c S
Sodišče EU: Tudi odgovori na izpitna vprašanja se štejejo za osebni podatek 17.01.2018 Sodišče Evropske unije je v zadevi Peter Nowak proti Pooblaščencu za varstvo podatkov ugotavljalo, ali se lahko odgovori na izpitna vprašanje ter morebitni komentarji popravljalca štejejo za osebni podatek

Peter Nowak je kot pripravnik za poklic revizor/davčni svetovalec uspešno opravil različne izpite pri irski zbornici revizorjev in davčnih svetovalcev, neuspešno pa je opravljal izpit iz »računovodstva strateškega financiranja in upravljanja«. Po četrtem neuspelem poskusu je najprej želel izpodbijati rezultat, vendar se je kasneje odločil vložiti prošnjo za dostop do podatkov ter prosil za vse »osebne podatke«, ki so o njem shranjeni pri zbornici. Ker mu le-ta ni odobrila dostopa do njegovega izpita, z obrazložitvijo, da ta ne predstavlja osebnega podatka, je Nowak vložil pritožbo pri irskem Pooblaščencu za varstvo podatkov, njegovo zavrnitveno odločbo pa je izpodbijal pred nacionalnim sodiščem.

Irsko Vrhovno sodišče je v predhodno odločanje Sodišču Evropske unije postavilo vprašanje, ali so pisni odgovori, ki jih je na poklicnem izpitu dal kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca, ki so s temi odgovori povezani, osebni podatki v smislu Direktive št. 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Direktive o varstvu podatkov).

Sodišče Evropske unije je s sodbo št. C-434/16 z dne 20.12.2017 najprej poudarilo, da je kandidat na poklicnem izpitu fizična oseba, ki se lahko identificira neposredno zaradi svojega imena ali posredno zaradi identifikacijske številke, ki je na izpitnem izdelku ali na naslovni strani tega izdelka.

Sodišče je nadaljevalo, da so pisni odgovori, ki jih na poklicnem izpitu da kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca, ki so s temi odgovori povezani, informacije, ki se na tega kandidata nanašajo. Skladno z Direktivo o varstvu podatkov namreč pojem »osebni podatek« ni omejen zgolj na občutljive informacije ali informacije iz zasebne sfere, temveč vključuje raznovrstne informacije, tako objektivne kot subjektivne v obliki mnenj ali presoj, če se te nanašajo na zadevno osebo.

Sodišče ugotavlja, da vsebina odgovorov na izpitna vprašanja odraža stopnjo znanja in sposobnosti kandidata na danem področju ter, odvisno od primera, njegov proces razmišljanja, presojo in kritično razmišljanje. Prav tako je namen zbiranja odgovorov oceniti strokovne sposobnosti kandidata in njegovo zmožnost opravljanja zadevnega poklica. Kot je ugotovilo sodišče, lahko uporaba teh informacij, s katero se zlasti ugotovi uspeh ali neuspeh kandidata na zadevnem izpitu, vpliva na pravice in interese tega kandidata, saj je zaradi nje mogoče določiti ali vplivati na primer na možnosti dostopa do želenega poklica oziroma zaposlitve. V zvezi s komentarji popravljavca glede odgovorov kandidata Sodišče ugotavlja, da so ti tako kot odgovori, ki jih na izpitu da kandidat, informacije, ki se nanašajo na tega kandidata. Vsebina teh komentarjev odraža mnenje ali presojo popravljavca o individualni uspešnosti kandidata na izpitu, zlasti o njegovem znanju in sposobnostih na zadevnem področju.

Ker se po mnenju sodišča odgovori na izpitna vprašanja ter komentarji ocenjevalca štejejo za osebne podatke, ima kandidat pravico do dostopa do teh podatkov in popravka. Če te pravice ne bi imel, ne bi bilo spoštovano načelo in jamstva na področju varstva osebnih podatkov, pri čemer je sodišče še posebej izpostavilo zakoniti interes kandidata, ki temelji na varstvu njegovega zasebnega življenja. Ta med drugim pomeni, da mora imeti vsaka fizična oseba možnost, da preveri točnost osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, in zakonitost njihove obdelave.

Sodišče Evropske unije je tudi poudarilo, da pravica do popravka ne more omogočiti kandidatu, da a posteriori popravi »napačne« odgovore, saj ti nikakor niso netočnost v smislu Direktive o varstvu podatkov. Je pa mogoče, da obstajajo okoliščine, v katerih se ti odgovori in komentarji izkažejo za netočne, na primer, ker so bili zaradi napake izpitni izdelki zamenjani, tako da so bili odgovori drugega kandidata pripisani zadevnemu kandidatu. Poleg tega ni mogoče izključiti, da ima kandidat od upravljavca podatkov pravico zahtevati, da se njegovi izpitni odgovori in komentarji popravljavca, ki so s temi odgovori povezani, po nekem obdobju izbrišejo, da se torej uničijo.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.