c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 12. november

26.11.2015 Izpostavljamo sistem jamstva za bančne vloge, konferenco o podnebnih spremembah, ki bo v kratkem v Parizu, obetajo pa se tudi novosti za kupce zavarovalnih produktov ter pri nakupih in nadzoru strelnega orožja. V parlamentu so potrdili proračun za leto 2016 in sprejeli določene predloge za uravnoteženje davčne politike. Zadnje tri sodbe obravnavajo odškodnine letalskih prevoznikov, socialne dodatke na podlagi bivališča ter razlago avdivizualnih medisjkih storitev.

Komisija je predlagala sistem jamstva za bančne vloge za območje evra (podatkovni list) in tudi določila nadaljnje ukrepe za zmanjšanje preostalih tveganj v bančnem sektorju. Bančna unija je bila ustanovljena, da bi povečala zaupanje v sodelujoče banke in evropski sistem jamstva za vloge (EDIS) bo okrepil bančno unijo, izboljšal zaščito imetnikov bančnih vlog, povečal finančno stabilnost in dodatno zmanjšal povezavo med bankami in državami. Komisija je objavila tudi osvežen podatkovni list o bančni uniji. VEČ

Kupcem zavarovanj se obetajo boljši časi, saj je parlament potrdil pravila za lažje in varnejše nakupovanje zavarovanj, ki predvidevajo strožje določbe glede obveščanja in svetovanja s strani zavarovalnih agentov. Za vse zavarovalne distribucijske kanale bodo veljale podobne zahteve glede obveščanja in varstva potrošnikov, razen v primerih izjem. VEČ

Evropska agenda o migracijah, ki jo je Komisija sprejela maja 2015, poudarja potrebo po celovitem pristopu k upravljanju migracij. Odtlej je bilo uvedenih več ukrepov: sprejeta sta bila dva programa za nujno premestitev 160.000 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito, iz najbolj prizadetih držav članic v druge države članice EU, odobren pa je bil tudi akcijski načrt Komisije o vračanju. VEČ

Od 30. novembra do 11. decembra bo v Parizu potekala konferenca Združenih narodov o podnebnih spremembah. Evropska komisija je poudarila odločilen pomen sprejetja pravičnega, ambicioznega in pravno zavezujočega svetovnega podnebnega sporazuma. Evropska unija si bo prizadevala doseči celovit, trajen in dinamičen sporazum, ki bo pospešil prehod na nizkoogljična svetovna gospodarstva, odporna na podnebne spremembe. VEČ

16. novembra 2015 je bil rok za prenos direktive za varstvo pravic žrtev v nacionalne zakonodaje. Državljani EU naj bi imeli sedaj možnost pravice iz direktive uveljavljati na domačih sodiščih. Glavne pravice iz direktive so pravica do individualne ocene žrtve zaradi posebne potrebe po zaščiti, pravice do razumljivih informacij glede njihovih pravic in glede primera, pravice družinskih članov ter dostop in zaščita žrtev. VEČ

Evropska komisija se je odločila, da proti Češki, Estoniji, Italiji, Portugalski in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker v nacionalno zakonodajo niso pravilno prenesle pravil EU o vozniških dovoljenjih. Proti navedenim državam natančneje zato, ker se niso vključile v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kakor se zahteva po direktivi. RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. VEČ

Evropska komisija je predlagala paket ukrepov za posodobitev direktive o strelnem orožju, s katerimi bo zaostrila pogoje za pridobitev orožja v EU, izboljšala sledljivost zakonitega orožja, okrepila sodelovanje med državami članicami in zagotovila, da onesposobljeno orožje tudi ne deluje. Ukrepi so namenjeni večji varnosti državljanov in preprečitvi dostopa do orožja kriminalcem ter teroristom. Komisija je objavila tudi podatkovni list o predlaganih ukrepih. VEČ

Evropski poslanci so sprejeli proračun EU za leto 2016 (str. 13), kjer znaša splošna raven obveznosti 155 milijard evrov, splošna raven plačil pa 143,9 milijarde evrov. Poslanci so uspeli doseči zvišanje postavk za migracije in begunce, mala in srednja podjetja, študente in raziskovalni program Obzorje 2020. VEČ

Evropski poslanci so sprejeli resolucijo (str. 23) s svojimi priporočili, kako bi v Evropi oblikovali bolj uravnoteženo in pravično davčno politiko. Države članice pozivajo, naj se dogovorijo o obveznem poročanju multinacionalk o dobičkih in davkih po posameznih državah, skupni konsolidirani osnovi za davek na dohodek pravnih oseb, enotni opredelitvi davčnih pojmov in za več preglednosti in odgovornosti pri doslej tajnih davčnih stališčih za podjetja. VEČ

Evropski parlament in Svet EU sta se dogovorila glede uredbe o finančnih kazalcih uspešnosti, ki naj bi preprečila oz. zmanjšala manipulacije z različnimi kazalci. Uredba bo izboljšala upravljanje kazalcev, ki so izdelani in uporabljeni v EU pri finančnih instrumentih. Pravila so pomembna za potrošnike, saj kazalci določajo stopnjo hipotekarnih plačil. VEČ

 

Sodna praksa EU

V zadevi C-257/14 so na sodišču EU odločali o odškodninah letalskih prevoznikov po Uredbi 261/2004. Sodniki so presodili, da morajo letalski prevozniki tudi ob odpovedi leta zaradi nepričakovanih tehničnih napak potnikom povrniti škodo. Tehnične napake pri letalih so neizogibne, zato se napake odkrite pri vzdrževanju letal ali ki nastanejo zaradi pomanjkanja takega vzdrževanja, ne morejo šteti za izredne razmere. Vendar pa nekatere tehnične težave, ki so med drugim posledica skritih napak, nastalih pri izdelavi in ki vplivajo na varnost letov, ali so posledica sabotaže ali terorističnih dejanj, lahko prevoznika razbremenijo odškodnine. VEČ

V združenih zadevah C-361/13 in C-433/13 so na sodišču EU presodili, da Slovaška z omejevanjem pravice do invalidnine in božičnice za osebe z nizkim dohodkom za slovaške prebivalce, ni kršila obveznosti po uredbi 883/2004. Obravnavane ugodnosti namreč ne spadajo v sklop uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki načeloma prepoveduje diskriminacijo prejemnikov ugodnosti na podlagi državljanstva ali bivališča. Poleg tega pa Komisija ni uspela dokazati, da božičnica spada v okvir uredbe. VEČ

V zadevi C-347/14 so sodniki na najvišjem evropskem sodišču presodili, da je ponudba kratkih videoposnetkov na spletnem mestu časopisa lahko zajeta z ureditvijo avdiovizualnih medijskih storitev. Tako je, če sta vsebina in funkcija te ponudbe samostojni glede na novinarsko dejavnost upravljavca spletnega mesta in ne zgolj dopolnitev, ki je neločljivo povezana s to dejavnostjo zlasti zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in ponudbo besedil. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.