c S
Pristojnost prekrškovnega postopka in izrekanja glob tudi občinskim redarstvom 06.11.2020 Vlada je spremenila in dopolnila > Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. S spremembami, ki so začele veljati danes, se med drugim črta izjava za prihod na delo, prekrškovni postopek bodo lahko vodili tudi občinski redarji.

Jasnejša določba za uveljavljanje izjeme za prihod na delo in odhod z dela

Z odlokom se izjema v 1. členu (izjema pri omejitvi gibanja med 21. in 6. uro) in 4. členu (izjema za prehajanje med občinami) spremeni tako, da je bolj jasno zapisano, da velja za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog.

Definicija ožjih družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva

Z odlokom se spremeni definicija ožjih družinskih članov v 4. členu, pri čemer je nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok. Prav tako lahko izjeme uveljavljajo ožji družinski člani in člani skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj.

Po tem odloku se za ožjega družinskega člana tako štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, otrok.

Za člane istega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok ipd.).

Izjava ne bo več potrebna pri uveljavljanju izjeme za prihod na delo in odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje

S spremembo odloka izjava ni več potrebna za uveljavljanje izjeme za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog ter odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje. Posameznik pa mora s seboj še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge.

Pristojnost prekrškovnega postopka in izrekanja glob tudi občinskim redarstvom

Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob bodo odslej poleg policije in pristojnih inšpektoratov, kot določa drugi odstavek 17. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, pristojna tudi občinska redarstva, če pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti ugotovijo kršitve ukrepov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih.

Tako lahko občinski redar:

  • prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih,
  • prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, 6. november 2020


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.