c S

Pregled pravnega dogajanja v EU - 28. maj

28.05.2015 Parlament EU je potrdil predlog direktive o pranju denarja, ki ga je pripravila Evropska komisija in po katerem bodo morali biti dejanski lastniki podjetij navedeni v osrednjih registrih držav članic, do podatkov pa bodo lahko dostopali tako organi pregona, kot tudi osebe z izkazanim upravičenim interesom, med drugim novinarji.

Z novimi pravili se želi okrepiti boj proti davčnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma. Poleg direktive so poslanci potrdili tudi Uredbo o sledenju prenosov sredstev, ki dopolnjuje omenjeno direktivo. VEČ

Komisija EU je predstavila osnutek proračuna za leto 2016, ki je »težak« 143,5 milijarde EUR, in bo porabljen za spodbujanje inovacij, ustvarjanje delovnih mest, pomoč pri zbliževanju držav članic in regij, učinkovitejše obvladovanje migracij ter nadaljnjo krepitev vloge EU kot svetovnega akterja. Komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore o osnutku proračuna. VEČ

Evropska komisija je sprejela prve predloge v okviru celovitega pristopa k izboljšanju upravljanja migracij. Predstavili so več konkretnih ukrepov za odzivanje na trenutne izzive, povezane z migracijami. Komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos je dejal, da programa za premestitev in ponovno naselitev, skupaj s krepitvijo operacij Triton in Poseidon ter sprejetjem akcijskega načrta za boj proti tihotapcem, pomenita odziv na najnujnejše izzive, s katerimi se sooča EU. Ob tem pa se začenja tudi javno posvetovanje o pregledu direktive o modri karti. Iz Italije in Grčije naj bi po EU premestili do 40.000 oseb, po napovedih solidarnostnih kvot naj bi v Slovenijo prišlo 495 oseb. Države članice bodo za vsako osebo, premeščeno na njihovo ozemlje, prejele 6.000 evrov. VEČ

Na Evropski komisiji so razpravljali o pravičnejših davčnih sistemih v Evropi in se dogovorili, da je potreben nov pristop k obdavčevanju dohodkov pravnih oseb, ki bo omogočal uspešen boj proti davčnim zlorabam, zagotavljal vzdržne prihodke in spodbujal uspešnejše poslovno okolje na notranjem trgu. VEČ

EU in Švica sta podpisali zgodovinski sporazum o davčni preglednosti. Sporazum naj bi občutno izboljšal boj proti davčnim utajam, k čemur bo pripomogla tudi avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih svojih državljanov. Sporazum napoveduje konec švicarskim bančnim skrivnostim, s tem pa bo preprečil utajevalcem davkov »skrivališče« v Švici. VEČ

Evropska komisija je začela z javnim posvetovanjem glede Uredbe o tržni infrastrukturi, ki predstavlja osrednji zakonodajni predpis, katerega namen je bil urediti stanje na finančnih trgih po finančni krizi, tako da bi bili ti varni in stabilni. Uredba določa zahteve za kliring in dvostransko obvladovanje tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, uvaja pa tudi zahteve za poročanje o izvedenih finančnih instrumentih. Komisija si želi čim večjega odziva čim širših zainteresiranih skupin in posameznikov. Posvetovanje je na voljo na sledeči strani. VEČ

Člani evropskega parlamenta so pozvali Komisijo k nadaljevanju prizadevanj za sprejem direktive o porodniškem dopustu, ker zastoj glede njene obravnave traja že štiri leta. Podoben poziv so poslali tudi Svetu ministrov, kjer je zadeva pravzaprav zastala. Parlamentarci so ponovili tudi zahtevo, da se v predlog vključi določba o minimalno desetih dneh očetovskega dopusta. VEČ

Komisija je začela s postopkom za ugotavljanje kršitev (pisni opomin) proti Nemčiji zaradi uporabe Zakona o minimalni plači za celotno področje transporta. Komisija je mnenja, da uporaba omenjenega zakona za celoten transport na nemškem ozemlju pomeni nesorazmerno omejevanje svobode zagotavljanja storitev in prostega pretoka blaga. Zlasti problematična se Komisiji zdi uporaba ukrepov za tranzitni in določen mednarodni prevoz, saj predstavlja nesorazmerne upravne ovire, s tem pa onemogoča polno delovanje notranjega trga. VEČ

Evropska komisija je objavila vprašanja in odgovore o Agendi za boljše pravno urejanje. V podatkovnem listu se tako obrazloži sam pojem boljšega pravnega urejanja, zakaj je sploh potreben in kakšni so cilji predstavljene agende. VEČ

V Evropskem parlamentu so sprejeli resolucijo o varnejšem zdravstvenem varstvu v Evropi, v kateri so predstavljeni konkretni predlogi za izboljšanje varnosti pacientov v bolnišnicah, med drugim z ukrepi glede naraščajoče odpornosti mikrobov proti antibiotikom in za bolj odgovorno uporabo vseh protimikrobnih sredstev ter spodbujanje raziskav. VEČ

Okoljski odbor evropskega parlamenta je podprl reformo sistema za trgovanje z emisijami (ETS), katerega namen je zmanjšati presežke ogljikovih kreditov za trgovanje, da bi se subvencionirala cena emisijskih pravic. Po novih pravilih bi se avtomatično prenesel del ETS dovoljenj iz trga med rezerve, če presežek preseže določen prag. VEČ


Sodišče EU:


V zadevi C-352/13 so na sodišču EU odločili, da osebe, ki so bile oškodovane zaradi nezakonitega omejevalnega sporazuma, lahko zahtevajo povračilo za nastalo škodo pri sodišču v kraju, kjer ima stalno prebivališče eden od udeležencev kršitve. Umik tožbe oškodovanca proti enemu od udeležencev s sedežem v kraju sodišča načeloma ne vpliva na pristojnost tega sodišča za odločanje o tožbah proti drugim udeležencem. V zadevi je bila uporabljena Uredba Bruselj I. VEČ

V zadevi C-80/14 pa so sodniki na sodišču EU pojasnili pojem gospodarske družbe v povezavi s kolektivnimi odpuščanji. Gre za pojem prava EU in se ne more razložiti prek reference na nacionalne zakonodaje. Če je podjetje sestavljeno iz več enot, se pojem gospodarske družbe po direktivi o kolektivnih odpuščanjih razlaga tako, da se nanaša na posamezno enoto, v kateri so odpuščeni delavci opravljali svoje naloge. Sodniki so pri odločanju uporabili direktivo 98/59. VEČ

V zadevah C-146/13 in C-147/13 je sodišče EU zavrnilo tožbi Španije zoper uredbi o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju uvedbe enotnega patentnega varstva (uredbi 1257/2012 in 1260/2012). Španija je med drugim zatrjevala kršitev načela učinkovitega sodnega varstva, ker upravni postopek, ki poteka pred podelitvijo evropskega patenta ni podvržen sodnemu nadzoru, ki bi zagotavljal pravilno in enotno uporabo prava Unije ter varstvo temeljnih pravic. Sodišče je španske trditve zavrnilo, ker namen uredbe ni niti določitev pogojev za izdajo evropskega patenta niti uvedba postopka za izdajo evropskega patenta v pravo EU. VEČ

Pripravil: Miha Jesenko


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.