c S

Ukinjen solidarnostni prispevek

22.11.2023

Avgusta 2023 je bila zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami ter plazovi, zaradi katerih je nastala izjemna škoda, sprejeta novela > Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN), s katero so se določile dodatne rešitve za odpravo posledic naravnih nesreč. Kljub številnim novim ukrepom, ki so bili uvedeni z novelo, pa ta ni vsebovala vseh potrebnih ukrepov, zato je bil istega meseca sprejet nov Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Zaradi odprave nekaterih nedoslednosti novega zakona in zaradi želje po učinkovitejšem izvajanju ukrepov posledic naravne nesreče je bila sredi novembra sprejeta novela A omenjenega zakona.

Novela najprej – v novem 1.a členu – določa prednostno izvajanje vseh upravnih postopkov, ki so potrebni za zagotovitev interventnih ukrepov.

V 5. poglavju, ki se nanaša na Zakon o javnih financah (ZJF), je dodan nov ukrep, in sicer predplačila za obnovo stanovanj (24.a člen). Določena so predplačila lastnikom stanovanj (ki so fizične osebe), in sicer za poškodovana ali uničena stanovanja, v katerih je na dan 31. julija 2023 imela stalno prebivališče vsaj ena oseba. Predplačilo v višini 20 % ocenjene škode (če ta znaša več kot 6000 evrov) se za posamezno stanovanje izplača lastniku stanovanja –oziroma če je lastnikov več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov. Izplačila predplačil izvede Finančna uprava RS. Z novelo sta določena še dokončen poračun (24.c člen) in vračilo sredstev (24.č člen). Vračilo sredstev lahko izvedejo lastniki stanovanj sami, če so ocenili, da do sredstev niso upravičeni, ali tisti, ki sredstev iz državnega proračuna ne želijo; lahko pa vračilo odredi tudi ministrstvo z odločbo. Določena je tudi možnost obročnega vračila sredstev, pri čemer obdobje vračanja ne sme biti daljše od 12 mesecev.

Nov ukrep je tudi nadomestilo za stroške bivanja v drugi stanovanjski enoti (59.b člen). Gre za mesečna izplačila v pavšalnem znesku, katerega višina je odvisna od števila članov gospodinjstva. Nadomestilo za stroške bivanja se dodeli za čas začasnega bivanja v drugi stanovanjski enoti, vendar največ za eno leto z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. O dodelitvi nadomestila za stroške bivanja odloči občina, v kateri ima prosilec za nadomestilo za stroške bivanja stalno prebivališče, na podlagi vloge za dodelitev nadomestila za stroške bivanja, višina nadomestila pa znaša od 150 evrov za 1- in 2-člansko gospodinjstvo do največ 250 evrov za 5- in veččlansko gospodinjstvo. Rok za vložitev vloge za dodelitev nadomestila za stroške bivanja je 2. junij 2024.

Pomembna novost, ki jo uvaja novela, je tudi nova ureditev dodatnih upravičencev do sredstev. Ne glede na 44.e člen ZOPNN so za namen odprave posledic poplav in plazov upravičenci do sredstev za odpravo posledic škode na strojih in opremi ter škode, nastale zaradi poškodovanja ali uničenja zalog pri društvih in ustanovah, tudi društva in ustanove, ki so bili prizadeti v poplavah in plazovih (tako novi 71.a člen). Novela tako ureja višino povrnitve škode društvom in ustanovam (in sicer največ v višini 50 % škode na strojih in opremi ter 60 % škode, nastale zaradi poškodovanja ali uničenja zalog), program odprave posledic, financiranje tega programa in postopek dodelitve sredstev (novi 71.b do 71.i člen).

Urejena je tudi plačana odsotnost prostovoljca (novi 71.j člen). Prostovoljec, ki je opravljal prostovoljsko delo zaradi odprave posledic poplav in plazov v okviru občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite in prostovoljnega gasilskega društva, ima pravico do plačane odsotnosti z dela za največ sedem delovnih dni, ki jo lahko izkoristi do 31. decembra 2023. Prostovoljec izkazuje upravičenost do odsotnosti na podlagi potrdila o opravljenem prostovoljskem delu občine, občinskega ali regijskega štaba Civilne zaščite, prostovoljnega gasilskega društva ali na podlagi delovnega naloga iz aplikacije Poplave 2023. Izplačana nadomestila plač prostovoljcev Republika Slovenija povrne v celoti.

Poglavje o začasnih ukrepih na področju socialnega varstva se dopolnjuje z novim 82.a členom, ki ureja sofinanciranje kritja stroškov materiala in storitev zaradi posledic poplav in plazov.

Spremenjena je določba o solidarnostni delovni soboti (101. člen), in sicer se ukinja prispevek delodajalca za delo na solidarnostno soboto, tako da sredstva za omilitev škode prispevajo samo tisti delavci, ki so v delovnem razmerju pri pravnih in fizičnih osebah v Sloveniji in ki delajo na solidarnostno soboto v letu 2023 ali 2024 oziroma preko polnega oziroma dogovorjenega delovnega časa. Prispevek delavca za Sklad za obnovo Slovenije je znesek plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote. Od plače delavca za opravljeno delo v okviru solidarnostne delovne sobote se ne plačajo dohodnina in obvezni prispevki za socialno varnost.

S črtanjem 102. člena se ukinja ukrep obveznega solidarnostnega prispevka, črtajo pa se tudi kazenske določbe za ta prispevek (črtanje 162. člena).

Z novelo se ureja tudi pridobivanje osebnih podatkov (59.a člen), ravnanje z onesnaženo zemljino (62.a člen), z dopolnitvijo 18. poglavja o začasnem ukrepu povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu, pa se na podlagi novega 143.a člena omogoča obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev s strani delavca v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev.

Novela v novih členih od 151.a do 151.č ureja še vprašanje objektov za odstranitev zaradi izkazane visoke ogroženosti zaradi poplav, erozije, plazenja in s tem povezane velike nevarnosti porušitve ali znatnega poškodovanja objektov, s čimer bi lahko nastale škodljive posledice za življenje in zdravje ljudi. Odstranitev se odredi na podlagi strokovnega mnenja (151.b člen), odstranitev objektov pa se uresničuje na podlagi javne koristi, ki je konkretizirana z razlastitvenim namenom.

V novem 21.a poglavju je določen začasni ukrep na področju kmetijstva, in sicer se ureja prevoz donirane krme (155.a člen).

Novela je začela veljati 21. novembra 2023.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.