c S
Pregled pravnega dogajanja v EU - 11. junij 11.06.2015 Evropska komisija je naznanila, da ustanavljajo Visoko skupino za poenostavitev, ki se bo ukvarjala z rešitvami za zmanjševanje administrativnih bremen upravičencem pri dostopu do petih evropskih skladov, in sicer Evropskega strukturnega in naložbenega sklada, Evropskega regijskega razvojnega sklada, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupina bo neodvisno ocenjevala in opazovala prevzemanje enostavnejših možnosti pri dostopu in uporabi Evropskega strukturnega in naložbenega sklada s strani držav članic, s tem pa bo pomagala Komisiji pri boljšem urejanju. VEČ

Evropska komisija je odločila, da je pomoč Slovenije za prestrukturiranje Cimosa v višini 97 milijonov evrov skladna s pravili EU o državni pomoči. Komisija je ugotovila, da bo Cimosov načrt prestrukturiranja družbi dolgoročno omogočil uspešno poslovanje brez nadaljnje državne pomoči in neupravičenega izkrivljanja konkurence na enotnem trgu. VEČ

Poslanci evropskega parlamenta so razpravljali o novi strategiji zaščite pravic do intelektualne lastnine. Evropska komisija je namreč pripravila dva predloga (akcijski načrt in strategija za varstvo in uveljavljanje pravic IL) za zaščito pravic do intelektualne lastnine, saj kršitve teh pravic predstavljajo veliko škodo za gospodarstvo oz. za imetnike teh pravic, lahko pa tudi za zdravje potrošnikov. Med predlogi je na primer moč najti tudi določbo, ki govori o identifikaciji držav, kjer je zaščita pravic intelektualne lastnine šibka. VEČ

Parlamentarci so razpravljali tudi o novi strategiji glede enakosti moških in žensk. Resolucija evropskega parlamenta navaja, da je napredek na tem področju v EU počasen in da je še veliko stvari za urediti v naslednjih petih letih. VEČ

Iz Odbora regij so sporočili, da v smernicah za zaposlovanje niso v zadostni meri omenjena področja digitalne, zelene in socialne ekonomije, ki pa kažejo velike možnosti za nastanek novih delovnih mest. Za dosego ciljev iz smernic za zaposlovanje v Odboru regij predlagajo boljšo povezanost in vključevanje lokalnih in regionalnih organov pri oblikovanju dolgoročne strategije za delovna mesta in rast Evrope 2020. VEČ

Člani Odbora za razvoj pri Evropskem parlamentu so pozvali podjetja v vseh državah članicah, da sprejmejo določbe o poročilih po posameznih državah in objavijo vse informacije zaradi bolj učinkovitega boja proti davčnim utajam in nedovoljenemu pretoku denarja v razvijajočih se državah. Prav tako so pozvali finančne institucije iz EU, da podjetjem, ki dobivajo pomoč EU, preprečijo davčne utaje ali izogibe. VEČ

Evropska komisija je objavila podatkovni list za boljše vlaganje sredstev iz kohezijske politike EU. Do leta 2020 bo državam, regijam in mestom v EU v okviru kohezijske politike namenjenih 351 milijard evrov, dobro vlaganje in upravljanje teh sredstev pa je bistveno za uspeh iz tega financiranih programov. VEČ

Komisija in države iz regije Baltskega morja so podpisale memorandum o soglasju glede posodobitve in okrepitve načrta čezmejnega povezovanja na baltskem energijskem trgu. Dvanajst evropskih držav pa je podpisalo izjavo o regionalnem sodelovanju na področju zanesljivosti oskrbe z električno energijo na evropskem notranjem trgu. Gre za začetek ustanavljanja energetske unije, saj je regionalno sodelovanje med državami znotraj skupnega okvira Evropske unije njen ključni element. VEČ

Evropski parlament je najprej izglasoval preložitev glasovanja o resoluciji TTIP na podlagi 175. člena poslovnika, kasneje pa še preložitev razprave o TTIP na podlagi 152. člena poslovnika. VEČ

EUROSTAT je objavil podatke o strukturi državnih dolgov v EU. V večini držav članic imajo največji delež dolga nerezidenti. Prevladujejo dolgoročne začetne zapadlosti. VEČ

Sodna praksa Sodišča EU:

V zadevi C-497/13 so sodniki sodišča EU razložili pravila prava varstva potrošnikov, in sicer glede prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij. Tako so pojasnili, da za neskladnosti, ki se pokažejo v roku šestih mesecev od dobave blaga, velja domneva, da so obstajale ob dobavi. V zadevi je bila uporabljena direktiva 1999/44. VEČ

V zadevi C-579/13 pa so na sodišču EU presodili, da lahko države članice državljanom tretjih držav naložijo, da morajo uspešno opraviti test integracije v družbo, če so rezidenti za daljši čas. Glede tega pa obstaja omejitev, saj pravila za izvajanje te dolžnosti ne smejo ogroziti uresničitve ciljev direktive 2003/109 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas. VEČ

V zadevi T-51/14 so na Splošnem sodišču EU odločili, da ni mogoče registrirati mlečnih maščob, ki jih je Češka označila kot „pomazánkové máslo“, kot zajamčeno tradicionalno posebnost. Sodniki so poudarili, da Uredba o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil državi članici ne dovoljuje, da bi se izogibala pravilom o prodajnih oznakah, ki so določena v Uredbi o enotni SUT. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.