c S
Obračun prispevkov in akontacije dohodnine od izplačila potnih stroškov poslovodni osebi in prokuristu 20.04.2016

Še vedno se pojavljajo vprašanja, kako pravilno obračunati prispevke in akontacijo dohodnine od izplačil potnih stroškov poslovodnim osebam in prokuristom, in sicer glede vštevanja potnih stroškov v davčno osnovo za obračun prispevkov in akontacije dohodnine. Odgovore podajamo v nadaljevanju.

Izplačila potnih stroškov fizični osebi, ki vodi družbo – poslovodja

Skladno s šestim odstavkom 35. člena ZDoh-2 se za dohodek iz zaposlitve štejejo tudi dohodki za opravljeno delo oziroma storitev prokuristov in direktorjev. Prva alineja drugega odstavka 37. člena ZDoh-2 nadalje določa, da se med dohodek iz delovnega razmerja štejejo tudi dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta, ki je pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja.

Posledično se dohodki, ki jih poslovodna oseba (fizična oseba) doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Med dohodke iz delovnega razmerja štejejo tudi dohodki prokurista, ki na podlagi pogodbe o poslovodenju, vodi družbo. V teh primerih plačnik davka opravi obračun davčnega odtegljaja od dohodka iz delovnega razmerja na obrazcu REK-1. Pri tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka, v kolikor ne presegajo zneskov določenih z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Izplačilo potnih stroškov fizični osebi, ki samo zastopa družbo – prokurist

V skladu z določbami ZGD-1 je prokurist opredeljen kot poslovni pooblaščenec. Pooblastila prokurista so neomejena, razen glede odsvajanja in obremenjevanja nepremičnin, za kar morajo dobiti posebna pooblastila. Prokurist tako ni organ odločanja, niti organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam.

Izhajajoč iz navedenega, prokurist nima poslovodstvenega položaja v poslovnem subjektu, zato se njegov dohodek obdavčuje v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDoh-2, in sicer kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Med te dohodke se štejejo tudi izplačila za povrnitev stroškov v zvezi z opravljanjem dela. Posledično za izplačilo vseh dohodkov prokuristu plačnik davka (izplačevalec) ob izplačilu izračuna in plača akontacijo dohodnine na obračunu REK-2.

V skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2 in prvim odstavkom 289. člena ZDavP-2 lahko zavezanec (prokurist) dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Nikakor pa dejanskih stroškov v tem primeru ni možno uveljavljati pri izračunu akontacije dohodnine ob izplačilu.

Dejanski stroški prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije prokurista se na letni ravni zavezancu (prokuristu) priznajo kot dodatno zmanjšanje davčne osnove od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja, in sicer:

-  zmanjšanje v višin 10 % normiranih odhodkov in
-  zmanjšanje v višini dejanskih stroškov prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev - največ do višine določene z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da v kolikor gre za izplačilo potnih stroškov v okviru dohodka iz delovnega razmerja (npr. poslovodna oseba), se znesek izplačila ne všteva v davčno osnovo za izračun akontacije dohodnine, sicer pa. Torej v primeru, ko so potni stroški izplačani v okviru drugega pogodbenega razmerja (prokurist), se vštevajo v davčno osnovo za obračun akontacije dohodnine.

Oglejte si še druge članke s področja Prispevki za socialno varnost

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?

Želite postati nov uporabnik?