c S

Spremembe Poslovnika DZ

27.07.2017 V soboto, 29. julija, se bodo uveljavile spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1), ki jih je državni zbor sprejel 12. julija. V nadaljevanju so predstavljene nekatere znatnejše spremembe in dopolnitve PoDZ-1.

Postopek sprejema sprememb Ustave

Spremenjen in dopolnjen PoDZ-1 predvideva, da predlog za začetek postopka za spremembo Ustave predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, kadar ta ni predlagateljica. Vlada pa lahko nanj poda mnenje (6. odst. 173. člena poDZ-1). Poleg tega PoDZ-1 po novem zahteva, da državni zbor sprejme stališča o osnutku ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga ustavnega zakona, z dvotretjinsko večino glasov navzočih in ne več z večino glasov vseh poslancev.

Postopek sprejema zakona

Za zagotovitev večje transparentnosti sprejemanja predpisov oziroma beleženja dejavnosti vseh udeležencev v procesu zakonodajnega odločanja (t. i. zakonodajna sled, več o tem v A. Igličar: Prvine zakonodajne sledi v funkciji transparentnosti zakonodaje) so bile dopolnjene tudi določbe PoDZ-1 o uvodu predloga zakona. Uvod predloga zakona mora tako po novem vsebovati tudi podatek o zunanjem strokovnjaku oziroma pravni osebi, ki je sodelovala pri pripravi predloga zakona in znesek plačila, ki ga je ta oseba v ta namen prejela (3. odst. 115. člena PoDZ-1).

Prav tako je bila spremenjena tretja obravnava predloga zakona, v kateri državni zbor ne razpravlja več o predlogu zakona v celoti, temveč le o posameznih členih predloga zakona, h katerim so vloženi amandmaji (1. odst. 140. člena PoDZ-1).

Postopek sprejema avtentične razlage zakona

S spremembami PoDZ-1 je bil natančneje urejen tudi postopek sprejema avtentične razlage zakona in sicer na način, da kadar matično delovno telo predlaga, da sprejem avtentične razlage ni potreben, državni zbor o njej ne razpravlja, temveč le glasuje o predlogu matičnega delovnega telesa. Če je predlog matičnega delovnega telesa sprejet, je postopek končan. Če predlog ni sprejet, pa predsednik državnega zbora takoj pošlje predlog avtentične razlage matičnemu delovnemu telesu v obravnavo (1. odst. 151. in 2. odst. 134. člena PoDZ-1).

Formalna modernizacija

 Že 14. aprila 2006 je glasilo državnega zbora imenovano Poročevalec prenehalo izhajati v tiskani in začelo izhajati le v elektronski obliki, z zadnjimi spremembami PoDZ-1 pa se je tudi formalno določilo, da se predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, objavijo na spletnih straneh državnega zbora, razen v primerih, ko gradivo vsebuje tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona oziroma drugega predpisa (2. odst. 100. člena PoDZ-1).

Pripravil: Patricij Maček, dipl. pravnik, študent magistrskega študija na PF Univerze v Ljubljani


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.