c S

Pojasnila v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi razlogov višje sile

31.03.2021 Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in vključno 11. aprilom, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda (odlok) ter omejeno delovanje javnega prevoza (odlok), lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile.

Tako ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene kot zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva in ustavitve javnega prevoza po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) sta bila podaljšana s Sklepom o spremembah > Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19. Ukrepa sta podaljšana do 30. junija 2021.

ZZUOOP ureja podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec, eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje, in ki ne more opravljati dela zaradi višje sileki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, šole ali socialno varstvene storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod pogoji, ki ni v institucionalnem varstvu ali na delo ne more priti zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole se šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile na podlagi ZZUOOP, je upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, višina nadomestila pa ne sme biti nižja od minimalne plače.

Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o prisotnosti le-teh pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno seznaniti.
 
Pravico do povračila nadomestila plač delavcev zaradi višje sile lahko uveljavlja vsak delodajalec v RS, razen:

· neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,

· delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,

· tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

Objavljamo odgovore na pogosta vprašanja in podrobnejša pojasnila glede uveljavljanja odsotnosti zaradi višje sile zaradi varovanja otrok v času, ko so vrtci nedostopni za vse otroke in v času izvajanja pouka na daljavo.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 30. marec 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.