c S

Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov

05.04.2024 Cilj druge novele > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je preprečiti in zmanjšati uporabo elektronskih cigaret med mladimi ter s prepovedjo kadilnic zaščititi prebivalce pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Pomembna novost se nanaša na spremenjeno definicijo elektronske cigarete (12. točka 3. člena), ki sedaj zajema tudi elektronske cigarete brez nikotina (12.a točka 3. člena). Med slednje spadajo izdelki, ki se uporabljajo za dovajanje hlapov, ki ne vsebujejo nikotina. Ta sprememba je bila nujna, saj se je uporaba elektronskih cigaret med otroki in mladostniki znatno povečala. Z novo definicijo, ko se torej enačijo elektronske cigarete in tekočine oziroma polnila z nikotinom in brez nikotina, pa se bo tudi izenačila obravnava le-teh. Poleg navedenega se nove definicije nanašajo še na »nov nikotinski izdelek« (19.a točka 3. člena), »ogrevani tobačni izdelek« (22.a točka 3. člena), »posodico za ponovno polnjenje brez nikotina« (23.a točka 3. člena), »povezane« in »zeliščne« izdelke (25. točka in 50.a točka 3. člena) ter »tobak za zavijanje« (40. točka 3. člena).

Z novelo se v slovenski pravni red prenaša tudi Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih izjem v zvezi z ogrevanimi tobačnimi izdelki. Na tej podlagi se prepoved značilnih arom širi tudi na ogrevane tobačne izdelke (spremenjen prvi odstavek 11. člena), kar je pomemben ukrep za preprečevanje in zmanjševanje uporabe teh izdelkov zlasti med mladimi.

Ugotovljeno je bilo, da se je povečala prodaja elektronskih cigaret in uporaba tekočin oziroma polnil, ki ne vsebujejo nikotina, vsebujejo pa različne arome, ki se kasneje zmešajo z nikotinskim polnilom. Arome so predvsem za mlade privlačnejše, mladi pa imajo zmanjšano zavedanje o njihovi škodljivosti. Hkrati naj bi bila vsebnost arom v tekočinah elektronskih cigaret skrb vzbujajoča, saj niso ustrezno raziskane glede toksičnega in dražilnega potenciala ter sprožanja preobčutljivostnih reakcij. Zato spremenjen 26. člen izenačuje obravnavo elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje z nikotinom in brez nikotina. Nadalje bo veljalo še, da tekočina ali kakršno koli drugo polnilo, ki se uporablja v elektronskih cigaretah ali posodicah za ponovno polnjenje, ne sme vsebovati nikakrsˇnih arom, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola. Zakonodajalec je želel z omejevanjem arom v elektronskih cigaretah zaščititi predvsem otroke in mladostnike pred poseganjem po elektronskih cigaretah ter s tem zaščititi tudi njihovo zdravje, ki je lahko ogroženo zaradi vdihavanja škodljivih snovi v aerosolu elektronskih cigaret.

Skladno z novelo velja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in aromatičnih snovi v kateri koli od njihovih komponent ali prepoved izdelkov s kakršnimi koli tehničnimi značilnostmi, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa ali jakosti dima, kot to že zdaj velja za cigarete in tobak za zvijanje (drugi odstavek 12. člena). Poleg tega delegirana direktiva na embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov, kadar gre za tobačne izdelke za kajenje, uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila, kot to velja za druge tobačne izdelke za kajenje (spremenjeni 13., 14. in 15. člen).

Novela med drugim tudi gospodarskim subjektom, ki so vključeni v trgovino s tobačnimi izdelki, določa, da ne smejo spreminjati ali brisati evidentiranih podatkov. Dosedanja praksa, ko so se ti podatki izbrisali v primeru napak, namreč ni bila skladna z delegirano direktivo (spremenjeni deveti odstavek 22. člena zakona). V zvezi s poročanjem o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje in zeliščnih izdelkov za segrevanje (28. člen) uvaja novela sistem za odobritev novih tobačnih in novih nikotinskih izdelkov. Proizvajalci in uvozniki zeliščnih izdelkov za kajenje in zeliščnih izdelkov za segrevanje morajo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) predložiti seznam vseh sestavin in njihove količine, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, posebej za vsako znamko in za vsako vrsto. Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg novega ali spremenjenega zeliščnega izdelka. Podrobnejši pogoji glede vzpostavitve sistema odobritve bodo določeni s pravilnikom. NLZOH bo proizvajalcem in uvoznikom zaračunaval pristojbine za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov.

Novela prinaša tudi nekaj novih prekrškov oziroma uvaja globe, na primer za posameznika, ki prodaja ali daje na trg tobak, tobačne izdelke ali povezane izdelke. Prepovedano je tudi pridobivanje tobaka, tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov v nasprotju s 30. členom zakona. Posameznik tudi ne sme uvažati tobaka, tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov, razen izdelkov, ki so v pošiljkah ali osebni prtljagi potnika oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s predpisom, ki ureja sistem oprostitev carin v EU (drugi odstavek 30.a člena), spremenjene pa so bile tudi preostale prekrškovne določbe (42. in 43. člen zakona).

S spremembo 39. člena in črtanjem 40. člena se z namenom popolne zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih prepovedujejo kadilnice.

Novela bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu ter se uporabljati trideseti dan po uveljavitvi. Za elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, posodice za ponovno polnjenje in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina z aromami bo veljalo, da se lahko dajejo na trg še največ 12 mesecev od uveljavitve zakona.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.