Marec 2012, številka 3-3 / letnik X.  

Falsus in uno, falsus in omnibus.
Zlagan v enem (primeru), zlagan v vseh (primerih).

  V tej številki  
 
•  Aktualno
•  Pregled zakonodaje
•  IUS-INFO Čistopisi
•  Novi zakoni
•  Strokovni članki
•  Pravo EU
•  Sodna praksa
•  IUS Kolumna
•  Dogodki
•  Številčni podatki
•  Nasvet
 

  Vstopite v:  
 
•  IUS-INFO
•  FinD-INFO
•  IUS-INFO Prekrški
 

  IUS News  
 
•  Prijava
•  Odjava
•  Arhiv IUS News
•  Priporoči prijatelju
 

  Ne spreglejte:  
 
Besedilo Družinskega zakonika (DZ)
 


 
  AKTUALNO


Pomembnejše pravne novice tega tedna

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti dela predpisa o zneskih povračil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi, ki jo je vložil sindikat državnih organov. V skladu z zakonom lahko reprezentativni sindikat sproži postopek za presojo, če so ogrožene pravice delavcev, a tega po mnenju sodišča predlagatelj ni izkazal. VEČ

Državni zbor RS je včeraj sprejel novelo Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN), ki med drugim omejuje nekatere pristojnosti AUKN. Po navedbah vlade gre za prehodno rešitev do sistemske ureditve področja. VEČ

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so s svoje spletne strani umaknili predstavitev družinskega zakonika, ki so jo pripravili v okviru ministrstva. Razlog za umik predstavitve je, kot so navedli, da ministrstvo ne sodeluje v referendumski kampanji. Podrobnejših komentarjev pa ne dajejo. VEČ

Vlada naj bi danes obravnavala predlog sklepa, s katerim bi ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo kot pristojnemu organu naložila, naj do morebitne drugačne odločitve vlade ne vloži predloga za začetek postopka za ratifikacijo Acte. Na dnevnem redu sta tudi predlog zakona o fiskalnem pravilu in pomladanska napoved gospodarskih gibanj. VEČ

Minister za pravosodje in javno upravo Senko Pličanič je zadovoljen, da so v primeru Vaskrsić na vrhovnem sodišču pristopili k problemu enako odločno kot na vladi. Pri tem opozarja, da ni in ne sme biti namen hitri javni linč kogarkoli - institucij ali posameznikov. Kot tudi pravi, so takšni primeri priložnost, da zadeve še enkrat analiziramo. VEČ

Podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto je zaradi velikega zanimanja javnosti in zlasti z namenom, da se raziščejo vsa sporna dejstva glede izvršilnih postopkov in dražbe nepremičnin v primeru Zorana Vaskrsića, odredila službeni nadzor. Kot je pojasnila, nadzor ne bo zajemal pravilnosti uporabe procesne in materialne zakonodaje. VEČ

Predsednica komisije DZ za nadzor obveščevalnih služb Melita Župevc po sredinem zasedanju komisije ni želela pojasniti, ali v vladi res razmišljajo o združitvi obeh slovenskih obveščevalnih služb, saj je bila seja zaprta za javnost. Kot pravi, bodo skrbno spremljali vse, kar se bo dogajalo v teh službah, predvsem kar se tiče reorganizacije. VEČ

V Komisiji za preprečevanje korupcije in v Nacionalnem preiskovalnem uradu pozivajo prijavitelje korupcije, naj se obrnejo neposredno na pristojne institucije. Javno razkrivanje postopkov, poskusov, dokumentov ali imen, preden so s tem seznanjene pristojne institucije, namreč pogosto oteži oz. onemogoči učinkovite uradne postopke, opozarjata. VEČ

Inšpektorji so lani v zvezi z nezakonitim ravnanjem z odpadki uvedli 217 prekrškovnih postopkov. Poleg nezakonitega odlaganja so v to statistiko zajeta tudi druga nezakonita ravnanja z odpadki. Skupni znesek izrečenih glob pa je znašal 468.000 evrov. VEČ

Na nedeljskih nadomestnih županskih volitvah so v petih občinah že dobili nove župane, v petih pa bo odločal drugi krog, ki bo predvidoma 25. marca. Nove župane so po še neuradnih podatkih izvolili v Metliki, Železnikih, Polzeli, Radečah in Mirni Peči. Znova pa bodo na volišča odšli v Slovenj Gradcu, Krškem, Dupleku, Bovcu in Destrniku. VEČ
 
 

 
  PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE


Med novejšimi vsebinami posebej izpostavljamo:

Nedavno sprejeta Uredba o zelenem javnem naročanju je že doživela prve spremembe, ki se tičejo v glavnem prilog predpisa. Novosti so začele veljati 10. marca, z njimi pa se jasneje določa standard ekološko pridelanega živila. Ta zdaj ni več vezan na težo sestavin ampak na ekološki način pridelave. Spremembe tako npr. določajo, da morajo biti higienski papirnati proizvodi izdelani na osnovi 100% predelanih papirnih vlaken ali iz primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov, opredeljen je tudi način dokazovanja le-tega. Nadomeščeni sta prilogi o temeljnih okoljskih zahtevah za čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila ter o okoljskih merilih za postopke javnega naročanja, v katerih naročnik temeljne okoljske zahteve vključi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe. VEČ

Merila za visokošolsko transnacionalno izobraževanje določajo podrobne pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI).  VTI se lahko izvaja kot franšiza ali v kateri drugi obliki, ki izpolnjuje pogoje iz 33.c člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis). Predpis vsebuje obvezne sestavine pogodbe za izvajanje VTI in seznam prilog, ki morajo biti pogodbi dodane. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu po obravnavi vloge sprejme odločitev glede izdaje soglasja k pogodbi za izvajanje VTI, zoper odločbo je možna pritožba na pritožbeno komisijo agencije v 30 dneh od vročitve odločitve sveta agencije. Agencija vodi javno evidenco sklenjenih pogodb in izdanih soglasij, podlago za vpis v javno evidenco pa predstavlja izdaja soglasja k pogodbi za izvajanje VTI. Merila bodo začela veljati 24. marca.

Nova razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije je prinesla pojasnilo glede letnega dopusta - zdravniku namreč pripada dodatni dopust iz naslova dela za delo z duševno motenimi osebami po 36. členu kolektivne pogodbe le, če se ta obremenitev pojavlja pretežni del delovnega časa.

14. marca je začela veljati Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti za leto 2012. Predpis se uporablja od 1. januarja letos dalje, velja za določen čas in že vnaprej zavezuje stranki pogodbe, da se bosta pripravljali na pogajanja za kolektivno pogodbo dejavnosti od leta 2013 dalje. Obenem spreminja Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti, saj prinaša dostavek glede stvarne veljavnosti: kolektivna pogodba velja tudi za delodajalca, ki opravlja strokovne tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, če je organiziran kot družba, v katerega so povezana javna podjetja, ki opravljajo katerokoli dejavnost iz prvega odstavka 2. člena kot glavno dejavnost.

14. marca je začela veljati tudi nova Uredba o izvajanju 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja, ki za odgovoren organ za uveljavljanje davčnih oprostitev iz 9. in 10. člena Sporazuma o statusu Organizacije Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in mednarodnega osebja določa carinski organ. DURS je 1.10.2011 namreč uvedel nov davčni informacijski sistem (eDIS), ki ne omogoča več vračila davkov, za katere je pristojen drugi organ in zato je bilo potrebno prenesti naloge v zvezi z oprostitvami davkov iz DURS na CURS.
 
 

 
  IUS-INFO ČISTOPISI


Ali ste prepričani, da uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo ZKP?

Besedilo Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je od svoje objave leta 1994 doživelo kar 31 posegov. Vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZKP.

ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 32 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, tako tudi bodoča verzijo čistopisa, ki začne veljati 14. maja 2012.
 
 

 
  NOVI ZAKONI - že objavljeni, vendar še ne veljajo


Obveščamo vas o novih zakonih in spremembah zakonov, ki so že bili objavljeni, vendar še niso stopili v veljavo ali se začeli uporabljati. Čistopise teh zakonov z vnesenimi spremembami si že lahko ogledate kot bodoče verzije čistopisov na portalu IUS-INFO.


 

 
  STROKOVNI ČLANKI


Izmed številnih strokovnih člankov priznanih slovenskih avtorjev, ki komentirajo aktualna pravna vprašanja iz teorije in prakse, smo izbrali:


 

 
  EVROPSKA UNIJA


Pravne novosti iz EU

Evropska komisija je predlagala nova pravila, ki bodo omogočila učinkovitejšo in širšo zaplembo sredstev in drugega premoženja, pridobljenega z nezakonitimi dejavnostmi. Nova pravila bodo med drugim okrepila zmožnost držav članic za zaplembo sredstev, ki so bila prenesena na tretje osebe. Prav tako bo lažje zapleniti sredstva, pridobljena z nezakonitimi dejavnostmi, tudi če je osumljenec pobegnil, pristojni organi pa bodo lahko začasno zamrznili sredstva, pri katerih obstaja tveganje, da bi brez ustreznega ukrepanja izginila. Po ocenah ZN je skupni znesek premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji v letu 2009, približno 2,1 bilijona USD oziroma 3,6 svetovnega BDP v tem letu. Večina tega umazanega denarja se "opere“ in nato ponovno investira v zakonito gospodarstvo, medtem ko se trenutno zamrzne ali zapleni manj kot 1 % premoženjskih koristi iz kaznivih dejanj. Tudi v EU so dobički iz organiziranega kriminala visoki, saj se v prometu s prepovedanimi drogami ustvarja okrog 100 milijard evrov dobička letno. VEČ

Z vse večjo povezanostjo EU prihaja tudi do vse več zakonsko urejenih osebnih razmerij, kot so poroke in partnerstva, kjer posamezniki prihajajo iz različnih držav. V EU je vsako leto 450.000 dedovanj, kjer so stranke državljani različnih držav, kar predstavlja 10 odstotkov vseh dedovanj, vrednost premoženja pa dosega 123 milijard evrov. Cilj nove zakonodaje na tem področju je olajšati odločanje o zakonodaji države, ki bo uporabljena v dediščinskih postopkih. Predlog Evropske komisije pravi, da naj velja zakonodaja tiste države, kjer je umrli imel običajno prebivališče, oseba, ki je živela v tujini, pa se bo lahko odločila, ali naj v zapuščinskih postopkih velja zakonodaja države, katere državljan je, ali tiste, v kateri je živela. Ob tem želi Komisija uvesti tudi evropsko potrdilo o dedovanju, s katerim bodo pravice dedičev oz. izvrševalcev oporoke priznane brez nadaljnjih formalnosti. VEČ

Evropski parlament je ustanovil poseben parlamentarni odbor za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja. Odbor ima enoletni mandat, da razišče razširjenost organiziranega kriminala, vključno z mafijskimi združbami, v finančnih sistemih, gospodarstvu in javni upravi ter pripravi predloge za boj proti temu pojavu. Nezakonito prisvajanje javnega denarja, prisotnost kriminalnih dejavnikov v javnem sektorju in razpredenost v gospodarstvu ter finančnem sistemu so nekatere od nevarnosti, ki jih prinaša organizirani kriminal v EU. VEČ

V torkovi popoldanski razpravi so evropski poslanci ostro obsodili nizozemsko spletno stran, kjer lahko uporabniki objavljajo svoje pritožbe glede priseljencev iz srednje in vzhodne Evrope, ki živijo v tej državi. Večina razpravljavcev je nizozemskega premiera Marka Rutteja pozvala, naj zavzame jasno stališče proti sporni spletni strani, glede katere so se predstavniki večine političnih skupin strinjali, da predstavlja kršitev evropskih vrednot in ogroža temeljne svoboščine državljanov Unije, kot sta pravica do svobodnega gibanja in pravica do nediskriminacije.

Zakonodaja za zmanjšanje razlik v plačah med ženskami in moškimi ter uvedba kvot za povečanje števila žensk v upravah podjetij in političnih telesih sta dva izmed predlogov, ki jih je Parlament sprejel z namenom zmanjšanja neenakosti med spoloma v EU. Parlament v resoluciji vnovič poziva k sprejetju zakonodaje, ki bi, če to ne bo urejeno na nacionalni ravni, uvedla kvote za povečanje zastopanosti žensk v upravah podjetij. VEČ

Finančni ministri EU so po dolgih pogajanjih vendarle sprejeli odločitev o zamrznitvi okoli pol milijarde evrov evropskih sredstev za Madžarsko z januarjem 2013, če država do junija ne bo ustrezno ukrepala za zmanjšanje presežnega javnofinančnega primanjkljaja. To je prvič, da se je unija odločila za ta ukrep. VEČ
 
 

 
  IZBRANO IZ SODNE PRAKSE


Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.


Izbrali smo judikat Vrhovnega sodišča RS, ki obravnava kršitev pravice do zaslišanja obremenilne priče:

Za kršitev pravice do zaslišanja obremenilne priče gre, če sodišče prepreči priči, da odgovori na vprašanja, ki so povezana z zadevo in pomembna za pravilno in zakonito odločitev, torej so materialnopravno relevantna. Ker je ocenilo, da vprašanja o finančnih virih določene gospodarske družbe niso pomembna za odločitev v tej zadevi, je utemeljeno in v skladu z drugim odstavkom 299. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) preprečilo priči, da bi odgovarjala na materialnopravno irelevantna vprašanja. VEČ
 
 

 
  IUS KOLUMNA


V primeru, da ste spregledali aktualno kolumno z naslovom O strokovnosti, sprenevedanju in navidezni resničnosti izpod peresa dr. Mateja Accetta, vas vabimo k branju.

Med drugim je zapisal: "Drugo oglišče je navidezna resničnost, kar je moje zbirno poimenovanje za celo paleto nečednosti, s katerimi ljudje prazno ali docela zlagano formo postavljajo pred vsebino. Ponarejene diplome, plagiirani ali docela siromašni magisteriji in doktorati, kreativno zaljšanje življenjepisov in kar je še podobnih prijemov, s katerimi se ustvarja videz neke navidezne strokovne podkovanosti ali odličnosti, ki pa ima ravno zato v razmerju do prvega oglišča tudi negativni »vpliv opazovalca«. Več ko je lažnih ali neprepričljivih zatrjevanj strokovne podkovanosti, nižja je vera v strokovnost kot tako, nižja ko je vera v pomen in veljavo stroke, lažje se zdi zatrjevanje neke navidezne resničnosti." VEČ

 

 
  DOGODKI


Za vas izbiramo zanimive seminarje, konference in izobraževanja z različnih pravnih področij:

NAPOVEDNIK DOGODKOV


 

 
  SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI


IUS-INFO TABELE in LESTVICE pregledno prikazujejo vse pomembne številčne podatke na enem mestu, tako lahko npr. za lažje določanje zneskov, katerih višina je odvisna od višine povprečne mesečne plače v RS, kot so:
- denarne kazni skladno s 47. členom KZ-1,
- denarne kazni za žalitev sodišča po 78. členu ZKP ali
- posebno hudi prekrški po 72. členu ZTro,
uporabite tabelo Povprečna plača v RS.


Pregled novih vrednosti:


9.3.2012 Rast cen življenjskih potrebščin v RS za februar 2012 glede na januar 2012
  + 0,6 %
13.3.2012 Minimalna zajamčena donosnost na čisto premijo PDZ za februar 2012 - letna
  1,56 %
13.3.2012 Minimalna zajamčena donosnost na čisto premijo PDZ za februar 2012 - mesečna
  0,13 %
1.4.2012 Dvig specifične trošarine na cigarete (EUR za 1000 kosov)
  21,1500 21,8833
1.4.2012 Dvig proporcionalne trošarine na cigarete (za zavojček)
  45,3113 % 45,6346 %
1.4.2012 Dvig trošarine na cigarete, katerih drobnoprodajna cena je nižja od 2,81 eura (EUR za 1000 kosov)
  83,0000 86,0000
 

 

 
  DOBRO JE VEDETI


Priporočite Tednik IUS-INFO!

Na povezavi Priporoči prijatelju lahko omogočite tudi svojim prijateljem in sodelavcem brezplačno redno tedensko informiranje o vseh pomembnih novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.
 
 

 

© 1989-2012 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.