c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 10. marec

10.03.2016 Evropska komisija je predstavila revizijo pravil o napotitvi delavcev, ki naj bi bolj povezala evropski trg dela in ga napravila bolj poštenega. Spremembe direktive  spodbujajo načelo, da mora biti enako delo na istem mestu plačano na enak način.

Namen prenove (pdf) je zagotoviti poštene plačne pogoje in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na delo v drugo državo članico, in lokalnimi podjetji v državi članici gostiteljici. Svoj odziv so podali tudi že evropski parlamentarci. VEČ

Finančni ministri EU so se na Svetu za ekonomske in finančne zadeve dogovorili glede novih pravil o izmenjavi davčnih informacij za multinacionalke. Gre za predlog direktive, ki je prvi del svežnja predlogov Komisije za izboljšanje pravil preprečevanja davčnih izogibanj, ki naj bi vključila priporočila OECD glede zahtev o poročanju davčno pomembnih informacij posameznih držav in obveznosti nacionalnih davčnih organov o avtomatični izmenjavi teh informacij. VEČ

Komisija je sprejela predloga uredb za razjasnitev pravil, ki se uporabljajo za premoženjska razmerja poročenih mednarodnih parov ali registriranih mednarodnih partnerskih skupnosti. Gre za predlog uredbe o premoženjskih razmerjih v zakonski zvezi in predlog uredbe o premoženjskih razmerjih registriranih partnerskih zvez, ki naj bi določila jasna pravila glede premoženjskih zadev (npr. bančni računi, drugo premoženje) v primeru ločitve ali prenehanja življenjske skupnosti in preprečila morebitne navzkrižne postopke v različnih državah članicah. VEČ

V Evropskem parlamentu so razpravljali in sprejeli stališče glede predloga uredbe (str. 34) o pristaniških storitvah, katere namen je zvišanje učinkovitosti pristanišč in znižanje pristaniških storitev. Evropski poslanci so proti enotnemu sistemu dostopa do trga pristaniških storitev, ker je organiziranost pristanišč v Uniji zelo raznolika in obstajajo različni modeli organizacije pristaniških storitev, zato so mnenja, naj države ohranijo obstoječe modele pristaniške uprave. VEČ

Evropska komisija je začela s posvetovanji glede osnutka uredbe za poenostavitev  neproblematičnih državnih pomoči za pristanišča in letališča. Tako bi bila določena investicijska pomoč izključena iz predhodnega nadzora s strani Komisije. Predloge se podaja do 30. maja 2016. VEČ

Prav tako poteka javno posvetovanje o registru za preglednost. Mnenja  glede sedanjega sistema za registracijo zastopnikov interesov, ki poskušajo vplivati na delo institucij EU, in bodočega obveznega registra lobistov se lahko poda do 31. maja 2016. VEČ

Komisija EU pa vabi k javnemu posvetovanju tudi glede prvega orisa evropskega stebra socialnih pravic. Pobuda je sicer usmerjena na območje evra, druge države članice pa se ji lahko pridružijo. Posvetovanje poteka do konca leta 2016. VEČ

Iz poročila računskega sodišča EU izhaja, da sistem za boj proti čezmejnim DDV prevaram ni dovolj učinkovit zaradi pomanjkanja primerljivih podatkov in kazalnikov. EU ima na voljo vrsto orodij za boj proti goljufijam na področju DDV znotraj Skupnosti, vendar pa bi bilo smiselno, da se določena izmed teh okrepijo oz. uporabljajo bolj dosledno. VEČ

Evropska komisija je pripravila predlog uredbe za hitrejše zagotavljanje podpore pri obvladovanju obsežne humanitarne krize v EU. Gre za instrument nujne pomoči, ki naj bi omogočal hitrejši in ciljno naravnan odziv na večje krize v EU, v pomoč pa naj bi bil tudi pri obvladovanju množičnega pritoka beguncev. Glede instrumenta je objavila tudi vprašanja in odgovore. VEČ

Evropski azilni podporni urad je skupaj s Frontex-om razvil vrsto novih praktičnih orodij, katerih cilj je pomoč uradnikom in drugim osebam, ki delajo na mejah in prostorih za pridržanje, policistom, mejnim policistom in obalni straži pri zagotavljanju dostopa do azilnega postopka  za prosilce za mednarodno zaščito. VEČ

EU in Kanada sta se sporazumeli glede novega pristopa glede varstva in poravnave sporov glede investicij v trgovinskem sporazumu. Gre za jasen odmik od trenutnega sistema reševanja investicijskih sporov in kaže na pripravljenost za sodelovanje, da se ustanovi večstransko sodišče za investicije. VEČ

Parlamentarci so predlagali Komisiji (str. 221), da ne podaljša sporazuma s Philip Morris International o preprečevanju tihotapljenja cigaret, ki se izteče 9. Julija, saj sporazum ni bil učinkovit za zmanjšanje tihotapljenja cigaret, ker so praznino zapolnile poceni cigarete brez blagovne znamke. Parlamentarci so izrazili veliko skrb, ker se proračun Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) delno financira z letnimi plačili tobačne industrije. VEČ

Evropski parlamentarci so podprli predlog pravil (str. 89), ki zagotavlja otrokom osumljenim ali obtoženim kaznivega dejanja pošteno sojenje. Predlog direktive priznava pravico do odvetnika in spremstva  s strani starša ali zakonitega zastopnika za večji del postopka vsem mlajšim od osemnajst let. VEČ

Ključne institucije EU, Parlament, Svet in Komisija, so se sporazumele (str. 180) o izboljšanju načrtovanja, kvalitete in preglednosti zakonodajnega postopka. Tak sporazum predstavlja možnosti bolj demokratičnega dolgoročnega načrtovanja, zagotavlja novo bazo podatkov načrtovanih zakonov in več informacij za medije in javnost glede medinstitucionalnih pogajanj. VEČ

Sodna praksa EU:

V zadevi T-411/14 so na Splošnem sodišču EU odločali o tožbi družbe Coca-Cola glede registracije znamke Skupnosti. Sodniki so zavrnili tožbo, ker steklenica s konturo brez žlebov za sodnike nima nobenega razlikovalnega učinka, na podlagi katerega bi bilo to steklenico mogoče razlikovati od drugih steklenic na trgu. VEČ

V zadevi C-299/14 so na sodišču EU so odločali o socialnih dajatvah državljanov držav članic v drugi državi članici na podlagi direktive 2004/38. Sodniki so potrdili, da je določene socialne dajatve državljanov iz drugih držav članic mogoče zavrniti v prvih treh mesecih njihovega prebivanja. Taka zavrnitev ne potrebuje posameznih preučitev. VEČ

V zadevi C-179/15 so odločali o napačni povezavi imena družbe z blagovno znamko, ki ne pripada družbi po direktivi 2008/95. Tako so sodniki presodili, da nekdanji pooblaščeni serviserji Daimlerja niso odgovorni za oglase, ki na spletu še naprej vzpostavljajo povezavo njihovega imena z znamko Mercedes-Benz, čeprav so si prizadevali za umik teh oglasov. Daimler od serviserjev ne more zahtevati, da ukrenejo vse potrebno za izbris teh oglasov s spleta, če oglasi niso bili naročeni. VEČ


Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.