c S

Preklic pogojne kazni zaradi kaznivega dejanja, storjenega v tujini

12.08.2021 Državljan Slovenije ima že kar nekaj pogojnih obsodb v Sloveniji, sedaj pa je v Avstriji storil kaznivo dejanje posedovanja droge. Ali mu lahko zaradi storjenega kaznivega dejanja v tujini prekličejo pogojne obsodbe?

Preklic pogojne obsodbe zaradi novega kaznivega dejanja je urejen v 59. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). V njem je določeno, da sodišče prekliče pogojno obsodbo, če obsojenec v preizkusni dobi stori eno ali več kaznivih dejanj, za katera je izreklo kazen zapora dveh let ali daljšo kazen. Če obsojenec v preizkusni dobi stori eno ali več kaznivih dejanj, za katera je sodišče določilo kazen zapora manj kot dve leti ali denarno kazen, sodišče odloči, ali bo preklicalo pogojno obsodbo, ko presodi vse okoliščine, ki se nanašajo na storjena kazniva dejanja in storilca, zlasti pa na sorodnost storjenih kaznivih dejanj, njihov pomen in nagibe, iz katerih so bila storjena. Pri tem je vezano na prepoved, da ne sme izreči pogojne obsodbe, če je treba storilcu za kazniva dejanja, ugotovljena v pogojni obsodbi, in za nova kazniva dejanja izreči kazen več kot dveh let zapora, v primerih priznanj krivde in sporazumov o krivdi pa več kot petih let zapora.

Če sodišče prekliče pogojno obsodbo, izreče enotno kazen po pravilih KZ-1 za prej storjeno in novo kaznivo dejanje. Pri tem upošteva, da je kazen iz preklicane pogojne obsodbe že določena. Če sodišče ne prekliče pogojne obsodbe, sme za novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo ali kazen. Če spozna, da je treba tudi za novo kaznivo dejanje izreči pogojno obsodbo, določi enotno kazen po pravilih KZ-1 za prej storjeno in novo kaznivo dejanje ter določi novo preizkusno dobo, ki ne sme biti krajša od enega leta in ne daljša od petih let, v primerih priznanj krivde in sporazumov o krivdi pa ne daljša od desetih let in se šteje od pravnomočnosti nove sodbe. Obsojencu, ki mu je za novo kaznivo dejanje izrečen zapor, se čas prestajanja te kazni ne šteje v preizkusno dobo, določeno s pogojno obsodbo za prejšnje kaznivo dejanje.

Bistveno vprašanje je, ali ta pravila veljajo v primeru storitve kaznivega dejanja v tujini. KZ-1 v 11. členu določa, da kazenski zakon Republike Slovenije velja za vsakogar, ki kaznivo dejanje stori v tujini, pri čemer našteva posamezna kazniva dejanja,(*1) v 12. členu pa, da kazenski zakon Republike Slovenije velja za državljana Republike Slovenije, tudi če stori v tujini kakšno drugo kaznivo dejanje poleg kaznivih dejanj, naštetih v 11. členu KZ-1.

Glede na navedeno obstaja pravna podlaga za preklic pogojnih obsodb ob izpolnitvi zgornjih pogojev.

(1) Kaznivo dejanje iz 243. člena tega zakonika in kazniva dejanja iz 332., 333. in 334. člena KZ-1, če so storjena v zaščitni ekološki coni ali epikontinentalnem pasu Republike Slovenije, ter kazniva dejanja iz 108. člena in 348. - 360. člena KZ-1.

Vir: Weber Nana, Preklic pogojne kazni zaradi kaznivega dejanja, storjenega v tujini, Pravna praksa, št. 28, 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.