c S

Pregled ukrepov iz predloga PKP6

16.11.2020 Vlada je 10. novembra sprejela Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t. i. PKP6, ki določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni covid-19. Vlada je predlog zakona že poslala v obravnavo in sprejem v državni zbor. Vrednost PKP6 je milijarda evrov.

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

Sprejetje novega paketa ukrepov je potrebno zaradi ponovne razglasitve epidemije. Nekatere ukrepe je potrebno dopolniti (predvsem iz petega paketa, saj so bili sprejeti pred razglasitvijo epidemije), nekatere ponovno aktivirati (npr. subvencije podjetjem za čakanje zaposlenih na delo), nekatere pa podaljšati (npr. subvencioniranje skrajšanega delovnega časa).


PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:
 

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

S predlogom PKP#6 podaljšujemo ukrep subvencioniranega delovnega časa do 30. junija 2021. Na ta način že s sprejemom novega PKP#6 določamo, do kdaj bo veljal ukrep, ter na ta način odpravljamo negotovost v gospodarstvu.

Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Predlog PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje. Trenutno je nadomestilo navzgor omejeno z najvišjim zneskom nadomestila za brezposelnost, ki znaša 890 evrov bruto, od novembra dalje pa bo nadomestilo omejeno z zneskom povprečne slovenske plače (približno 1800 evrov bruto). Ukrep bo veljal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. 

Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

S predlogom se omogoči nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil bo podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.

Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtcaoproščeni plačila.

Nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo 

Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo izpad plačil staršev krije državni proračun. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo. 
Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncendetnka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se občinam povrnejo iz državnega proračuna.

Za zasebne vrtce, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih, se iz državnega proračuna krije izpad plačil staršev. Zasebnim vrtcem se iz državnega proračuna za posameznega vključenega otroka krije tudi 15% cene za posameznega otroka. Zasebni vrtci za dejavnost predšolske vzgoje, ki se financira iz javnih sredstev, ne morejo uveljavljati drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev.

Kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov 

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.


PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe: 

Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov.

Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 - 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo.

Topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin med šolanjem na daljavo

Učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko poteka izobraževanje na daljavo.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna.

Oprostitev plačila storitev študentskih domov med razglašeno epidemijo

Študentski domovi, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. Vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena iz naslova ukrepov, določenih v tem zakonu, se študentskim domovom iz prejšnjega odstavka krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

Financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti

Zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 se iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti, ki jo ti potrebujejo pri opravljanju izobraževalnih ali študijskih obveznosti po študijskih programih javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. 

Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.

Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev

Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti čim bolj enostavno oddajo vloge. S predlogom #PKP6 se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva oseb, ki ostanejo v karanteni na domu zaradi tvegane stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, v primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako poveča, da NIJZ ne more več opravljati epidemiološke preiskave (ne more poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v karanteno na domu). 

Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) velja ne glede na razglašeno epidemijo. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Omogočamo sodelovanje javnosti na daljavo z uporabo IKT v postopkih priprave prostorskih aktov, tudi izvajanje virtualnih skupščin ter sej organov nadzora v gospodarstvu

Ker ukrepi omejevanja stikov številnim podjetjem povzročajo težave pri izvedbi skupščin in sej organov nadzora, bomo omogočili njihovo virtualno izvajanje s pomočjo elektronskih sredstev.

Odlog in obročno plačilo DDV

Predlog določa, da lahko davčni organ odobri odlog ali odročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo

Zahtevek za izplačilo sredstev

Zakon o kmetijstvu že v osnovi določa, da lahko upravičenci za ukrepe iz Programa razvoja podeželja dvakrat vložijo obrazložen zahtevek za spremembo svojih obveznosti. Z novim ukrepom v PKP6 pa bo dodatno omogočeno, da upravičenci poleg prej navedenih dveh zahtevkov vložijo še dodatna dva zahtevka za spremembo svojih obveznosti, če so razlogi povezavi s posledicami covid-19. Upravičenci bodo lahko tudi podaljšali rok za dokončanje naložb, če le teh niso mogli izvesti zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami covid-19.

Povezljivost aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami

S PKP6 se ureja povezljivost (interoperabilnost) aplikacije #OstaniZdrav. Cilj te rešitve je povezava aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami v državah članicah EU.

Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje, 12. november 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.