c S

IZ SODNE PRAKSE: Fikcija vročitve

25.08.2022

Za nastop fikcije vročitve je odločilno to, kdaj je bilo naslovniku puščeno obvestilo o prispelem pisanju, in iztek 15-dnevnega roka, kar pomeni na zadnji dan 15-dnevnega roka. Fikcija vročitve ne nastopi z dnem, ko je naslovniku puščeno pisanje po izteku roka.

Višje sodišče je s sklepom opr. št. II Ip 154/2022 odločalo o pritožbi dolžnika zoper sklep sodišča prve stopnje. Le-to je kot prepozno zavrnilo ugovor dolžnika, ki je bil poslan po pošti in ga je sodišče prejelo en dan po izteku roka za ugovor.

V pritožbi je dolžnik trdil, da je bil njegov ugovor podan pravočasno. Navedel je, da je iz predložene kuverte razvidna sledilna številka pošiljke, in glede na opravljeno poizvedbo po sledilni številki je bila le-ta vročena dolžniku 23. 2. 2022, in ne 22. 2., kar pomeni, da je sodišče prejelo ugovor pravočasno.

Pritožbeno sodišče je najprej ugotovilo, da se dolžnik neutemeljeno sklicuje na poizvedbo po sledilni številki kuverte, v kateri je bil sklep o izvršbi. Dne 23. 2. 2022 je bilo puščeno pisanje v dolžnikovem hišnem predalčniku, kot je označeno na obvestilu sodišču o opravljeni vročitvi. Ni pa to tudi datum vročitve. Sodišče je poudarilo, se je dolžniku sklep o izvršbi vročil skladno s 142. členom > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) na podlagi t. i. fikcije vročitve. Določeno je namreč, da če vročitev po 140. členu ZPP ni možna, se osebna vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega stanovanja, v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Na obvestilu in na pisanju, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku, ter se podpiše. Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. Namesto naslovnika lahko pisanje dvigne oseba, ki jo je naslovnik na pošti pooblastil kot pooblaščenca za dvig pisanj, če je pooblastilo deponirano na pošti in se ta oseba na pošti identificira z osebnim dokumentom s fotografijo. Ta oseba na vročilnici poleg svojega podpisa pripiše besedi »po pooblastilu«. Če naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena s potekom tega roka, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka opozoriti. Po preteku tega roka vročevalec pusti pisanje iz prejšnjega odstavka v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben, se pisanje vrne sodišču, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka opozoriti. Za nastop fikcije je tako odločilno to, kdaj je bilo naslovniku puščeno obvestilo o prispelem pisanju, in iztek 15-dnevnega roka, kar pomeni zadnji dan 15-dnevnega roka.

Višje sodišče je še enkrat poudarilo, da fikcija vročitve ne nastopi z dnem, ko je naslovniku puščeno pisanje po izteku roka, temveč na zadnji dan 15-dnevnega roka, kar je tudi pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje.

Zaradi navedenega je sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.