c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 27. avgust

27.08.2015 17. avgusta je začela veljati uredba 650/2012, ki poenostavlja čezmejno dedovanje v Evropski uniji. Nova pravila se uporabljajo za zapuščino oseb, ki so umrle po začetku veljavnosti uredbe, in zagotavljajo, da določeno zapuščinsko zadevo usklajeno obravnava en sam organ v skladu s pravom ene države članice.

Uporaba prava ene države članice s strani enega samega organa v čezmejnih zadevah na področju dedovanja preprečuje vzporedne postopke, zagotavlja pa tudi, da se sodne odločbe, izdane v eni državi članici, priznajo po vsej EU, ne da bi bil za to potreben kakršen koli poseben postopek. Uredba uvaja tudi evropsko potrdilo o dedovanju, ki ga izda organ, ki obravnava dedno zadevo, z njim pa lahko dediči, volilojemniki, izvršitelji oporok in upravitelji zapuščine uveljavljajo pravice in pooblastila v drugih državah članicah. Poleg uredbe je pomembna tudi izvedbena uredba o obrazcih, ki se uporabljajo v skladu z uredbo o dedovanju. VEČ

Evropska komisija je po več mesecih pogajanj, ki so dobila drugačen obraz s prihodom nove grške vlade, vendarle dosegla dogovor z Grčijo o novem programu pomoči za stabilnost. Gre za 86 milijard evrov posojil, ki jih bo Grčija prejela iz Evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) v naslednjih treh letih. V zameno za pomoč mora Grčija izvesti reforme za reševanje temeljnih gospodarskih in socialnih izzivov. S pomočjo, ki se bistveno ne razlikuje od prejšnjih, naj bi Grčija ponovno dosegla vzdržno rast, ki bo temeljila na zdravih javnih financah, večji konkurenčnosti, delujočem finančnem sektorju, ustvarjanju delovnih mest in socialni koheziji. Izjave mednarodnega denarnega sklada pa kažejo, da niti IMF ne verjame več tem zgodbam. Evropska komisija je objavila tudi podatkovni list glede stabilizacijskega mehanizma za Grčijo. VEČ

Evropski parlament je objavil vodič po enotnem digitalnem trgu, v katerem so predstavljeni nekateri ključni pojmi v zvezi z enotnim digitalnim trgom. Maja je Evropska komisija predstavila strategijo za enotni digitalni trg, s katero je začela usklajevati različne ureditve držav članic in ustvarjati pogoje, ki bodo prispevali k rasti in zaposlovanju. VEČ

Evropski parlament je objavil tudi pregled dela poslanca v evropskem parlamentu. Pri delu poslanca tako ne gre le za razprave in glasovanja o zakonodajnih predlogih, ampak tudi za priprave raznih poročil o zakonodajnih predlogih in drugih zadevah. Poleg tega lahko delujejo kot koordinatorji v odborih, pripravljajo mnenja ali spremljajo potek zakonodajnega procesa. VEČ

Začel se je nov krog prijav za pripravništvo v Evropskem parlamentu. Vsako leto parlament ponudi plačana in neplačana pripravništva, s čimer se mladi spoznajo z delom parlamenta. V prvi vrsti so pripravništva namenjena študentom, zlasti diplomantom, obsegajo pa tako splošna kot specializirana pripravništva kot npr. za novinarje ali prevajalce. Na voljo so tudi Schumanove štipendije. Prijave potekajo do 15. oktobra 2015, samo pripravništvo pa se bo začelo marca 2016. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU:

V zadevi C-593/13 so na sodišču EU presodili, da je italijanska zakonodaja, ki zahteva, da imajo certifikacijski organi sedež v Italiji, v nasprotju s pravom EU. Sodniki so izpostavili, da direktiva o storitvah glede svobode ustanavljanja vsebuje seznam nedovoljenih zahtev, med katerimi je tudi kraj sedeža. Glede teh zahtev ni možnih nobenih izjem. VEČ

V zadevi C-98/14 so sodniki presojali skladnost madžarske zakonodaje glede iger na srečo s pravom EU. Razsodili so, da je prepoved uporabe igralnih avtomatov izven kazinojev lahko v nasprotju z načelom svobode nudenja storitev. Če zakonodajalec prekliče dovoljenje, ki dovoljuje imetniku opravljanje določene ekonomske aktivnosti, mora zagotoviti ustrezno odškodninsko shemo ali zadosti dolgo prehodno obdobje, da se imetnik prilagodi novim razmeram. VEČ

V zadevi C-299/14 je generalni pravobranilec Wathelet podal mnenje, da se državljanu EU, ki se preseli v državo članico, katere ni državljan, lahko odreče določene socialne ugodnosti v prvih treh mesecih. Vendar pa v tem obdobju ne smejo biti izključeni iz socialnih ugodnosti, ki pospešujejo dostop do trga dela, ne da bi se jim dala možnost, da dokažejo obstoj resnične povezave s trgom dela v gostujoči državi članici. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2004/38. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.