c S

Z novim zakonom v izboljšanje položaja študentov

28.04.2022

5. maja 2022 bo začel veljati Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki naj bi s tem, da bo spremenil in dopolnil določbe kar šestih drugih (področnih) zakonov, izboljšal položaj študentov v Sloveniji. V nadaljevanju so izpostavljene nekatere novosti, ki jih ZUPŠ-1 prinaša.

Študentska prehrana

ZUPŠ-1 bo spremenil višino subvencije za obrok študentske prehrane, ki bo po novem znašala 3,50 evra (2. člen ZUPŠ-1). Študenti pa bodo lahko obroke študentske prehrane koristili med 7.00 in 22.00 uro, in ne več le med 8.00 in 21.00 uro. Prav tako pravica do subvencioniranega obroka ne bo več omejena med 15. julijem in 15. avgustom, kot je bila do zdaj (3. člen ZUPŠ-1).

Štipendiranje in uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Po novem (v skladu s 5. členom ZUPŠ-1) bodo lahko pridobili štipendijo upravičenci, ki bodo prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega bodo uveljavljali pravico do štipendije, torej ne glede na njihovo starost (po trenutni ureditvi: če so prvič vpisani pred dopolnjenim 22. letom starosti), ali upravičenci, ki bodo prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega bodo uveljavljali pravico do štipendije, torej prav tako ne glede na njihovo starost (po trenutni ureditvi: če so prvič vpisani pred dopolnjenim 27. letom starosti). Ostali pogoji za pridobitev štipendije niso bili spremenjeni in ostajajo enaki.

ZUPŠ-1 je hkrati zvišal zneske državnih štipendij (postopoma do leta 2024) in s tem, da je uvedel še dva dodana dohodkovna razreda (6. in 7.), znižal cenzus za pridobitev državne štipendije (7. člen ZUPŠ-1).

V 6. členu pa je ZUPŠ-1 določil, da se pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanja plačila vrtca kadrovska štipendija za študij v Sloveniji ter dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno in občasno delo na podlagi napotnice ne upoštevata do višine minimalne plače, kadrovska štipendija za študij v tujini pa do višine minimalne plače, povečane za 60 odstotkov.

Bivanje študentov

Novi zakon je državo zavezal, da se za namen izgradnje in obnove bivanjskih kapacitet za študente poleg namenskih sredstev iz naslova dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov, iz proračuna zagotovi dodatna namenska sredstva v višini sredstev, prejetih iz naslova dodatne koncesijske dajatve od prejemkov, izplačanih za študentsko in dijaško delo v preteklem koledarskem letu. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, pa bo moralo sredstva prioritetno namenjati za gradnjo novih bivanjskih kapacitet za študente glede na izkazane potrebe v študijskih središčih (13. člen ZUPŠ-1).

Poleg tega bodo po novem lahko v študentskih domovih subvencionirano bivali tudi študenti višješolskih programov, ki so do zdaj lahko subvencionirano bivali le v dijaških domovih (17. člen ZUPŠ-1).

Varno študijsko okolje

V določbah 9. člena je ZUPŠ-1 naslovil problematiko spolnega in drugega nadlegovanja na fakultetah. Tako je izrecno določil, da ima vsak študent pravico do varnega študijskega okolja z ničelno toleranco do spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja. Prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje. Spolno nadlegovanje je opredelil kot kakršnokoli obliko neželenega verbalnega, neverbalnega ali fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja. Nadlegovanje pa je vsako neželeno vedenje, povezano s katerokoli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. ZUPŠ-1 je prav tako izrecno prepovedal trpinčenje v študijskem okolju, ki pomeni vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim študentom v študijskem okolju.

Ostale ugodnosti

ZUPŠ-1 je študentom prinesel še nekaj drugih ugodnosti. Tako status študenta ne bo prenehal študentu, ki se bo pred zaključkom študijskega leta prepisal na drug študijski program (12. člen ZUPŠ-1). Za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne bodo smeli več zaračunavati vpisnih stroškov, kot so na primer stroški izbirnih postopkov, indeksa itd. (14. člen ZUPŠ-1). S posegom v Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa je ZUPŠ-1 določil, da se pri izračunu dodatka za delovno dobo v okviru kolektivne pogodbe lahko upošteva tudi obseg pokojninske dobe, pridobljene z opravljanjem začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (19. člen ZUPŠ-1).

Pripravil: Patricij Maček, mag. prava


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.