c S

Financiranje političnih strank

12.07.2023

Novela > Zakona o političnih strankah (ZPolS) spreminja način pridobivanja sredstev iz državnega proračuna, zagotavlja stabilnejše financiranje političnih strank, odpravlja pa tudi nekatere težave pri njihovem poslovanju.

Stranke, ki so na zadnjih volitvah v državni zbor kandidirale svoje kandidatke ali kandidate, imajo pravico do sredstev iz državnega proračuna, če so v državi dobile najmanj 1 % glasov volivcev. Z novelo se spreminja razdelitev dotacij, in sicer bodo stranke po novem prejele 10 % (prej 25 %) sredstev, ki so v proračunu namenjena za financiranje političnih strank, do preostalih 90 % (prej 75 %) pa so upravičene sorazmerno s številom glasov volivcev. Z zakonom je po novem tudi jasno določeno, da se lahko za financiranje strank nameni najmanj 0,0085 in največ 0,017 % bruto družbenega proizvoda, doseženega v letu pred sprejetjem proračuna oz. njegovega rebalansa ali sprememb. Novela je prav tako jasno opredelila razliko med sredstvi za financiranje političnih strank in sredstvi, ki so namenjena za temeljno delovanje državnega zbora (spremenjen 23. člen). Stranka lahko poleg sredstev iz državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (26. člen) pridobiva tudi sredstva iz državnega proračuna, ki so namenjena izobraževanju poslancev, administrativni in strokovni pomoči pri delu poslanskih skupin in organizaciji poslanskih pisarn. Višina teh sredstev se z dosedanjih 50 % zvišuje na 70 % (spremenjen 21. člen zakona).

Politične stranke lahko prispevke za svoje financiranje prejmejo le od fizičnih oseb. Skladno s spremembami mora stranka gotovino, ki jo prejme kot prispevek, vplačati na svoj transakcijski račun najpozneje naslednji delovni dan, pri tem pa mora pri namenu vplačila navesti še podatke o fizični osebi (ime, priimek, datum rojstva in naslov). O prispevkih mora voditi evidenco. Vse prispevke, ki jih stranka v denarni ali nedenarni obliki pridobi v nasprotju z zakonom, je dolžna v 30 dneh od prejema nakazati ali dati v humanitarne namene ali invalidskim organizacijam (spremenjen 22. člen).

Načeloma velja, da državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki ne smejo financirati strank, razen če zakon določa drugače. Lahko pa pravna oseba ali samostojni podjetnik stranki da popust na blago ali storitev, kar se ne šteje za nedovoljeno financiranje. Ob tem velja dodati, da ni dovoljeno opravljati brezplačnih storitev ali političnim strankam brezplačno dobavljati blaga (25. člen).

Nadaljnja dopolnitev 25. člena omogoča, da stranke, ki pri svojem delovanju v projektih skupnega interesa, kot so organizacija in izvedba skupnih dogodkov, izobraževalnih aktivnosti, kamor se ne vštevajo redno poslovanje stranke, volitve in referendumi, sodelujejo s preostalimi političnimi strankami (tudi tistimi, ki delujejo v drugih državah članicah, razen z evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami), na podlagi pisnega dogovora o sodelovanju prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, s katero sodelujejo, ali od nje prejmejo sredstva. Stranke morajo ta sredstva posebej evidentirati. Podobno velja za referendumsko kampanjo: stranke, ki niso organizator referendumske kampanje, lahko za financiranje referendumske kampanje na podlagi pisnega dogovora o sodelovanju prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na račun stranke, ki organizira referendumsko kampanje, če z njo v tej kampanji sodelujejo.

V nadaljevanju novela določa še obvezno revidiranje strank, ki so letno prejele ali bile upravičene do prejema najmanj 100.000 evrov iz sredstev državnega proračuna ali proračunov lokalnih skupnosti (24.b člen), kar za polovico pa se tudi znižujejo tudi višine glob.

Novela zakona bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.