c S
Javni osebni podatki o vodilnih posameznikih v podjetju 16.03.2015 S sprejeto novelo > Zakona o sodnem registru (ZSReg) želi zakonodajalec doseči večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, in sicer tako, da bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu omogočen tudi dostop do nekaterih podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju.

Novela, ki je bila deležna številnih kritik, tudi informacijske pooblaščenke in zakonodajnopravne službe državnega zbora, bo stopila v veljavo 28. marca, uporabljati pa se bo začela 28. julija. Pomisleke, da naj bi z novelo kršili pravico do varovanja osebnih podatkov ter povozili temeljna načela gospodarskega prava in gospodarskih družb, ki so samostojna subjektiviteta, je pripravljalec zakona zavrnil, češ da je sodni register javna knjiga, namenjena  vpisu in objavi podatkov o pravno pomembnih dejstvih glede družb in drugih subjektov vpisa. Nova ureditev, ki je v javnem interesu, naj bi zagotavljala varnost pravnega prometa, hkrati pa naj bi z novelo tudi razbremenili delo sodišč, ki zdaj za pridobitev podatkov iz sodnega registra izdajo več tisoč sklepov na leto.

S spremembo 7. člena - (primerjalnik besedila) se javnost podatkov, vpisanih v glavno knjigo sodnega registra, zagotavlja tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani AJPES omogočen brezplačen vpogled v podatke o posameznem subjektu, v podatke o tem, ali je določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik ter podatke o tem, ali je določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora. Javnost se zagotavlja tudi z izstavitvijo izpisov iz sodnega registra skladno z 48. členom - primerjalnik besedila.

Iskanje podatkov o ustanovitelju, družbeniku, zastopniku oziroma članu organa nadzora se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.

Poleg navedene spremembe se z novelo dopolnjuje tudi 4.a člen - (primerjalnik besedila), ki določa obvezne podatke, ki se v register vpišejo pri podružnici tujega podjetja iz ES in sicer se poleg že zahtevanih podatkov vpišejo še podatki o ustanoviteljih ali družbenikih tujega podjetja (identifikacijski podatki, vrsta in obseg odgovornosti ter datum vstopa in datum izstopa in višina vložka).

Spremenjeni 26. člen zakona spreminja pravila glede domneve vročitve in sicer se v primerih, ko vročitve ni bilo mogoče opraviti, sklep objavi na spletnih straneh AJPES, ter se šteje, da je bila vročitev sklepa o dovolitvi vpisa opravljena s potekom osmih dni od objave sklepa na spletnih straneh agencije. Predlagana sprememba sledi predlogu Vrhovnega sodišča RS ter naj bi vplivala na razbremenitev sodišč administrativnih opravil.

Glede na to, da je bil črtan 50. člen zakona, ki je vseboval t.i. varovalno normo, ki je med drugim prepovedovala dostop do podatkov iz centralne informatizirane baze sodnega registra ter s tem dostop do podatkov o družbenikih/ustanoviteljih oziroma organih vodenja/nadzora, 51. člen - (primerjalnik besedila) pa je to ureditev podrobneje opredeljeval, se slednji člen vsebinsko bistveno spreminja. Novi 51. člen tako ureja pravico državnih organov in stečajnih upraviteljev, da za potrebe izvrševanje svojih pooblastil in dolžnosti z neposrednim dostopom vpogledajo in izpišejo podatkov o tem:

- ali je bila določena oseba ustanovitelj ali družbenik v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj ali družbenik in

- ali je bila določena oseba zastopnik ali član organa nadzora v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je zastopnik ali član organa nadzora. Državni organi in stečajni upravitelji imajo tudi pravico do vpogleda in izpisa vseh listin, na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov in spremembe pri že vpisanih subjektih v sodnem registru.

Možnost vpogleda se zagotavlja z neposrednim elektronskim dostopom do teh podatkov, če se nanašajo na obdobje od 1. februarja 2008 dalje. Pravico do vpogleda in izpisa teh podatkov ima tudi upnik, ki z izvršilno listino izkaže terjatev do te osebe, in druga oseba, ki izkaže pravni interes.

Pripravila: mag. Jasmina Potrč


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.