c S

Bo novela ZODPol-G zagotovila boljše delovanje policije?

02.11.2021 Cilj sprememb in dopolnitev > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki začnejo veljati 13. novembra 2021, je zagotoviti boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje policije, da se bo lahko učinkoviteje odzivala na vse varnostne izzive. Poleg tega pa se z novelo uresničujejo zahteve iz stavkovnega sporazuma, podpisanega maja letos.


Uresničene zahteve iz stavkovnega sporazuma

Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev med vlado in Policijskim sindikatom Slovenije je bil sklenjen 10. maja 2021. Vlada se je zavezala, da bo najkasneje v 45 dneh po podpisu sporazuma v zakonodajni postopek vložila predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo vseboval novo določbo v zvezi s povečanim obsegom dela in posebnimi obremenitvami.

Z novelo se bo tako uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki opravljajo podporne naloge za policijo, osnovna plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala za 100 do 150 evrov bruto.

Usmerjanje policije v predkazenskih postopkih

Zaradi različnih stališč glede pristojnosti ministra pri usmerjanju policije v predkazenskih postopkih je jasneje urejena situacija, v kateri je bil državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, vendar ni prevzel usmerjanja. V tem primeru ravnajo policisti samostojno v okviru zakonskih pooblastil in so podvrženi nadzoru nadrejenih.

Zaradi spremembe Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin, ki podrobneje ureja vse aktivnosti tudi glede prevzema usmerjanja dela policije v predkazenskem postopku, so črtane različne ureditve glede pristojnosti. S tem smo odpravili vse dvoumnosti oziroma nejasnosti.

Zahteva za poročanje

Na novo urejamo zahtevo za poročanje kot del nadzorne dejavnosti, določamo pooblastila nadzornikov, pravno podlago za pridobivanje podatkov iz evidence dogodkov in dodatek za stalnost za uradnike s posebnimi pooblastili, ki opravljajo nadzorno dejavnost nad delom policije.

Položajna delovna mesta vodij

S ciljem učinkovitejše organizacije dela se določa postopek pridobitve položaja na delovnih mestih vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in komandirja policijske postaje z začasno premestitvijo za obdobje petih let ter razlogi za prenehanje položaja.

NPU

Nacionalni preiskovalni urad je notranje organizacijska enota Uprave kriminalistične policije. To pomeni, da njegova avtonomnost ni absolutna, temveč sta enota in direktor urada podrejena direktorju Uprave kriminalistične policije. Novela jasneje določa, da je urad avtonomen pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj, in način določanja, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo prevzel urad.

Črtane so določbe o imenovanju in razrešitvi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada oziroma je postopek enak kot za druge javne uslužbence.

Pomožni policisti

S spremembami se določa boljša organiziranost policije pri uporabi pomožne policije, tako da se jasno določa, kdo v pomožni policiji ne more sodelovati. Zvišuje se starostna meja - ob izpolnjevanju pogojev omogočamo sklenitev pogodbe v pomožni policiji tudi po dopolnjenem 60. letu starosti. Določeno je tudi ustreznejše in pravičnejše nagrajevanje.

Varnostno preverjanje

Dopolnili smo določbe o varnostnem preverjanju ponudnikov, strank in oseb za opravljanje del za policijo ali za opravljanje del v prostorih policije v skladu s pogodbo, sklenjeno po predpisih o javnem naročanju ali obligacijskih razmerjih.

Stavka, opravljanje funkcij

Novela določa, da policisti nimajo pravice stavkati v času delovanja na podlagi drugega odstavka 107. člena ZODPol oziroma v primeru delovanja policije ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, vojnem ali izrednem stanju.

Jasno smo opredelili omejitve za policista, ki v času trajanja delovnega razmerja ne sme biti član politične stranke in ne sme opravljati funkcije nepoklicnega župana, nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika.

Vir: MNZ, 2. novembra 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.