c S

Delodajalci odslej manj obremenjeni z bolezninami

25.02.2022 Z novelo ZDR-1CZakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) so postavljena nova merila obravnave dolgotrajne odsotnosti zaposlenega in posledično tudi obračuna nadomestila za čas njegove odsotnosti.

Na podlagi 137. člena ZDR-1 ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca. Tako je delodajalec dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

V skladu s spremembo 3. odstavka 137. člena ZDR-1, ki se bo začel uporabljati 1. marca 2022, delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev in sicer:

  • v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela (do sedaj 30 delovnih dni), vendar največ 80 delovnih dni (do sedaj 120 delovnih dni) v koledarskem letu
  • v primerih, ko je njegova odsotnost odraz poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pa delodajalec izplačuje nadomestilo plače delavci iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posamezno odsotnost z dela.

V vseh ostalih primerih oz. daljših odsotnostih z dela delodajalec izplača nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.

Posledično se spreminja tudi 4. odstavek 137. člena ZDR-1, ki v skladu z navedenim obravnava tudi primere, ko gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom in traja prekinitev med eno ali drugo odsotnostjo manj kot deset dni. Tudi v takih primerih bo moral odslej delodajalec nadomestilo plače pokrivati iz lastnih sredstev za odsotnost do 20 delovnih dni, za čas nadaljnih odsotnosti od prekinitve dalje, pa bo izplačilo nadomestila plače bremenilo blagajno zdravstvenega zavarovanja.

Pri tem velja spomniti, da višino nadomestila plače določa 31. člen Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in sicer nadomestilo znaša:

  • 90 % za prvih 90 dni oz. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik;
  • 80 % za prvih 90 dni oz. 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
  • 70 % za prvih 90 dni oz. 80 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven dela, nege družinskega člana ali sobivanja z družinskim članom in spremstva, ki ga odredi zdravnik.

Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo pravico do nadomestila v višini 100% od osnove v vseh primerih odsotnosti.

Osnova za nadomestilo plače je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, pa je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. To pa pomeni, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.

V skladu s 33. členom ZZVZZ ima pravico do nadomestila tudi zavarovanec, ki na podlagi mnenja osebnega zdravnika oziroma zdravniške komisije dela skrajšan delovni čas. Če je njegova plača za skrajšani delovni čas manjša od nadomestila, ki mu pripada za čas, ko ne dela, pa ima pravico tudi do nadomestila za to razliko.

Za konec velja opozoriti, da v skladu s 35. členom ZZVZZ zavarovanec ni upravičen do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela, če v tem času opravlja pridobitno delo. Prav tako se zavarovancu zadrži izplačevanje nadomestila:

  • če neopravičeno najpozneje tri dni po začetku bolezni ne obvesti delodajalca oziroma osebnega zdravnika, da je zbolel;
  • če se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na zdravniški pregled ali zdravniško komisijo;
  • če pooblaščeni zdravnik, zdravniška komisija ali nadzorni organ ugotovi, da se ne ravna po navodilih za zdravljenje ali če brez dovoljenja zdravnika odpotuje iz kraja stalnega prebivališča.

Izplačevanje nadomestila se zadrži za čas, dokler se zavarovanec ne javi, ne pride na pregled oziroma dokler se ne začne ravnati po navodilu zdravnika. Zavarovancu se zadržano nadomestilo izplača za ves čas opravičene zadržanosti od dela.

Delodajalci lahko povračila plač t.i. refundacijske zahtevke za nadomestila plač za dolgotrajno odsotne zaposlene  vlagajo elektronsko preko državnega informacijskega sistema za podjetja in podjetnike SPOT. Če zavezanec vloži refundacijski zahtevek na podlagi izdanega elektronskega bolniškega lista (eBOL), pa k zahtevku ni več potrebno priložiti skeniranega bolniškega lista. Pri tem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije napoveduje, da bo vlaganje refundacijskih zahtevkov na ta način od 1. januarja 2023 obvezno za vse.

Pripravila: mag. Mojca Kunšek


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.