c S

IZ PRAKSE: Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

14.06.2017 Če se storilec pravočasno vključi v program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in v preizkusni dobi ne stori hujšega prekrška, se odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne prekliče, četudi storilec program dejansko zaključi šele po izteku preizkusne dobe.

(okrajno sodišče, višje sodišče) Okrajno sodišče je preklicalo odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ker se storilec v času preizkusne dobe 12 mesecev ni udeležila programa po Zakonu o voznikih in sicer dodatnega usposabljanja za varno vožnjo.

Zoper sklep je storilka vložila pritožbo in navajala, da je izpolnila ključne obveznosti, ki so mu bile naložene in sicer je v roku predložil dokazilo o vključitvi v program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, v času preizkusne dobe pa ni storil prekrška, ki je opredeljen kot hujši prekršek zoper varnost cestnega prometa. Pritožnik se je udeležil usposabljanja za varno vožnjo znotraj preizkusne dobe, pri čemer je dva dneva usposabljanja opravil po izteku te dobe, zato v tem roku tudi ni mogel predložiti ustreznega potrdila.

Usposabljanje je nato uspešno zaključil, zato je preklic odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja prestroga sankcija, saj je po mnenju pritožnika namen zakonske določbe v tem, da storilec ne bi več ponavljal tovrstnih prekrškov in ta namen je bil v konkretnem primeru tudi dosežen. Znotraj preizkusne dobe se je usposabljanja udeležil in ga zaključil resda po izteku dobe, a vendar še pred izdajo izpodbijanega sklepa. Predhodno se pritožnik usposabljanja zaradi preobremenjenosti namreč ni mogel udeležiti.

Storilec je bil sklepom pravilno poučen, da se mora v času preizkusne dobe 12 mesecev udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter da bo sodišče, v kolikor ne bo izpolnil vseh obveznosti iz sklepa, preklicalo odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev oprlo na ugotovitve, da storilec ni v celoti izpolnil svojih obveznosti do izteka preizkusne dobe ter za nepravočasnost izpolnitve naloženih obveznosti ni navedel nobenega razloga, ki bi predstavljal objektivno in nepremostljivo oviro za izpolnitev obveznosti v določenem roku. Res je, da je sodna praksa že večkrat zavzela stališče, da se mora storilec programa dodatnega usposabljanja udeležiti v času preizkusne dobe in ga v navedenem času tudi zaključiti (in ne po izteku preizkusne dobe), vendar je pritožbeno sodišče menilo, da je potrebno v konkretni zadevi presojati v luči načela sorazmernosti.

Pritožnik ima prav, ko izpostavlja dejstvo, da je izpolnil ključne obveznosti, naložene s sklepom, zato bi bil preklic odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja nesorazmeren, saj je storilec v roku predložil dokazilo o vključitvi v program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, v času preizkusne dobe pa ni storil prekrška, ki je opredeljen kot hujši prekršek zoper varnost cestnega prometa, pravočasno pa je tudi pričel s programom usposabljanja.

Iz potrdila o prijavi v program pa ne izhaja, da bi bil storilec seznanjen s tem, da program traja tri dni oziroma da ga je moč opraviti z zadnjim pričetkom tri dni pred potekom preizkusne dobe. Pritožnik ima tako prav, ko zatrjuje, da je izpolnil smisel naloženih obveznosti in to je oprava programa dodatnega usposabljanja, zato slednje ne more biti razlog za preklic in je bilo potrebno pritožbi ugoditi.

Pripravil: Igor Cek, odvetnik
Odvetniška pisarna Cek d.o.o.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.