c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 30. julij 30.07.2015 Evropska komisija je predstavila četrto makro-regionalno strategijo za Alpsko regijo. V tej makro regiji živi okrog 70 milijonov ljudi, ki naj bi imeli koristi od strategije, saj predvideva tesnejše sodelovanje med državami na področjih raziskovanja in inovacij, pomoči malim in srednjim podjetjem, mobilnosti, turizma, varstva okolja in upravljanja z energetskimi viri.

Makroregionalna strategija zadeva sedem držav, in sicer pet držav članic, tj. Nemčijo, Francijo, Italijo, Avstrijo in Slovenijo, ter dve državi zunaj EU, tj. Lihtenštajn in Švico. Skupno zajema 48 regij. VEČ

Evropski inštitut za enakost spolov je objavil Kazalec (indeks) enakosti spolov, ki zajema podatke za leta 2005, 2010 in 2012. Na podlagi indeksa inštitut ugotavlja, da se je enakopravnost med moškimi in ženskamiv Evropi le malo izboljšala, je pa glede na posamezne države in področja opaziti precejšnje razlike, ponekod gre za precejšen napredek, drugod celo za nazadovanje. VEČ

Komisija EU načrtuje modernizacijo carinskih postopkov, tako da bi ti postali enostavnejši in bi bolj podpirali čezmejno trgovino ter omogočali širše evropsko sodelovanje v carinskih zadevah. Nov carinski sistem temelji na Carinskem zakoniku skupnosti, ki zadosti natančno opredeljuje pravila za moderne carinske postopke. VEČ

Evropska unija, ZDA, Kitajska in velika večina članic Svetovne trgovinske organizacije so se dogovorili o ukinitvi carinskih dajatev za vrsto visoko tehnoloških izdelkov, med drugim medicinsko opremo, video igrice in konzole, domače hi-fi sisteme, slušalke, blue-ray in DVR predvajalnike, polprevodnike in GPS naprave. VEČ

Komisija EU je sprejela zadnje ukrepe za oživitev naložb v realni sektor gospodarstva, tako da bo Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) lahko začel delovati septembra tega leta. Evropska komisija je objavila tudi sporočilo o vlogi nacionalnih spodbujevalnih bank pri podpori naložbenemu načrtu. Te imajo, po mnenju podpredsednika Komisije pristojnega za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, neprecenljive lokalne izkušnje in strokovno znanje ter so zelo pomembne za uspeh načrta. VEČ

Komisija je objavila podatkovni list o Evropskem globalizacijskem prilagoditvenem skladu, katerega namen je solidarnost in pomoč odpuščenim in odvečnim delavcem zaradi sprememb v svetovni trgovini. Gre torej za omilitev škode, ki nastane zaradi globalizacije trgovine, zlasti odpuščanj delavcev. Običajni ukrepi so osebna pomoč pri iskanju zaposlitve, prekvalificiranje in dodatno usposabljanje, promocija podjetništva in tudi različne finančne ugodnosti. VEČ

Evropski poslanci so zavrnili zakonodajni predlog, po katerem bi države članice lahko omejile ali prepovedale uporabo gensko spremenjene hrane ali krme, sicer odobrene s strani EU, na svojem ozemlju. Parlamentarci so predlogu nasprotovali, ker ni vključeval presoje vplivov o skladnosti državnih ukrepov z enotnim trgom ali pravili Svetovne trgovinske organizacije. VEČ

Odbor za civilne svoboščine pri evropskem parlamentu je potrdil osnutek pravil o izmenjavi in varovanju podatkov o potnikih (PNR), ki letijo v ali iz EU ter njihovi uporabi s strani držav članic in Europola za boj proti terorizmu in transnacionalni kriminaliteti. VEČ

Sodišče EU:

V zadevi C-83/14 so na sodišču EU odločali o posredni diskriminaciji Romov na podlagi direktive 2000/43 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost. Sodniki so presodili, da namestitev električnih števcev na nedostopno višino v mestni četrti, v kateri živijo pretežno Romi, lahko pomeni diskriminacijo na podlagi narodnosti, če so taki števci v drugih četrtih nameščeni na običajni višini. Sodniki so nadalje še zapisali, da tudi če so bili števci v tej mestni četrti predmet zlorab, se zdi taka praksa nesorazmerna glede na dvojni cilj zagotavljanja varnosti električnega omrežja in ustreznega evidentiranja porabe električne energije. VEČ

V zadevi C-218/14 so sodniki sodišča EU uporabili direktivo 2004/38 za vprašanje prebivanja državljanov tretjih držav v EU. Ugotovitev sodnikov je, da državljan tretje države, sicer zakonec državljana EU, ki prebiva v drugi državi članici kot zakonec, nima več pravice do prebivanja v državi članici, če državljan EU zapusti svojo državo prebivanja pred začetkom postopka za razvezo. VEČ

V zadevi C-222/14 pa so sodniki najvišjega evropskega sodišča na podlagi direktive 96/34 odločali o starševskem dopustu. Presodili so, da je v nasprotju s pravom EU prepoved javnim uslužbencem, katerih žene niso zaposlene, da vzamejo starševski dopust, kot je določeno v grški zakonodaji. Sodniki so mnenja, da je starševski dopust individualna pravica, ki ne sme biti odvisna od položaja zakonca. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.