c S

Prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu

22.09.2021 Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel vprašanje o tem, kakšen je namen obrazca »Prepoved vpogleda v povzetek podatkov o pacientu« in »ali drži informacija, da se obrazec lahko uporabi tudi kot zaščita pred izpolnjevanjem pogoja PCT«.

IP na podlagi posredovanih informacij v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posreduje neobvezno mnenje v zvezi z navedenim vprašanjem.

Glede na pogoste spremembe predpisov v zvezi z ukrepi za zamejevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 IP opozarja, da je mnenje pripravljeno glede na predpise, ki so veljali v času priprave mnenja. To mnenje se navezuje le na področje varstva osebnih podatkov. Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na NIJZ ali na Ministrstvo za zdravje.

Z izjavo o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu lahko pacient doseže (le), da izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jih pacient določi, tehnično ne bo omogočen dostop do podatkov, ki se vodi v centralni zbirki »povzetek podatkov o pacientih« (ta je del Centralnega registra podatkov o pacientih, katerega upravljavec je NIJZ).

Vložitev izjave o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu nima nikakršnega vpliva na izpolnjevanje in preverjanje predpisanega pogoja PCT.

O b r a z l o ž i t e v:

Podlaga za vodenje Centralnega registra podatkov o pacientih (CRPP), katerega del je »povzetek podatkov o pacientih«, je v členih od 14 do 14.dZakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ).

Nameni vodenja podatkov v povzetku so določeni v tretjem odstavku 14.b člena ZZPPZ. Uporabniki te zbirke so določeni v prvem in drugem odstavku 14.c člena. Prepoved je urejena v tretjem in četrtem odstavku 14.c člena. Vsebina povzetka je določena v četrtem odstavku 14.b člena. Nekatere podrobnosti v zvezi s prepovedjo so urejene v Pravilniku o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih (Uradni list RS, št. 84/15).

Do podatkov v zbirki »povzetek podatkov o pacientih« (ta je del Centralnega registra podatkov o pacientih) lahko dostopajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti (zlasti bolnišnice, zdravstveni domovi, zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti), ki so po zakonu uporabniki te zbirke, vendar le, če podatke v nekem konkretnem primeru potrebujejo za izvedbo zdravstvene oskrbe pacienta, ki ga imajo v obravnavi. Dodaten zakoniti uporabnik je še ZZZS. Zakon nobenemu uporabniku ne omogoča prostega dostopa do podatkov izven zakonitih namenov, opredeljenih v 14.b členu ZZPPZ. Drugi subjekti (npr. organizacije, ki preverjajo pogoj PCT v skladu z vladnim odlokom) nimajo niti tehnično zagotovljenega dostopa in seveda tudi ne pravne podlage za vpogled v podatke. Zato pacientova prepoved na te organizacije nima nikakršnega učinka. Pogoj PCT dokazuje posameznik s predložitvijo dokazil, s katerimi razpolaga sam.

Poleg tega je treba vedeti, da osnovna evidenca podatkov o cepljenjih ni CRPP, temveč Register cepljenih oseb (eRCO). Za to evidenco prepovedi ni mogoče podati, saj bi to bilo v nasprotju z namenom same zbirke.

Opozarjamo, da če pacient poda prepoved, potem izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ga je določil v prepovedi, pacientu ne bo mogel nuditi kakovostne, primerne in varne zdravstvene oskrbe, saj ne bo imel na voljo vseh pomembnih informacij, ki so lahko potrebne za zdravstveno oskrbo pacienta, ko jo bo potreboval – na primer kontaktni podatki (npr. za vabljenje in za pošiljanje izvidov), podatki o bližnjih svojcih (npr. za potrebe sodelovanja pri zdravljenju privolitveno nesposobnega pacienta) in pomembni podatki o zdravstvenem stanju (npr. alergije, preobčutljivosti, krvna skupina, telesnih vsadki, medicinski pripomočki nosečnost, izdana zdravila, kronične bolezni, invalidnosti, cepljenja, pomembnejši relevantni zdravstveni posegi). To je lahko zlasti problematično pri urgentni zdravstveni oskrbi, saj ne bi bilo na voljo ključnih podatkov za hitro ukrepanje. Če bi pacient podal prepoved za vse izvajalce zdravstvene dejavnost v Sloveniji, je to lahko še toliko večji problem. V takem primeru bo moral pacient (če bo zaradi zdravstvenega stanja to sploh sposoben) vsakemu izvajalcu, kjer bo deležen zdravstvene storitve, sam dostaviti podatke oziroma zdravstveno in drugo dokumentacijo.

Opozarjamo še:

  • da mora pacient, ki vloži prepoved izkazati svoji identiteto, tj. da je podpisnik izjave res on;

  • da mora pacient vložiti izjavo pri NIJZ, ki je upravljavec CRPP, in sicer na način, ki ga določa zgornji Pravilnik;

  • da prepoved ne velja za osnovne podatke o pacientu in za izjave, ki jih je dal pacient (npr. izjave o zdravstveni oskrbi v primeru pacientove privolitvene nesposobnosti);

  • da lahko pacient omeji tudi uporabo kontaktnih podatkov (torej namesto prepovedi za celotni povzetek, se lahko izjava poda le za določeno uporabo kontaktnih podatkov).

Vir: Informacijski pooblaščenec, 16. september 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.