje teh davčnih olajšav, v zvezi z njim pa tudi metodologijo za njegovo izpolnjevanje in način predložitve obrazca davčnemu organu. V obrazcu morajo biti prikazani posebej podatki o stroških vlaganj v notranje raziskovalne in razvojne dejavnosti zavezanca ter stroških za nakup raziskovalnih in razvojnih storitev.

V duhu varčevanja se s 15. oktobrom zapira veleposlaništvo Republike Slovenije v Helsinkih, po navedbah zunanjega ministrstva pa si bodo kljub temu na ministrstvu še naprej prizadevali za krepitev in poglabljanje odnosov z Finsko. Republika Slovenija je zaprla tudi konzulat v Iraklionu.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDR?

Besedilo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR) je od svoje objave leta 2002 doživelo že šest vplivov. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZDR.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 7 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 79. člena ZDR pred in po spremembi.
 
 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU


Veljati je začel Evropski mehanizem za stabilnost (EMS), ki naj bi predstavljal temelj evropskega požarnega zidu in sestavni del strategije za zagotovitev finančne stabilnosti v območju evra. EMS bo s 700 milijardami evrov največji svetovni finančni instrument, ki naj bi z vrsto ukrepov finančne pomoči zagotavljal stabilnost državam članicam evrskega območja v finančnih težavah. VEČ

Države članice bodo po novem morale določene informacije glede goljufij v zvezi z denarjem, ki izvira iz skladov EU, posredovati Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF). Obveznost poročanja izhaja iz sporazuma med Evropskim parlamentom, Komisijo in Svetom, ki ga je potrdil tudi Odbor za nadzor proračuna. VEČ

Evropska komisija je 8. oktobra odprla javno posvetovanje glede določenih znižanih stopenj DDV. Državljani, podjetja in drugi zainteresirani lahko o tem podajo svoje mnenja in tudi predloge o bodočih spremembah pravil na tem področju. Rezultati posvetovanja, ki bo trajalo do 3. januarja 2013, se bodo upoštevali pri reformi DDV v EU. VEČ

Komisija EU in evropski ministri, pristojni za pomorsko politiko, so sprejeli evropsko agendo za ustvarjanje rasti in delovnih mest v morskem in pomorskem sektorju. Agenda se osredotoča na rastoče sektorje, ki imajo velik potencial za nova delovna mesta in rast. Ti sektorji so obnovljive energije morskih virov, akvakultura, modra biotehnologija, obalni turizem in rudarjenje na morskem dnu. VEČ

Evropska komisija je začela s kampanjo o zamudah pri plačilih, z njo pa želi spremeniti odnos javnih organov in podjetij do tega vprašanja, torej da bi račune plačevali pravočasno. Kampanja naj bi ponudila podjetjem informacije o ukrepih za zagotavljanje pravočasnih plačil po direktivi o zamudah pri plačilih. V ta namen pripravljajo vrsto seminarjev v državah članicah. VEČ

Sprejeta je bila Direktiva o sirotah (avtorskih delih, za katera avtorji niso znani), ki je pomemben dosežek pri ustvarjanju digitalnega enotnega trga. Direktiva bo začela veljati v naslednjih tednih, po njeni objavi v Uradnem listu EU. VEČ

Predsednik Sveta EU Herman Van Rompuy je podal svoje mnenje o izvajanju junijskega Dogovora o rasti in delovnih mestih. Dogovor naj bi omogočal, da se usmeri napore v skladen pristop do nujnih ukrepov na vseh področjih, ki lahko bistveno prispevajo k zagonu gospodarstva. VEČ

Svet EU je sprejel Direktivo o energetski učinkovitosti, ki postavlja skupen okvir ukrepov za promocijo energetske učinkovitosti v Uniji z namenom, da se do leta 2020 doseže 20% prihranek energijske porabe EU. VEČ

Svet je sprejel tudi uredbo, ki modernizira in izboljšuje Evropski sistem za standardizacijo (VEČ), in uredbo, ki spreminja evropsko shemo carinskih olajšav za države v razvoju. VEČ

Evropska komisija je sprejela Akt o enotnem trgu II, v katerem predlaga dvanajst nujnih ukrepov, ki bi jih bilo treba čimprej sprejeti. Ukrepi se osredotočajo na štiri glavne dejavnike za spodbujanje rasti, zaposlovanja in zaupanja. VEČ

Na sodišču EU so sodniki v zadevi C-321/11 podali sodbo, da je treba potnikom povezovalnih letov plačati odškodnino, če jim je bilo vkrcanje zavrnjeno zaradi zamujanja prvega leta. Izplačilo odškodnine za zavrnitev vkrcanja pa se ne nanaša le na primere zaradi prevelikega števila rezervacij, temveč tudi na položaje, ki so povezani z drugimi, predvsem operativnimi razlogi. V sodbi je bila uporabljena Uredba na področju odškodnine in pomoči potnikom. VEČ

V zadevi C-22/11, ki prav tako obravnava odškodnine za zavrnitev vkrcanja, pa so sodniki sodišča EU odločili, da mora letalski prevoznik izplačati odškodnino potnikom v primeru, da jim je bilo vkrcanje zavrnjeno zaradi prerazporeditve njihovega leta, ker je dva dni pred tem na letališču potekala stavka. Odškodnina za zavrnitev vkrcanja se po mnenju sodnikov ne nanaša le na primere prevelikega števila rezervacij, ampak tudi na zavrnitve zaradi drugih, npr. operativnih razlogov. V sodbi je bila uporabljena Uredba na področju odškodnine in pomoči potnikom. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Višjega delovnega in socialnega sodišče Ljubljana, ki obravnava obstoj delovnega razmerja:

Višje sodišče je ugodilo pritožbi delodajalca (tožene stranke) zoper prvostopenjsko sodbo, s katero je to sodišče ugotovilo obstoj delovnega razmerja med strankama ter toženi stranki naložilo, da je dolžna obračunati in plačati prispevke za obvezno socialno zavarovanje ter mu navedeno obdobje vpisati v delovno knjižico. Tožnikov tožbeni zahtevek za ugotovitev, da delovno razmerje med strankama še vedno traja, je prvostopenjsko sodišče zavrnilo. VEČ
 
 

 
  Portal FinD-INFO Finance in davki


Dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča kot protišpekulativna dajatev

Med številne novosti in spremembe, ki jih je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), sodi tudi davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča. V skladu s 135. členom ZUJF se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Davčna stopnja davka je odvisna glede na čas, ki je pretekel od prodaje do dneva spremembe namembnosti zemljišča.

Več vsebin s finančnega in davčnega področja najdete na portalu FinD-INFO.
 
 

 
  IUS KOLUMNA


Če ste spregledali aktualno včerajšnjo kolumno z naslovom O prepovedih izpod peresa sodnika Martina Jančarja, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Danes hočemo dosegati družbene cilje hitro, tako rekoč »instant«, pri čemer pogosto sploh ne upoštevamo realnosti življenja in njegove dinamike, če jo kdo od tistih, ki pri postavljanju prepovedi sodeluje, sploh zaznava. Me prav zanima, ali je bila izvršena kakršnakoli študija o življenju mladostnikov in razlogih za takšna ali drugačna vedenja, preden se je postavljalo takšne ali drugačne prepovedi. Verjetno ne." VEČ


Vabljeni tudi h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


Vabimo vas, da se prijavite na BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR v živo, ki bo v torek, 16. oktobra 2012, od 13.30 do 14.00.

IUS-INFO: Učinkovita uporaba iskalnika

Na spletnem seminarju bomo predstavili različne načine in metode iskanja informacij. Podrobneje bomo preučili zahtevnejša iskanja, ki pripeljejo do manjšega števila zadetkov in natančnejših rezultatov. S pomočjo iskalnih operatorjev, kazal, filtrov in iskanj po poljih bomo skupaj odkrivali majhne skrivnosti uspešnega iskanja po velikem naboru koristnih informacij portala IUS-INFO. S pomočjo različnih orodij bomo uporabili pravilne načine iskanja vseh vrst vsebin in na koncu odgovorili tudi na vsa vprašanja, ki bodo ostala še neodgovorjena. VEČ
 
 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


5. oktober 2012 Rast cen življenjskih potrebščin v RS avgusta 2012 v primerjavi s prejšnjim mesecem
  + 0,7 %
1. oktober 2012 Priznana obrestna mera (variabilni del) za obresti na posojila med povezanimi osebami, oktober 2012: za EUR do 12 mesecev
  0,77214 % 0,64929 %
1. oktober 2012 Priznana obrestna mera (variabilni del) za obresti na posojila med povezanimi osebami, oktober 2012: za USD do 12 mesecev
  1,02950 % 0,96675 %
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite berzplačen Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.