c S

Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1)

07.02.2024

Državni zbor je 30. januarja 2024 sprejel Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), ki se bo uveljavil 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem bo prenehal veljati Zakon o tržni inšpekciji (ZTI). Po navedbah Vlade kot predlagateljice ZTI-1 je cilj slednjega izboljšati ureditev, ki določa organiziranje, pristojnosti in naloge inšpektorata, pooblastila inšpektorjev, postopek nadzora ter inšpekcijske ukrepe. ZTI-1 upošteva tudi zahtevo po odpravi ugotovljenih podvajanj v ureditvi inšpekcijskega nadzora po ZTI in Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

ZTI-1 ima pet poglavij: (1) Splošne določbe, (2) Organizacija inšpektorata, (3) Pravice in dolžnosti uslužbencev inšpektorata, (4) Postopek inšpekcijskega nadzora, (5) Pooblastila in ukrepi tržnega inšpektorja ter (6) Prehodna in končni določbi.

Splošne določbe

V splošnih določbah je opredeljena vsebina ZTI-1 (1. člen ZTI-1) in področje dela inšpektorata (2. člen ZTI-1). Tako je določeno, da inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo zlasti varstvo potrošnikov, trgovino, gostinstvo, obrt, posredovanje v prometu z nepremičninami, poštne storitve ter trg proizvodov in storitev. Poleg tega inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako določajo.

Organizacija inšpektorata

Inšpektorat vodi glavni tržni inšpektor (prvi odstavek 3. člena ZTI-1), inšpekcijski nadzor pa opravljajo tržni inšpektorji (drugi odstavek 3. člena ZTI-1). ZTI-1 določa, da ima pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora tisti uslužbenec inšpektorata, ki je imenovan v inšpektorski naziv in ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja. Tržni inšpektor je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (4. člen ZTI-1).

Po novem je določeno, da inšpektorat najmanj enkrat na leto izvede program rednega strokovnega izpopolnjevanja za tržne inšpektorje (prvi odstavek 5. člena ZTI-1); prej je veljalo, da mora inšpektorat vsako tretje leto izvesti program rednega strokovnega izpopolnjevanja (prvi odstavek 8. člena ZTI). Z ZTI-1 so bile odpravljene tudi določbe, po katerih je moral inšpektor opraviti pisni preizkus iz poznavanja vsebine programa rednega strokovnega izpopolnjevanja in po katerih je moral, če tega preizkusa ni opravil niti v drugem poskusu, znova opravljati strokovni izpit za inšpektorja (drugi in tretji odstavek 8. člena ZTI).

V ZTI-1 pogoji za (tržnega) inšpektorja (drugi odstavek 6. člen ZTI) niso več opredeljeni, saj jih že določata ZIN in Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) kot splošna predpisa.

Pravice in dolžnosti uslužbencev inšpektorata

Uslužbenec inšpektorata varuje poslovno in drugo tajnost ter tajnost vira prijave v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor (7. člen ZTI-1). S tem se dolžnost varovanja tajnosti vira prijave, ki je do zdaj veljala le za inšpektorje (16. člen ZIN), širi na vse javne uslužbence inšpektorata.

ZTI-1 je na novo uvedel institut stalne pripravljenosti za delo, ki je poseben delovni pogoj, pri katerem je tržni inšpektor, ki mu je pripravljenost odrejena, v pripravljenosti za delo. To pomeni dosegljivost tržnega inšpektorja po telefonu ali drugih sredstvih zaradi morebitnega prihoda na delovno mesto ali na kraj, na katerem je treba nujno opraviti inšpekcijski nadzor. Pripravljenost se tržnemu inšpektorju izjemoma odreja glede na potrebe delovnega procesa, upoštevajoč razmere na trgu (prvi odstavek 8. člena ZTI-1). Tržni inšpektor, ki je med pripravljenostjo poklican na delo, se v čim krajšem času zglasi na delovnem mestu ali kraju, na katerem je treba opraviti inšpekcijski nadzor (drugi odstavek 8. člena ZTI-1).

Postopek inšpekcijskega nadzora

Tržni inšpektor prednostno uvede inšpekcijski nadzor, če iz prijave ali drugih okoliščin konkretnega primera očitno izhaja oškodovanje večjega števila potrošnikov oziroma nastanek večje škode (9. člen ZTI-1).

Drugi odstavek 24. člena ZIN določa, da mora inšpektor ne glede na določbe zakona o splošnem upravnem postopku obravnavati tudi anonimne prijave. ZTI-1 pa zdaj določa, da tržni inšpektor opravi inšpekcijski nadzor v povezavi z anonimno prijavo, razen če je iz vsebine prijave in vseh preostalih okoliščin konkretnega primera mogoče sklepati, da je taka prijava očitno neutemeljena in neresnična. Razloge za neopravljen inšpekcijski nadzor tržni inšpektor zapiše z uradnim zaznamkom (10. člen ZTI-1).

Po novem zapisnik o inšpekcijskem pregledu lahko, če se v okviru pregleda ugotovijo znaki prekrška, poleg podatkov, ki jih predpisuje zakon, ki ureja splošni upravni postopek (76. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)), za potrebe izvedbe postopka o prekršku vsebuje tudi enotno matično številko občana in stalno oziroma začasno prebivališče, če je fizična oseba tujec, pa njegove rojstne podatke, državljanstvo in stalno oziroma začasno prebivališče (11. člen ZTI-1).

Pooblastila in ukrepi tržnega inšpektorja

Ker ima po 19. členu ZIN inšpektor pravico opraviti navidezni nakup le, če se na ta način lahko ugotovijo znaki prekrška oziroma podatki o kršitelju, zdaj ZTI-1 tržnemu inšpektorju podeljuje pravico opraviti tudi navidezni nakup blaga, storitev ali vzorcev blaga za potrebe izvedbe preverjanja skladnosti (neposredno ali s sredstvi za komuniciranje na daljavo, po potrebi s skrivno identiteto) (12. člen ZTI-1).

Poleg predstavljenega ZTI-1 določa, da če tržni inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in oceni, da bo z opozorilom dosežen namen ukrepa, najprej le opozori na nepravilnosti in njihove posledice ter določi rok za njihovo odpravo. Svoje ugotovitve, opozorilo in rok za odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, tržni inšpektor izvede druge ukrepe v skladu z zakonom (13. člen ZTI-1).

Odvzem vzorcev pa se po ZTI-1, če drugi predpisi ne določajo drugače, opravi tako, da se pri inšpekcijskem pregledu hkrati odvzameta vzorec za preverjanje skladnosti in vzorec za morebitno dodatno preverjanje skladnosti. Preverjanje skladnosti opravi strokovno usposobljena ustanova (prvi odstavek 14. člena ZTI-1).

V ZTI-1 pa ni več (smiselno enakih) določb, kot so v ZTI, glede pooblastil in ukrepov inšpektorja (členi 1121 ZTI), saj te ureja že ZIN kot splošni predpis.

Prehodna in končni določbi

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo ZTI-1, se končajo po ZTI (15. člen ZTI-1). Ta preneha veljati z uveljavitvijo ZTI-1 (16. člen ZTI-1), ta pa začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (17. člen ZTI-1).

Pripravil: Patricij Maček


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.