c S

Iz sodne prakse: Ugovor proti odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja

19.10.2015 Glede na zapletenost pravnih poslov med družinskimi člani je potrebno tudi neodplačno odsvojitev stečajnega dolžnika v korist nekdanje žene presojati širše, in sicer kot le del večjega skupka razpolaganj.

Stečajni upravitelj je vložil ugovor proti odpustu obveznosti iz razloga po 4. točki 399. člena ZFPPIPP in po 2. točki prvega odstavka 401. člena ZFPPIPP. V predlogu navaja, da je stečajni dolžnik razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo, s tem, ko je na ženo neodplačno prenesel polovico deleža na svoji nepremičnini, hkrati pa je zaposlen le za osem ur na teden in kljub opozorilu na obveznost iskanja polne zaposlitve in dostavljanju poročil o iskanju, dolžnik ni dostavil nobenega poročila o iskanju polne zaposlitve.

Dolžnik je v odgovoru na ugovor izjavil, da je upravitelju telefonsko sporočil, da je pri več podjetjih iskal zaposlitev, vendar je pri starosti šestdeset let praktično nemogoče. Šele na naroku za obravnavanje ugovoru proti odpustu obveznosti je stečajni dolžnik predložil izjavo glede iskanja zaposlitve. Glede sporazuma o delitvi premoženja z nekdanjo ženo pa je dolžnik pojasnil, da mu je nekdanja žena izplačala njegov delež z izplačilom denarnega zneska in prevzemom posojila, s tem denarjem pa je pokrival dolgove, kolikor se je dalo.

ZFPPIPP v 4. točki 399. člena določa, da odpust obveznosti ni dovoljen, če je stečajni dolžnik v zadnjih treh letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo. Iz dokazil, ki jih je v svojem ugovoru predložil stečajni dolžnik sicer izhaja, da naj bi dolžnik s svojim premoženjem razpolagal neodplačno s tem, ko je ženi podaril svoj delež na skupnem premoženju zakoncev. Po oceni sodišče tako ozko gledanje spregleda zapletenost pravnih poslov med družinskimi člani, kjer je potrebno navedeno odsvojitev presojati širše in sicer kot le del večjega skupka razpolaganj.

Iz sporazuma o delitvi premoženja zakoncev sicer izhaja, da je polovico svojega solastniškega deleža stečajni dolžnik prenesel na nekdanjo ženo v okviru delitve skupnega premoženja, ustvarjenega v času zakonske zveze, drugo polovico pa naj bi nekdanji ženi podaril, slednja pa naj bi stečajnemu dolžniku izročila večje denarne zneske v gotovini, hkrati pa prevzela odplačevanje preostanka bančnega posojila. Podaritev solastniškega deleža na nepremičnini sicer daje vtis neodplačnega razpolaganja z lastnim premoženjem, a je sodišče ob širši presoji pravnih poslov in razpolaganj med nekdanjima zakoncema ugotovilo, da podaritev dejansko ni bila neodplačna, če se pri tem upošteva vse izročitve denarja stečajnemu dolžniku s strani nekdanje žene, kot tudi prevzem odplačevanja posojila. Na podlagi navedenega je sodišče ugotovilo, da ugovor zoper odpust obveznosti ni utemeljen, zato ga je sodišče zavrnilo.

Kar zadeva ugovora zaradi neporočanja o dejanjih v zvezi z iskanjem zaposlitve, pa je sodišče zavzelo stališče, da se glede na to, da je stečajni dolžnik naknadno le predložil poročilo o iskanju zaposlitve, odločanje o ugovoru odloži za čas šestih mesecev in stečajnemu dolžniku skladno z drugim odstavkom 401. člena ZFPPIPP naložilo dodatne obveznosti med preizkusnim obdobjem in sicer, da v primeru, da pri sedanjem delodajalcu ne bo sklenil pogodbe za nedoločen čas za polni delovni čas, stečajnemu upravitelju redno in pisno poroča o iskanju zaposlitve s predložitvijo pisnih dokazil o iskanju.

Pripravil: Igor Cek, odvetnik
Odvetniška pisarna Cek d.o.o.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.