c S

Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža

02.08.2021 Delavec je v bolniškem staležu zaradi nesreče pri delu, a ga je delodajalec napotil na izobraževanje, ki je v njegovem interesu. Ali ima delavec prav, da gre za kršitve njegovih pravic, če mora na izobraževanje med bolniškim staležem?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) daje delavcu pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti, delodajalec pa je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa ali če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali usposabljanjem mogoče izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (prvi in drugi odstavek 170. člena ZDR-1) Če se delavec na tak način izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja, ima pravico do plačane odsotnosti z dela (tretji odstavek 171. člena ZDR-1)

Namen izobraževanja je iz povzetih zakonskih določb jasen. Bolniški stalež pa je namenjen okrevanju delavca in usposobitvi za delo (v tem času delavec prejema ustrezno nadomestilo plače).

Iz tega sledi, da sta instituta bolniške odsotnosti in izobraževanja tako po namenu kot vsebini povsem izključujoča, kar pomeni, da vas delodajalec v času bolniškega staleža ne more prisiliti v izobraževanje.

Vir: Weber Nana, Napotitev delavca na izobraževanje v času bolniškega staleža, Pravna praksa, št. 29, 2021, str. 22.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.