c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 25. februar 25.02.2016 Evropska ustanova za izboljšanje življenjskih pogojev in pogojev dela je objavila poročilo o razvoju  na področju začasnega zaposlovanja v letih od 2001 do 2012. V poročilu je orisan razvoj začasnih zaposlitev pred in po ekonomski krizi, izračunan je razkorak med plačami stalno in začasno zaposlenih ter razlike v samih podjetjih.

Iz poročila je razvidna segmentacija na številnih evropskih trgih dela, kjer imajo začasno zaposleni slabše plače in karierno perspektivo v razmerju do stalno zaposlenih. VEČ

Google je najbolj pogost lobist pri Evropski komisiji v zadnjih štirinajstih mesecih, je mogoče razbrati iz orodja Monitor integritete, ki ga upravlja Transparency International. Google je imel v 14 mesecih 22 sestankov z najvišjimi funkcionarji komisije. Pred Googlom po  obsegu lobiranja prednjači le Businesseurope, ki pa je konfederacija evropskih podjetij in združuje 40 organizacij različnih industrij in delodajalcev iz EU. VEČ

Evropska komisija je objavila podatkovni list o kazalniku digitalne ekonomije in družbe. Gre za spletno orodje za merjenje napredka držav članic na področjih digitalne ekonomije in družbe. Združuje podatke o več kazalcih evropske digitalne politike. Objavljeni so bili tudi rezultati kazalnika za leto 2016. VEČ

23. februarja je začela veljati direktiva o distribuciji zavarovanj, katere cilj je izenačiti distributerje zavarovanj v EU. S tem se garantira potrošnikom, da bodo imeli enako izbiro in storitev pri sklenitvi zavarovanj ne glede na državo članico sklenitve. Direktiva tudi zagotavlja primerne standarde preglednosti, tako da določa nujne informacije, ki jih je treba nuditi potrošniku pred podpisom zavarovalne pogodbe. VEČ

Na Odboru za notranji trg pri Evropskem parlamentu so obravnavali predlog direktive o strelnem orožju. Večina članov odbora je izrazila skrb zaradi morebitnih učinkov, ki bi jih predlog povzročil lastnikom orožja (športni strelci, lovci, zbiratelji, muzeji). Na odboru so med drugim razpravljali o vprašanjih deaktivacije orožja , prepovedi polavtomatskega orožja, ki zgleda kot avtomatsko, pogojih za avtorizacijo, prodaje na daljavo, itd. VEČ

Na Odboru za kmetijstvo Evropskega parlamenta so potrdili osnutek uredbe glede bolezni, ki se prenašajo med živalmi in lahko tudi na ljudi. Nova pravila naj bi preprečila in zaustavila izbruhe bolezni pri živalih kot npr. ptičja gripa ali prašičja kuga. VEČ

EU in Kneževina Monako sta parafirala sporazum o davčni preglednosti, ki pomeni še en korak v boju EU proti davčnim utajam. Po sporazumu si bodo države članice in Monako avtomatsko izmenjavale informacije o finančnih računih svojih rezidentov. Sporazum se bo začel uporabljati leta 2018, informacije pa bodo države zbirale od 1. Januarja 2017. VEČ

Evropska komisija je v okviru Naložbenega načrta za Evropo objavila nove smernice o skupni uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter Evropskega sklada za strateške naložbe. Nove smernice naj bi pomagale lokalnim organom in nosilcem projektov, da v celoti izkoristijo priložnosti skupne uporabe sklada EFSI in skladov ESI. Sklada se namreč glede namena, zasnove in zakonodajnega okvira dopolnjujeta in medsebojno krepita. VEČ

Predsednik Evroskupine si želi okrepiti bančno unijo, kljub nekaterim pozivom v zadnjem času, da bi se pravila na tem področju razrahljala. Po uveljavitvi direktive o sanaciji in reševanju bank je EU dobila nov skupen okvir ravnanja z bankami v težavah. Od ekonomske krize dalje je opaziti znaten napredek pri zviševanju kapitalskih blažilnikov in krepitvi nadzora nad bankami. VEČ

Evropski ekonomski in socialni odbor je objavil mnenje glede akcijskega načrta glede Unije kapitalskih trgov, ki ga je Komisija predstavila v 2015 s ciljem ustvariti enoten trg kapitala v EU. Odbor je podprl cilje akcijskega načrta in pozval k razširitvi in razpršitvi virov financiranja znotraj enotnega kapitalskega trga. Poudarjeno je, da mora biti kapitalski trg maksimalno poenoten, torej da države sprejmejo, uveljavijo in nadzirajo predlagane ukrepe na enak način. VEČ

V letu 2015 je Evropska investicijska banka odobrila rekordnih 798 milijonov evrov posojil v Sloveniji. Podpredsednik banke je dejal, da bodo obdržali visoko raven delovanja v Sloveniji, zlasti glede perspektivnih projektov. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU

V zadevah C-165/14 in C-304/14 je generalni pravobranilec Szpunar podal mnenje v okviru direktive 2004/38, da se državljana tretje države z izključnim skrbništvom nad mladoletnim državljanom EU, ne more odstraniti iz države članice oziroma se mu ne sme zavrniti izdaja dovoljenja za prebivanje zgolj zaradi njegove predkaznovanosti. Odstranitev se lahko sprejme, če je sorazmerna in temelji na nujnih razlogih nacionalne varnosti ter osebnem vedenju državljana tretje države, ki mora predstavljati resnično, trenutno in dovolj resno grožnjo. VEČ

V zadevi C-601/15 PPU so na sodišču EU presodili na podlagi e točke 3. odstavka 8. člena direktive 2013/33, da je mogoče pridržati prosilca za azil, kadar je treba zaščititi nacionalno varnost ali javni red. Pri zaščiti javnega reda sodišče navaja, da mora iti za resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo, ki ogroža temeljni interes družbe. Nova prošnja za azil, ki jo vloži oseba, ki je v postopku vračanja, ne sme povzročiti razveljavitve odločbe o vrnitvi. VEČ

V zadevi C-179/14 so na sodišču EU odločali o madžarski ureditvi, na podlagi katere delodajalci lahko podeljujejo zaposlenim določene ugodnosti v naravi. Sodniki so na podlagi direktive 2006/123 presodili, da nekateri vidiki sistemov kartice za prosti čas SZEP in bonov za nakup obrokov, ki omogočata madžarskim delodajalcem, da zaposlenim pod davčno ugodnimi pogoji dodeljujejo ugodnosti v naravi, niso združljivi s pravom EU. Gre za ukrepe, ki pomenijo oviro svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.