c S
Seznam ukrepov in upravičencev do pomoči 29.04.2020 Državni zbor je v torek zvečer sprejel dva zakona (drugi protikoronski zakon in novelo > prvega protikoronskega zakona), s katerima država v epidemiji novega koronavirusa ponuja pomoč podjetjem in posameznikom. Ukrepom, ki že veljajo od 11. aprila, dodaja še nekatere nove, širi se tudi nabor upravičencev. Objavljamo seznam ukrepov in upravičencev do pomoči.

- Državna jamstva za likvidnostna posojila podjetij pri poslovnih bankah in hranilnicah

UPRAVIČENCI: Vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, s sedežem v Sloveniji. Ne velja za finančne ustanove. Posojilojemalec ne sme biti neplačnik, ne sme poslovati v davčnih oazah in mora biti vključen v sistem obveznega večstranskega pobota.

OBSEG JAMSTVA: Pri posojilih velikih podjetij do 70 odstotkov glavnice, pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij pa do 80 odstotkov glavnice. Najvišji dovoljeni skupni znesek glavnice posojila je 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme biti višji od letnih stroškov dela.

POGOJ: Posojilna pogodba mora biti sklenjena po 12. marcu do 31. decembra, ročnost ne sme presegati pet let, posojilo pa je namenjeno izključno financiranju osnovne dejavnosti posojilojemalca. Prav tako ne sme biti namenjeno financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.


- Plačilo nadomestil plač in oprostitev plačila socialnih prispevkov za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo oz. ne prihajajo na delo zaradi višje sile

UPRAVIČENCI: Vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo finančnih družb in zavarovalnic z več kot 10 zaposlenimi ter proračunskih uporabnikov z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja.

POGOJ: Prihodki v letu 2020 za več kot 10 odstotkov nižji kot v letu 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.

ČASOVNA OMEJITEV: Delodajalec lahko posameznega delavca napoti na čakanje na delo najdlje do 31. maja 2020. V tem času ima delavec pravico, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v posameznem mesecu.

DODATNO: Do ukrepa so ne glede na izpolnjevanje pogojev upravičene tudi humanitarne in invalidske organizacije.


- Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki v času epidemije delajo in prejemajo plačo

UPRAVIČENCI: Vsi delodajalci z izjemo finančnih družb in zavarovalnic ter neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

OBVEZNOST UPRAVIČENCA: Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

DODATNO: Delodajalci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo delavce, za katere je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, so oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje. Invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, ki so plačila socialnih prispevkov že oproščeni, se povrne strošek izplačila kriznega dodatka zaposlenim invalidom.


- Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in oprostitev plačila socialnih prispevkov

UPRAVIČENCI: Samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje. Do pomoči so upravičeni tudi tisti, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni v zavarovanje tudi na kakšni drugi osnovi; v tem primeru se mesečni temeljni dohodek izplača v sorazmerni višini.

POGOJ: Prihodki v letu 2020 za več kot 10 odstotkov nižji kot v letu 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.


- Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence

UKREP: Izplačilo dodatka v višini 300 evrov za pokojnine v višini do 500 evrov, 230 evrov za pokojnine v višini med 501 in 600 evrov oz. 130 evrov za pokojnine v višini od 601 do 700 evrov.

UPRAVIČENCI: Upokojenci s pokojninami v višini do 700 evrov, brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja in prejemniki poklicnih pokojnin, vsi s stalnim prebivališčem v Sloveniji.


- Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov

UPRAVIČENCI:

1. Člani kmetij v starosti nad 65 let, ki ne prejemajo pokojnine.

2. Prejemniki denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, ki niso hkrati prejemniki solidarnostnega dodatka za upokojence.

3. Študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

4. Družinski pomočniki.

5. Prejemniki starševskega dodatka.

6. Prejemniki dodatka za nego otroka.

7. Prejemniki materinskega oz. starševskega nadomestila do višine minimalne plače.

8. Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

9. Invalidi.

10. Prejemniki veteranskega dodatka kot edinega prejemka.

11. Vojni invalidi, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek.

12. Rejniki za otroka do dopolnjenega 18. leta.

POGOJ: Upravičenec je lahko upravičen do enkratnega solidarnostnega dodatka samo na eni podlagi.


- Enkratni solidarnostni dodatek v višini 30 evrov na vsakega otroka

UPRAVIČENCI: Prejemniki otroškega dodatka do šestega dohodkovnega razreda, če niso upravičeni do povečanega zneska dodatka za veliko družino.


- Začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evra

UPRAVIČENCI: Osebe, ki jim je od 13. marca dalje potekla pogodba o zaposlitvi oz. jim je prenehala iz poslovnega razloga, ne izpolnjujejo pa pogojev za pridobitev nadomestila za brezposelnost.


- Oprostitev plačila davka na dodano vrednost

UPRAVIČENCI: Uvozniki zaščitne in medicinske opreme iz držav znotraj EU.

POGOJ: Blago je dobavljeno med 13. marcem in 31. julijem, namenjeno pa za brezplačno razdeljevanje prizadetim zaradi epidemije, za uporabo v zdravstvu ali pa je dobavljeno državnemu organu, občinam in dobrodelnim organizacijam.

Ljubljana, 29. aprila (STA)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.