c S
Interventni ukrepi za povračilo nadomestila plače 15.04.2020 Ukrepi so namenjeni ohranitvi delovnih mest zaradi zmanjševanja negativnih posledic epidemije koronavirusa (COVID-19).

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

Na podlagi tega zakona, ki velja od 11. 4. 2020, lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače:

- zaposlenim, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020, -
- zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). 

Novi zakon ne nadomešča v celoti starejšega Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUZEOP), ga pa v določenih delih bistveno spreminja. Tako omogoča drugačne pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. 

Odgovori na pogosta vprašanja delodajalcev

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Na podlagi tega zakona, ki velja od 29. 3. 2020, lahko uveljavljate povračilo nadomestila plače:
- zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene po odločbi ministra za zdravje.

Če ste že oddali vlogo za začasno čakanje na delo po starejšem zakonu (ZIUPPP), bomo vašo vlogo obravnavali po novem zakonu (ZIUZEOP). To pomeni, da bomo upoštevali vse že sprejete vloge, zato vam jih ni treba na novo oddajati. Prejeli boste le poziv za dopolnitev vloge.

Od 15. 4. 2020: Pozivi za dopolnitev vloge ...

 ***

1. POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE – ZAČASNO ČAKANJE IN VIŠJA SILA

Obe povračili nadomestila plače uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na portalu ZRSZ za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na našem portalu?

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo s sklepom po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 8 dneh.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Izpolnite Excelovo tabelo, ki jo boste med elektronsko oddajo vloge uvozili na portal.

Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo – poslovni razlogi

Seznam delavcev na začasnem čakanju na delo – razlogi višje sile


2. Pripravite ustrezna dokazila.

- Odredbe o začasnem čakanju na delo za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov.
- Izjavo o ohranitvi delovnih mest zaposlenih, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije.
- Izjavo in dokazila, ki so podlaga za odsotnost zaradi višje sile za zaposlene, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile (varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol, ustavitev javnega prevoza ali zaprtje mej s sosednjimi državami).


3. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – začasno čakanje na delo in višja sila

Uveljavljate lahko celotno povračilo izplačanih nadomestil plače (zmanjšano za prispevke zavarovanca) za:
- zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020 (poslovni razlog),
- zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja s sosednjimi državami). 

Vlogo na podlagi novega zakona (ZIUZEOP) morate predložiti:

- Najkasneje do 18. 4. 2020 (v 8 dneh od uveljavitve zakona) – če ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo ali če so bili odsotni z dela zaradi višje sile že pred uveljavitvijo zakona (v obdobju med 13.3.2020 in 10.4.2020). Tako boste lahko upravičeni do povračila nadomestila plače zaposlenih od 13.3.2020.

- Najkasneje v 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje na delo – če jih napotite na čakanje po uveljavitvi zakona (v obdobju med 11.4.2020 in 31.5.2020).

Zaposlenega lahko napotite na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 5. 2020.

Povračila nadomestila plače izplačujemo za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Če ste oddali vlogo za začasno čakanje na delo po starejšem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je začel veljati 29.3.2020, bomo vašo vlogo obravnavali po novem zakonu (ZIUZEOP). To pomeni, da bomo upoštevali vse že sprejete vloge, zato vam jih ni treba na novo oddajati. Prejeli boste poziv za dopolnitev vloge.

Do povračila nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile ste upravičeni:

- Delodajalci, ki imate upad prihodkov v prvem polletju 2020 za več kot 20 % glede na prvo polletje 2019 in v drugem polletju 2020 ne boste dosegli več kot 50 % rasti prihodkov glede na drugo polletje 2019.

Tisti, ki niste poslovali v letu 2019, morate izkazovati vsaj 25-% upad prihodkov v marcu 2020 v primerjavi s februarjem 2020 ali vsaj 50-% upad prihodkov v aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020.

- Delodajalci, ki imate plačane obveznosti do države – to pomeni, da imate plačane vse dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti pri FURS-u na dan oddaje vloge ter pri FURS-u predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let.

- Delodajalci, ki niste v stečajnem postopku.

- Delodajalci, ki niste neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

- Delodajalci, ki ne opravljate finančne in zavarovalniške dejavnosti (iz skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti). 

Prav tako morate predložiti izjavo:

- da zaradi poslovnih razlogov začasno ne morete zagotavljati dela zaposlenim in ste zaposlene napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo oziroma, da zaposleni, navedeni v vlogi, ne morejo opravljati in ne opravljajo dela zaradi višje sile;
- da ne boste odrejali nadurnega dela, če bi lahko to delo opravili z zaposlenimi na začasnem čakanju na delo;
- da sprejemate vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji;
- da s kazensko in materialno odgovornostjo potrjujete, da so vse navedbe v vaši vlogi in prilogah resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Poleg navedenega povračilo nadomestila plače zaradi višje sile lahko uveljavljate:

- delodajalci, ki izjavite, da zaposleni ne opravljajo dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol in drugih objektivnih razlogov, nemožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami.

***

2.       POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE – ODREJENA KARANTENA

Elektronsko vlogo za uveljavljanje povračila nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene oddate na našem portalu za delodajalce.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. >> Poglejte si: Kako registrirate svoje podjetje na portalu ZRSZ?

Za datum prejema vloge se šteje datum, ko jo prejme naš informacijski sistem.

O vaši vlogi odločamo z odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). O popolni vlogi odločimo v 30 dneh.
 

Preden začnete postopek oddaje vloge na portalu, si pripravite vse potrebno.

1. Pripravite ustrezna dokazila, ki so obvezna priloga k vlogi (kopija odločbe ministra za zdravje glede odrejene karantene).

2. Preglejte priročnik o postopku elektronske oddaje vloge.

Priročnik za vnos in oddajo vloge – odrejena karantena


Uveljavljate lahko celotno povračilo nadomestila plače za:

- zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene po odločbi ministra za zdravje, vi kot delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne morete omogočiti dela na domu.


Vlogo predložite v 8 dneh od začetka trajanja karantene. Pri tem upoštevajte datum, s katerim je bila zaposlenemu z odločbo ministra za zdravje odrejena obvezna karantena. 

Povračilo nadomestila plače lahko uveljavljate le za obdobje, za katerega je bila zaposlenemu odrejena obvezna karantena.

Povračilo nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene izplačujemo za obdobje od 29.3.2020 do 30.9.2020.


Povračilo nadomestila plače zaradi odrejene karantene lahko uveljavljate:

- delodajalci, ki izjavite, da ne morete organizirati dela na domu za zaposlene, ki jim je bila odrejena karantena po odločbi ministra za zdravje.

> Odgovori na pogosta vprašanja delodajalcev

Vir: ZRSZ


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.