c S
Zagovornik s priporočilom opozoril na nedosledno ureditev odtegovanja socialnih prispevkov samozaposlenim 22.06.2022 Zagovornik je obravnaval primer domnevne diskriminacije samozaposlene osebe z invalidnostjo, ki je oproščena plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki ji je nadomestilo izplačal, je kljub temu, da je oproščena plačevanja socialnih prispevkov, od dodeljenega zneska nadomestila odvedel prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato je prejela nižji znesek nadomestila, kot bi ga, če bi zavod upošteval njeno odločbo o oprostitvi plačila prispevkov.

Zagovornik je ob obravnavi primera ugotovil, da je ZZZS tako ravnal zaradi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Po 153. členu ZPIZ-2, ki določa zavezance za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je med drugim določeno, da morajo socialne prispevke plačati tudi samozaposlene osebe na splošno, razen v primeru prejemanja nadomestila plače. Takrat prispevke samozaposlenim, ki bi jih sicer morali plačati sami, pokrije izplačevalec nadomestila. V zadevi, ki jo je obravnaval Zagovornik, je nadomestilo plače izplačal ZZZS, zato je moral od nadomestila plačati tudi prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Ureditev velja za vse samozaposlene enako ne glede na njihove osebne okoliščine, zato Zagovornik v obravnavani zadevi ni ugotovil diskriminacije na podlagi osebne okoliščine invalidnosti. Kljub temu je z namenom spodbujanja enakih možnosti ranljivejših skupin Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdal priporočilo.

Priporočil je, naj upravičenost do oprostitve plačevanja prispevkov v primeru bolniške odsotnosti samostojnih podjetnikov, ki so do oprostitve plačila upravičeni v času bolniške odsotnosti v trajanju do 30 dni, uredi tako, da bo plačila prispevkov oproščen tudi izplačevalec nadomestila v primeru bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni. Zagovornik takšno spremembo priporoča zato, da se finančni položaj samostojnega podjetnika, ki je oproščen plačila socialnih prispevkov, v primeru dolgotrajne nezmožnosti opravljati delo ne bo poslabšal.

To je le kratek povzetek sklepa o ustavitvi postopka in priporočila, ki sta dostopna med primeri, v katerih Zagovornik ni ugotovil diskriminacije, na povezavi https://www.zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/.

Vir: Zagovornik načela enakosti, 20. junij 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.